Rodinný dom súp. č. 235 na ul. Chyzerovecká v obci Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce
Spisovná značka
D 400723
Všeobecná hodnota:
88 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
674 m2
Zastavaná plocha:
155,24 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400723

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom, s.č. 235,  na ul. Chyzerovecká, k.ú. Zlaté Moravce

Predmetný rodinný dom súp. č. 235, je postavený na pozemku parc. č. 4676 v k.ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce.

Podľa predloženého čestného prehlásenia predchádzajúcich majiteliek rodinného domu bola pôvodná stavba  rodinného domu daná do užívania v roku 1925 a prístavba v roku 1969.

Objekt je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii, je napojený na verejný vodovod, elektrorozvod a kanalizáciu.  

Rodinný dom je prízemný bez podpivničenia, pôdorysného tvaru písmena "L", zastrešený je valbovou strechou. Podkrovie nie je obytné.

 Dispozičné riešenie:

Prízemie rodinného domu sa skladá z pôvodnej časti domu, ktorá obsahuje tri izby, kuchyňu, kúpeľňu, chodbu a komoru s kotolňou. Prístavba sa skladá zo vstupnej verandy a jednej izby. 

 Stavebnotechnické riešenie: 

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové 

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - pálené škridle, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit a vápenné štukové 

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné keramické obklady - prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m výšky;   - kuchyne za kuchynskou linkou

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené osadené do drevených obložkových a oceľových zárubní; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením a drevené dvojité; vonkajšie rolety - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností - veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - odsávač pár (kuchynská linka nebola v čase obhliadky nainštalovaná)

- Vybavenie kúpeľní - keramické umývadlo;  - sprchovací kút; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla, WC kombi

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie   - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Rodinný dom je primerane udržiavaný, je v dobrom stavebnotechnickom stave. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia kúpeľne s WC a rozvodov vody a kanalizácie, v roku 2007 vykurovania, v roku 2015 bola vymenená väčšina okien za plastové a vchodové dvere do domu, v roku 2015 bola zrekonštruovaná elektroinštalácia, v roku 2020 boli vyhotovené nové podlahové krytiny v obytnej časti domu. 

Vzhľadom na vykonané rekonštrukčné práce v rodinnom dome je opotrebovanie vypočítané analytickou metódou, ktorá zohľadňuje vek a životnosť jednotlivých stavebných konštrukcií a prvkov.