Rodinný dom súp. č. 39 v obci Nižný Skálnik, okres Rimavská Sobota
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 401122
Všeobecná hodnota:
35 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
807 m2
Zastavaná plocha:
132,89 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401122

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 39 na p.č. 77, 78 v obci Nižný Skálnik, okres Rimavská Sobota

POPIS STAVBY

 Rodinný dom č.súp. 39 postavený na pozemkoch parc.č. 77 a 78 v k.ú. Nižný Skálnik je murovaná stavba, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený v roku 1938, interiéry domu sú čiastočne zrekonštruované.

 Dispozične sa v dome nachádzajú vstupná veranda, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a zadné zádverie, zadnou štítovou stranou je dom pristavaný k domu č.súp. 69 na parc.č. 76, ktorý sa na trvalé bývanie už nevyužíva.

Rodinný dom č.súp. 69 na p.č. 76

 POPIS STAVBY

Rodinný dom č.súp. 69 na parc.č. 76 v k.ú. Nižný Skálnik je murovaná stavba, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, podkrovie sa nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený v roku 1930.

 Dispozične sa v dome nachádzajú tri miestnosti, v súčasnom období využívané ako sklady.