Rodinný dom súp. č. 456 na ul. Štefana Furdeka v obci Žilina, okres Žilina
Spisovná značka
D 400123
Všeobecná hodnota:
101 000,00€
Najnižšie podanie:
101 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
13.06.2023, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
22.05.2023, 15:00
2. termín obhliadky:
31.05.2023, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
129 m2
Zastavaná plocha:
226,24 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400123

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.456 na parc.KN č.3374/1 k.ú.Žilina, obec Žilina, ul. Štefana Furdeka č.456/1 
Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s.456 na parc.KN č.3374/1 k.ú.Žilina, obec Žilina, ul. Štefana Furdeka č.456/1, situovaný v zastavanom území obce Žilina, v jej okrajovej časti, v rámci uličnej zástavby vedľajšej komunikácie vyústenej na hlavnú komunikáciu prechádzajúcu pozdĺž mestskej časti. Okolitú zástavbu rodinného domu tvorí pôvodná individuálna zástavba rodinných domov. Prístup k nehnuteľnosti je z existujúcej miestnej komunikácie vybudovanej na parc. KN č. 5965/2 vo vlastníctve Mesta Žilina. Doklad o výstavbe domu nebol predložený. Podľa ústnych vyjadrení vlastníka bol rodinný dom postavený v roku 1940, súčasným vlastníkom bol rodinný dom v roku 2010 rekonštruovaný, v roku 2022 bol a vymenená prevažná časť krovu, bola vymenená strešná krytina a klampiarske konštrukcie strechy. Počas rekonštrukcie boli na rodinnom dome vymenené takmer všetky prvky krátkodobej životnosti (okrem časti suterénu). Vzhľadom na uvedené bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov. 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, má 1 podzemné podlažie (PP), 1 nadzemné podlažie (NP) a povalový priestor. Vstup do nehnuteľnosti je možný len z úrovne 1 PP. 
· 1 PP: vstupná hala, 2 x kotolňa, izba, 2 x chodba, schodisko, sklad, práčovňa a dielňa. 
· 1 NP: chodba, schodisko, kúpeľňa, WC, kuchyňa a 2 izby. 

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu, obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú betónové monolitické, strop je železobetónový monolitický, omietky sú vápenno[1]cementové, podlahy z prevažne z keramickej dlažby, v izbe laminátové, okná sú plastové, dvere hladké osadené do oceľových zárubní. V kotolni je osadený kotol na zemný plyn a plynový zásobník na TÚV, v ďalšej kotolni je kotol na pevné palivo, v izbe sú osadené krbové kachle, v práčovni je keramické umývadlo. V suteréne je rozvod zemného plynu, elektroinštalácie svetelnej a motorickej, studenej a teplej vody, kanalizácie, schodisko na 1. NP je kovové, s nástupnicami z laminátových lamiel. Obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a podkrovia sú murované zo zmiešaného muriva. Stropná konštrukcia nad 1. podzemným podlažím je železobetónová, nad 1.nadzemným podlažím je drevená trámová s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová, s krytinou zo šablón z pozinkovaného plechu. Oplechovanie strechy je z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú brizolitové, vnútorné úpravy povrchov v dome tvorí hladká omietka, v kuchyni, kúpeľni, WC je keramický obklad stien. Okná na celom dome sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, so žalúziami. Výplne dverných otvorov tvoria v suteréne dvere rámové a dyhované, na 1. NP drevené rámové. Podlahy na 1. nadzemnom podlaží sú laminátové lamelové, v hygienických zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva s nerezovým umývadlom s odkvapkávacou plochou a pákovou batériou, el. sporákom s keramickou platňou, umývačkou riadu, digestorom. Vybavenie kúpeľne na 1. nadzemnom podlaží - keramické umývadlo, pákové batérie, smaltovaná vaňa, keramický obklad stien a vane, vybavenie WC - WC misa kombi. Vykurovanie domu je ústredné, teplovodné rebrovými radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na zemný plyn a kotol na pevné palivo, osadené v suteréne, zdrojom TUV je zásobník na zemný plyn. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej, rozvod zemného plynu, odkanalizovaný je do verejnej kanalizácie. Chýbajúce/poškodené konštrukcie sú zohľadnené v poškodenosti konštrukčných prvkov.