2-izbový byt č. 4 v bytovom dome súp. č. 3739 na ul. Zelená v kat. úz. Priekopa, okres Martin
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5150622
Všeobecná hodnota:
99 600,00€
Najnižšie podanie:
99 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
23.02.2023, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.02.2023, 14:00
2. termín obhliadky:
15.02.2023, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
14,27 m2
Podlahová plocha:
66,35 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150622

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
SVB Zelená 3739, Zelená 9-27, 036 01 Martin, IČO: 37 798 464
Opis predmetu dražby

Byt č. 4 v bytovom dome súp.č. 3739, v k.ú. Priekopa, ul. Zelená 27, Martin 

Bytový dom v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je radový typový panelový, má desať vchodov, v časti kde sa nachádza byt má jedno podzemné podlažie, kde sú umiestnené pivnice a spoločné miestnosti, a sedem nadzemných podlaží, kde sú umiestnené byty, v ďalšej časti dom nie je podpivničený, má sedem nadzemných podlaží, kde v časti I. NP od ulice sú umiestnené nebytové priestory obchodu a služieb, pivnice a spoločné miestnosti, v II. až VII. NP sú umiestnené byty. Vo vchode v ktorom sa nachádza ohodnocovaný byt sú tri byty na podlažie, v danom vchode je celkom 21 bytov. Dom bol v r. 2006 obnovený: - zateplenie obvodového plášťa, výmena okien za plastové, zateplená strecha a vymenená strešná krytina, opravené boli balkóny. V r. 2008 boli vymenené ležaté rozvody IS. Dom je napojený na všetky verejné rozvody IS, rozvody káblovej TV a internetu, má vyregulované ústredné vykurovanie, modernizované výťahy. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z prefabrikovaných panelov, vonkajšie fasády sú na báze umelých látok, nadzemná časť podzemného podlažia je obložená kabrincovým obkladom, strecha zateplená, plochá s krytinou z PVC fólii, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, schodisko prefabrikované s povrchom z PVC, na podestách je PVC, na prízemí je keramická dlažba, v spoločných pivničných priestoroch je cementový poter, keramický obklad sokla na chodbách a schodiskách, okná na celom dome sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom, dom je udržiavaný v dobrom technickom stave. 

 Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. 

 Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, miestnosť merania a regulácie, výťahy, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, teplonosné a plynové domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu vrátane stúpacích vedení v dome s uzatváracími ventilmi. 

 Byt č. 4 na 2. poschodí je dvojizbový s príslušenstvom (uvažované v zmysle predloženého pôdorysu): predsieň, chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC a pivnica nachádzajúca sa v suteréne domu, byt má lodžiu prístupnú z obývacej izby.