Rodinný dom súp. č. 606 na ul. Pod lipami v obci Palárikovo, okres Nové Zámky
Spisovná značka
D 400323
Všeobecná hodnota:
49 700,00€
Najnižšie podanie:
49 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
08.06.2023, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
7000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
22.05.2023, 14:00
2. termín obhliadky:
01.06.2023, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
701 m2
Zastavaná plocha:
106,80 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400323

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.606 na parc.č.413/1

POPIS STAVBY

Budovu so súpisným číslom 606 na parc.č.423/1 vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.  Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s valbovou  strechou. Užívaná je od roku 1957. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná pravidelná údržba, je dlhodobo bez využitia. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov. 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo troch obytných miestností,  predsiene, kuchyne , kúpeľne s WC, haly a špajze. V roku 2018 bola riešená rekonštrukcia vnútorných inžinierskych sietí, podláh izieb a kúpeľne.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY : 

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy bez izolácie proti zemnej vlhkosť,  Zvislé konštrukcie podlažia sú murované  prevažne z pálených tehál  hrúbky do 50,00 cm. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová.  Valbová strecha je pokrytá pálenou škridlou. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné ( okenné parapety, atď. ) sú vyhotovené  taktiež obojstranne pozinkovaného plechu. Fasáda je brizolitová 3* a vápennocementová 1*. Dvere na podlaží sú drevené plné a presklené, okná sú plastové s izotermickými sklami.  Podlahy v obytných miestnostiach sú lepené a veľkoplošné parkety, ostatné podlahy sú prevažne lepené  PVC a keramické, v  kúpeľni je keramická dlažba. Vykurovanie nebolo v čase obhliadky osadené.    Príprava TÚV je elektrickým bojlerom. Kuchyňa bola v čase obhliadky bez zariaďovacích predmetov. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická - ističe. Rozvod vody je vyhotovený z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné vybavenie podlažia: sprchovací kút,  umývadlo, splachovacie WC. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Na tomto podlaží je umiestnený nový elektrický rozvádzač. Kanalizácia je zvedená do žumpy. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.