Rodinný dom súp. č. 302 v obci Sklené, okres Turčianske Teplice
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 34 dní
Spisovná značka
D 400823
Všeobecná hodnota:
86 700,00€
Najnižšie podanie:
78 030,00€

Dátum a čas konania dražby:
06.11.2023, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.10.2023, 13:00
2. termín obhliadky:
02.11.2023, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1213 m2
Zastavaná plocha:
168,89 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400823

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 302 na parc.č. 700, k.ú. Sklené 
Dom je samostatne stojaci, postavený je v uličnej zástavbe rodinných domov, osadený je miernom južnom svahu, má jedno podzemné podlažie, čiastočne zapustené do terénu a jedno nadzemné podlažie, strecha je sedlová bez stavebného využitia povalového priestoru. Na základe predložených dokladov bolo zistené, že pôvodná časť domu bola postavená v r. 1960, prístavba domu je z r. 1971. Od r. 2002 bol dom v interiéri zrekonštruovaný a bolo modernizované jeho vybavenie, boli vymenené rozvody elektriny, vymenený kotol, radiátory, vnútorné omietky, podlahy, vybavenie kuchyne a kúpeľne s WC. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky s tromi izbami a príslušenstvom, ktorého súčasťou je v podzemnom podlaží aj garáž, dispozične riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do župy. 
Technické riešenie: - Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm, v pôvodnej časti murivo z kameňa; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP – tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, v pôvodnej časti klenbový strop; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; - klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu – nevyhotovené; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP - škrabaný brizolit – v prístavbe nevyhotovené, v pôvodnej časti poškodené; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, v podzemnom podlaží nedokončené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP - dvojité drevené; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - umývadlo; 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. PP - rámové s výplňou; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na elektrinu; 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá - Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Dom v čase obhliadky bol v interiéri 1. NP zrekonštruovaný, 1. PP a exteriér domu je v pôvodnom zanedbanom stave, v prevažnej časti bez vonkajších omietok a bez klampiarskych konštrukcii, v pôvodnej časti zistené poškodenie vonkajších omietok, krovu a strešnej krytiny, dom vyžaduje opravu. Nedokončenosť konštrukcií je zohľadnená vo výpočte percentom dokončenosti. Vzhľadom na vek domu, vykonanú čiastočnú rekonštrukciu a jeho celkový stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 120 rokov.