Rodinný dom súp. č. 60 v obci Sliač, okres Zvolen
Spisovná značka
D 400722
Všeobecná hodnota:
297 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
1173 m2
Zastavaná plocha:
382,48 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400722

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.60 na parc. KN č. 435/2 k.ú.Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen 
Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s. 60 na parc. KN č. 435/2 k.ú. Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen, situovaný v zastavanom území obce Sliač, v jej centrálnej časti, v obytnej lokalite s individuálnou zástavbou rodinných domov. Rodinný dom je samostatne stojaci, osadený v rámci uličnej zástavby hlavnej komunikácie. Prístup k domu je po verejnej komunikácii vybudovanej na pozemku parc. KN č.614/1 k.ú. Hájniky, evidovanej na LV č. 813 k.ú. Hájniky, vo vlastníctve Slovenskej republiky. Znalcovi bolo predložené Stavebné povolenie č. 120/327-1965, vydané ONV vo Zvolene dňa 10.02.1965, podľa ktorého bola výstavba rodinného domu začatá v roku 1965, ako rok začatia užívania rodinného domu bol uvažovaný rok 1967. V roku 2017 bol rodinný dom rekonštruovaný, boli zateplené obvodové konštrukcie spojené s vyhotovením nových vonkajších omietok, bola vymenená strešná konštrukcia so strešnou krytinou, boli vymenené klampiarske konštrukcie strechy, boli kompletne rekonštruované 2. NP - nové podlahy, omietky, SDK podhľady, časti inžinierskych sietí, bola rekonštruovaná kúpeľňa so zariaďovacími predmetmi, boli vymenené dvere. Bolo čiastočne rekonštruované 1. NP - výmena podlahy v chodbe a v izbách, rekonštrukcia kúpeľne so zariaďovacími predmetmi, výmena vchodových dverí a časti interiérových dverí, rekonštrukcia schodiska. Pre uvedenú rekonštrukciu neboli predložené žiadne doklady. 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Rodinný dom je samostatne stojaci, s čiastočným podpivničením, s dvomi nadzemnými podlažiami. V rodinnom dome sa nachádzajú dve bytové jednotky. 
· Na 1. podzemnom podlaží sa nachádza 2x skladj jeden prístupný z exteriéru-kotolňa, jeden prístupný z garáže vedľa domu. 
· Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza vstupná chodba, predizba, kuchyňa, 3 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, komora, schodisko 
· Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, predizba, kuchyňa, 3 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, komora 
STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS
Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia (suterénu) sú vybudované z monolitického betónu. Stropy sú železobetónové s viditeľnými trámami. Podlahy v suteréne sú v časti z cementového poteru, v časti hlinené. Vnútorné povrchy sú upravené prevažne vápenno[1]cementovou omietkou. Okná v suteréne sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, dvere sú hladké/zvlakové. V suteréne sú vybudované rozvody svetelnej a motorickej el. energie, kanalizácie, vody, zemného plynu. V sklade je osadený kotol na zem. plyn, 1x oceľové umývadlo, páková batéria. Zvislé nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú murované z plnej pálenej tehly so zateplením z exteriéru, s povrchovou úpravou exteriéru zo silikátovej omietky kombinovanej s obkladom z umelého kameňa. Stropná konštrukcia nad 1. a 2. nadzemným podlažím je betónová monolitická. Strešná konštrukcia pozostáva z dreveného krovu stanového tvaru, so strešnou krytinou z ťažkej betónovej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Konštrukcia schodiska je železobetónová monolitická s povrchom nástupníc a podstupníc z gresovej dlažby. Vnútorné povrchy stien tvorí vápenná hladká omietka, vo všetkých hygienických zariadeniach je vyhotovený keramický/gresový obklad stien. Výplne okenných otvorov tvoria okná z plastových profilov s izolačným dvojsklom, so žalúziami. Interiérové dvere na 1. NP sú rámové, osadené do drevených obložkových zárubní, na 2. NP sú laminované, osadené do obložkových zárubní. Podlahy v obytných izbách a kuchyni na 1. NP sú laminátové lamelové, v chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba. Podlahy na 2. NP sú v obytných miestnostiach, kuchyni, predizbe laminátové plávajúce, v chodbe, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vybavenie kúpeľne na 1. NP domu tvorí - keramické nábytkové umývadlo, obmurovaná plastová vaňa, sprchový kút, nerezové batérie, WC misa so zabudovanou splachovacou nádržkou. Vybavenie kúpeľne na 2. NP tvorí - 2x keramické nábytkové umývadlo, voľne stojaca vaňa, sprchový kút, bidet, WC misa so zabudovanou splachovacou nádržkou, nerezové batérie, el. zásobník TÚV. V kuchyni na 1. NP je osadená kuchynská linka na báze dreva, nerezové umývadlo s pákovou batériou, plynový sporák s el. rúrou. V kuchyni na 2. NP je osadená kuchynská linka na báze dreva s kameninovým drezom, pákovou batériou, umývačkou riadu, plynovým sporákom s el. rúrou, digestorom. Vykurovanie domu je ústredné, radiátormi, zdrojom vykurovania je kotol na zem. plyn, TÚV je riešená samostatne pre každé podlažie el. zásobníkom TÚV. Elektroinštalácia v celom dome je svetelná aj motorická, v dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, zemného plynu. Dom je napojený na rozvod elektro NN, rozvod verejnej vody, rozvod plynu.