Rodinný dom súp. č. 154 v obci Vrádište, okres Skalica
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 401123
Všeobecná hodnota:
39 300,00€
Najnižšie podanie:
39 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
10.11.2023, 14:30
Miesto konania dražby:
Hotel BRATISLAVA, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (SALÓNIK F3 – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
7000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
19.10.2023, 12:00
2. termín obhliadky:
09.11.2023, 12:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
305 m2
Zastavaná plocha:
103,39 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401123

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 154, k.ú. Vrádište 
POPIS STAVBY Posúdenie charakteru stavby: Ide o stavbu, v ktorej je viac ako 1/2 podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie a nemá viac ako 2 nadzemné podlažia a podkrovie. Stavba súčasne spĺňa požiadavku § 43 písm. d, ods. 3 stavebného zákona. Jedná sa o budovu predovšetkým určenú na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Ocenená stavba má jedno nadzemné podlažie a suterén. Má len jeden byt. Z uvedeného dôvodu zaraďujem stavbu medzi rodinné domy. 
Čiastočne podpivničený murovaný objekt s jedným nadzemným podlažím bol postavený v uličnej radovej zástavbe rodinných domov v centrálnej lokalite obce Vrádište rodinný dom s kováčskou dielňou v roku 1944, v roku 1953 sa prestavbou prispôsobil celý dom na bývanie. Okolo roku1970 bola vykonaná rekonštrukcia krovu s preložením a čiastočnou výmenou krytiny, uličnej fasády, výmena podláh PVC, v roku 2009 boli zhotovené nových schodov do suterénu. 
Objekt je napojený na obecné rozvody vody a elektriky, plyn je privedený ku chodníku pred domom, obecnú kanalizáciu obec nemá, je pláne výstavby. Dom je prístupný vstupnou chodbou (gánkom), alebo z odvrátenej strany nehnuteľnosti, kde je tiež ulica, plotovými vrátami cez dvor. Objekt je založený na betónových základových pásoch s murovanou omietnutou podmurovkou bez vodorovneizolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Prvé nadzemné podlažie má steny vymurované zo zmiešaného muriva hrúbky 45-50 cm, fasádne i vnútorné omietky sú dvojvrstvové štukové, priečky tehlové, stropy drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, krov sedlový väznicový, krytina pálená jednodrážková, klampiarske konštrukcie žľabov, zvodov a parapetov z pozinkovaného plechu, okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením, dvere drevené výplňové v drevených zárubniach, podlahy v izbách prevažne dosky, v ostatných miestnostiach prevláda PVC, vstupné schody v závetrí sú z liateho terazza, keramické obklady nie sú, rozvody studenej vody, zvod kanalizácie nie je (výtok je do vedra), vykurovanie lokálne kachľami na tuhé palivo v počte dva kusy, elektroinštalácia svetelná i motorická s poistkami, v kuchyni je sporák na tuhé palivo. 
Prvé podzemné podlažie sa rozprestiera pod pravou časťou prvého nadzemného podlažia, je prístupné zo dvora otvorom v podlahe komore schodmi z mäkkého dreva bez podstupníc. Pozostáva z troch skladových priestorov. Do terénu je osadené v priemernej hĺbke od 1,0 do 2,0 m bez zvislej izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, steny sú do úrovne terénu betónové prekladané kameňom, nad túto úroveň murované z tehál hr. 45 cm, strop je železobetónový monolitický trámový, okno kovové jednoduché, dvere nie sú, priečky murované z betónových tvárnic, podlaha upravený terén, vnútorné omietky nie sú, vonkajšie hladké, je tu umiestnený vodomer. Dom je udržiavaný, vyˇaduje sak už ďaľšiu rekonštrukciu a modernizáciu. Vonkajšia fasáda je poškodená. Vzhľadom na polohu a dispozičné riešenia hodnotím dom ako dobre umiestniteľný na trhu s nehnuteľnosťami.