Predajný stánok - predajňa domácich výrobkov súp. č. 437 v obci Čaka, okres Levice
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090622
Všeobecná hodnota:
25 900,00€
Najnižšie podanie:
20 720,00€

Dátum a čas konania dražby:
21.03.2023, 12:00
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
6000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.02.2023, 16:30
2. termín obhliadky:
09.03.2023, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Zastavaná plocha:
96,3 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090622

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, IČO: 42 199 662
Opis predmetu dražby

Predajný stánok súp.č.437 na parc.č.3572/2 v kat. úz. Čaka, okres Levice

 POPIS STAVBY

Budova je jednopodlažná nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Slúžila ako predajňa domácich poľnohospodárskych výrobkov. V čase obhliadky bola dlhodobo bez využitia a údržby.  Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosný systém je murovaný z v skladobnej hrúbke do 40 cm, fasád je drevená dosková, poškodená bez údržby. Vnútorné priestory sú obložené keramické až po strop. Stropy sú trámčekové prevažne bez podhľadu, podlahy sú keramické. Vnútorné dvere sú plné drevené, vstupné dvere plastové, okná sú plastové s izotermickými sklami. Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Elektrická inštalácia je svetelná  - ističe. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. 

 Dispozičné riešenie:  prestrešená terasa z prednej strany, predajné priestory, chodba, WC, skladové priestory, šatňa pre personál. Stavba je bez  vykurovania, rozvod vody je z plastových rúr. Príprava TÚV je elektrickým bojlerom umiestneným sklade. Záchod je splachovací poškodený, v šatni je osadené umývadlo bez výtokovej armatúry. V predajných priestoroch je osadené umývadlo s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou. Na základe uvedeného predpokladám životnosť 100 rokov.