2-izbový byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 3154 na ul. Fedákova v obci Bratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 26 dní
Spisovná značka
D 400822
Všeobecná hodnota:
150 000,00€
Najnižšie podanie:
150 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.10.2022, 11:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1500€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.10.2022, 11:15
2. termín obhliadky:
24.10.2022, 14:15

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Podlahová plocha:
48,14 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

  4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400822

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č. 1, Fedákova 36, Bratislava - Dúbravka 
Predmetný byt č. 1 sa nachádza na 2. p. panelového bytového domu súp. č. 3154, parc. č. 1327, 1328, k. ú. Dúbravka na Fedákovej ul. or. č. 36. Bytový dom má 1 podzemné a 8 nadzemných podlaží. Na 1.PP sa nachádzajú spoločné priestory a pivničné kobky, na ostatných podlažiach sú byty. Bytový dom bol podľa údajov z predloženého potvrdenia odovzdaný do užívania v roku 1974. Konštrukcia domu je montovaná z prefabrikovaných plošných dielcov, založenie je na betónových plošných základoch. Schodisko je železobetónvé s povrchom z liateho terazza, opatrené oceľovým zábradlím. Vstup do vchodu je zabezpečený elektronickým vrátnikom, vstupné dvere sú hliníkové so sklenenou výplňou a schránkami. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v spoločných priestoroch sú plastové. Vonkajšia omietka je vyhotovená z materiálov na báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme, vnútorné omietky sú vápenné hladké opatrené maľbou, sokel olejovým náterom. Objekt je opatrený bleskozvodom. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Bytový dom je primerane udržiavaný, vykonaná bola obnova bytového domu. 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 4814/285802. 
· Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, obvodové múry domu, strecha, podesty a medzipodesty, chodby, schodištia, vstup a vstupná hala, závetrie, miestnosť upratovačky, vonkajšie predložené schodište, vchody, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, výťahová šachta, v 1.N.P. práčovňa, sušiareň, kočikáreň, podschodišťový priestor, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. 
· Spoločnými zariadeniami bytového domu sú bleskozvody, ventilačné prieduchy, výťahy, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne, žehliarne, kočikárne, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové rozvody a domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je byt umiestnený. 
Vzhľadom k tomu, že znalcovi nebolo možné vykonať riadnu obhliadku bytu je popis hodnoteného bytu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 75/2015: 
Ohodnocovaný byt je na 2.p. a má 2 obytné miestnosti a príslušenstvo. Príslušenstvom je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC. Dispozične je byt v pôvodnom stave. Byt je po rekonštrukcií - vymenené boli podlahy, realizované nové úpravy povrchov, vymenené výplne otvorov, výmena kuchynskej linky a zariaďovacích predmetov v kúpeľni a WC. Stropy a steny majú povrchovú úpravu stierku s maľbou, v kúpeľni je keramický obklad. V byte sú podlahy PVC a koberec a dlažba, - v kúpeľni, WC, predsieni. Vybavenie kúpeľne je štandardné – keramické umývadlo, vaňa. Batérie sú pákové. Okná sú vymenené za plastové, dvere sú drevené. Vstupné dvere sú opatrené bezpečnostnými zámkami. V kuchyni je priama kuchynská linka, sporák je plynový, drez nerezový s pákovou batériou. V izbe a predsieni sú vstavané skrine. Vykurovanie je ústredné z centrálneho zdroja - z kotolne mimo domu, z ktorej je dodávané teplo i teplá úžitková voda. Radiátory sú rebrové a majú regulátory. Merače médií sú umiestnené v inštalačnej šachte.