3-izbový byt č. 4 v bytovom dome súp. č. 283 na ul. Čsl. Armády v obci Turčianska Štiavnička, okres Martin
Spisovná značka
D 5091322
Všeobecná hodnota:
77 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Podlahová plocha:
67,54 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091322

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Miroslav Hlad, Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51948729
Opis predmetu dražby

3 – izbový byt č. 4, vchod č. 6, v bytovom dome s.č. 283 v k. ú. Turčianska Štiavnička – ulČsľ. Armády
POPIS: Byt je v obytnom murovanom dome z roku 1981 podľa kolaudácie, dom bol vyhotovený typicky, byt sa nachádza podľa LV na 2.Poschodí podľa zistenia na mieste samom na 3NP z celkovo 3NP, v 1NP je nebytový priestor č.4 ako garáž prístupné z ulice z východu vrátami a zo schodiska cez pivničnú chodbu do garáže dverami, je tu aj malá pivnica, poloha viď pôdorys v prílohe. 
Byt je od schodiska vľavo krajná sekcia, bytový dom nemá výťah, schodisko je štandardné sokel obložený a stena olejový náter, PVC povrch schody. Dom má strechu plochú s krytinou natavovaná lepenka, je poškodená strecha tečie na schodisku a v byte nad kúpeľňou, fasáda brizolitová. Vstup je pôvodný s drevenými dverami dvojkrídľovými. 
Byt je štandardne vybavený jadrom murovaným, je kuchyňa a batérie moderné, dlažby keramické v kúpeľni, kuchynská linka je štandard na báze aglomerovaného dreva, je elektroplynový sporák bez odsávania pár, je etážovo vykurovaný s dodávkou teplej vody z vlastnej kotolne plynovej-kotol je zavesený v komore pri kuchyni. Podlahy sú v sociálnom priestore keramická dlažba, v chodbe a v kuchyni, laminátové v ostatných izbách, je WC typ kombi samostatné s umývadlom po rekonštrukcii, rovné stropy, stierkované omietky, dvere klasické bezpečnostné bežná kategória, na plastových zdvojených oknách sú žalúzie kovové. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

Je orientovaný oknami na východ a na západ do dvora, izba s loggiou na východ, 2 x izby na západ. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, komíny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: kotolňa, sušiareň, bicykliareň, sklad dreva a uhlia, práčovňa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

NEBYTOVÝ PRIESTOR: 

Nebytový priestor č. 4 - GARÁŽ v bytovom dome s.č.283 na KNC č.632/4 a 631/7 k. ú. Turčianska Štiavničk

POPIS 

Umiestnenie: Nebytový priestor č.4 je na 1NP (podľa LV na prízemí) druhá v poradí od vchodu vpravo orientovaná bránou na východ. 

Dispozične: Slúži pre parkovanie jedného osobného vozidla alebo sklad. Plocha zistená 16,35 m2. 

 Technické riešenie: Je vybavená rozvodom elektriky a zadnými dverami do pivničného priestoru. Je plechová otváravá brána bez zateplenia. Podlaha betón s poterom. Strop rovný žb konštrukcia, sú omietky vápennocementové hladené.

Adresa: Čsl. Armády 283, Turčianska Štiavnička