Rodinný dom súp. č. 60 v obci Sliač, okres Zvolen
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 21 dní
Spisovná značka
D 400722
Všeobecná hodnota:
233 000,00€
Najnižšie podanie:
233 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
20.10.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
23000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.09.2022, 15:00
2. termín obhliadky:
12.10.2022, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1173 m2
Zastavaná plocha:
361,82 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400722

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 60 na p.č. 435/2 v obci Sliač, okres Zvolen

POPIS STAVBY

 Rodinný dom č.súp. 60 postavená na pozemku parc.č. 435/2 v k.ú. Hájniky, obec Sliač je dvojbytová murovaná stavba, ktorá má jedno čiastočné podzemné a dve nadzemné podlažia, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený v roku 1967 na mieste pôvodného domu /pôvodná stavba z roku 1938 bol zbúraná/, stavba je zrekonštruovaná.

 Dispozične sa v suteréne nachádzajú dve miestnosti, konkrétne kotolňa pod komorou a pivnica pod kuchyňou, obidve miestnosti sú prístupný samostatnými vchodmi z dvora domu. prízemie je prístupné po vonkajšom schodisku a sú tu vstupná chodba so schodiskom na poschodie, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a komora. Na poschodí sú chodba so schodiskom, tri izby, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC, komora a balkón.   

 Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke  do 1,00 m so zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové konštrukcie z tehlových murív v hrúbke 45 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad suterénom a prízemím je železobetónový monolitický, nad poschodím drevený trámový s rovnými podhľadmi, strecha je stanová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v kúpeľniach a za kuchynskými linkami keramické obklady, vonkajšie omietky vápennocementové, na dvoch stranách domu je v časti remienkový kamenný obklad, okná sú plastové, dvere drevené otváravé dyhované, v prízemí rámové s výplňou, podlahy v obytných miestnostiach plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach z keramických dlažieb, v suteréne s cementovým poterom. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol a oceľové radiátory. Dom je napojený na prípojky elektroinštalácie, vody aj zemného plynu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do žumpy umiestnenej pod garážou v hospodárskej budove.

V suteréne je v kotolni kotol ÚK. V kuchyni prízemia je smaltovaný drez s pákovou nerezovou batériou, plynový sporák s elektrickou rúrou, keramický obklad steny, v kúpeľni prízemia vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien. V kuchyni na poschodí je linka na báze dreva dĺžky                     4,50 bm s granitovým drezom, pákovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, zabudovanou umývačkou riadu, keramickým obkladom za linkou, v kúpeľni na poschodí je vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC, elektrický bojler, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien.  

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem vek stavby od roku 1967 a životnosť vzhľadom na vykonané rekonštrukcie na 110 rokov. 

Znalcovi nebola nehnuteľnosť sprístupnená, preto bol posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými sú objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, situácia širších vzťahov, schematické výkresy stavieb a Znalecký posudok č.66/2017 vypracovaný znalcom Ing.Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica zo dňa 19.04.2017.