2-izbový byt č. 64 v bytovom dome súp. č. 219 na ul. Továrenská v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica
Spisovná značka
D 5150722
Všeobecná hodnota:
50 400,00€
Najnižšie podanie:
50 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.06.2023, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (Banketka – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.05.2023, 13:30
2. termín obhliadky:
31.05.2023, 13:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
13,83 m2
Podlahová plocha:
41,05 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150722

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
SPRAVBYT S.R.O., Dlhá ulica 2039/2, 974 05 Banská Bystrica , IČO: 31 647 669
Opis predmetu dražby

Byt č. 64  v bytovom dome č.súp. 219 v obci Vlkanová

 POPIS

Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome č.súp. 219 na parc.č. 516/3, k.ú. Vlkanová, základnú nosnú konštrukciu stavby tvorí železobetónový montovaný skelet, t.j. prefabrikované stĺpy a prievlaky, výplňové a deliace konštrukcie sú murované, strecha plochá, krytina z asfaltových natavených pásov. Dom má jeden vchod, celkom 5 nadzemných podlaží, dispozične má stavba na každom podlaží jednu stredovú chodbu prebiehajúcu po celej dĺžke objektu, z chodby sú vstupy do jednotlivých bytov, pričom byty pozostávajú z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Bytový dom je zrekonštruovaný, t.j. obvodové steny sú dodatočne zateplené, vymenená bola krytina, okná v spoločných priestoroch sú plastové, dom má vlastnú plynovú kotolňu slúžiacu len tomuto domu. 

Predmetný byt je na prízemí domu, je čiastočne zrekonštruovaný, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí vstupná chodba s kuchynským kútom a kúpeľňa s WC. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 41,05 m2. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC, batérie sú obyčajné., steny s keramickými obkladmi. Kuchynský kút je s krátkou linkou na báze dreva, nerezovým drezom a obyčajnou batériou, sporák nie je osadený. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy v izbách plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe a kúpeľni je keramická dlažba. Byt je s ústredným vykurovaním, radiátory sú oceľové panelové, zdrojom je centrálna plynová kotolňa slúžiaca len tomuto domu. Obytný dom aj hodnotený byt majú dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4105/283693. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kotolňa, práčovne, kočikáreň, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj  v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa predloženého dokladu bola obytná budova daná do užívania v roku 1982, pre výpočet opotrebenia lineárnou metódou stanovujem životnosť domu na 100 rokov.