3-izbový byt č. 21 v bytovom dome súp. č. 1944 na ul. I. Houdeka v obci Ružomberok, okres Ružomberok
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 24 dní
Spisovná značka
D 5091022
Všeobecná hodnota:
75 000,00€
Najnižšie podanie:
75 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.09.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.08.2022, 16:00
2. termín obhliadky:
25.08.2022, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
8,30 m2
Podlahová plocha:
61,70 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091022

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Tomáš Fiolek, Mudroňova 43, 036 01 Martin, IČO: 45329711
Opis predmetu dražby

3 – izbový byt č. 21, vchod č. 57,  v obytnom dome s.č. 1944 v kat. úz. Ružomberok – ulica I. Houdeka

POPIS

Byt sa nachádza v bodovom panelovom bytovom dome, ktorý má 12 nadzemných podlaží, podľa zistení pri miestnom šetrení bol dom postavený v roku 1983, dom je zrekonštruovaný, obvodové steny sú dodatočne zateplené, v dome je 57 bytov.   

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

Byt č.21 je na štvrtom poschodí, pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvoria chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, balkón a sklad mimo bytu na tom istom podlaží domu.

PODLAHOVÁ PLOCHA bytu s príslušenstvom, bez balkóna je 61,70 m2. 

Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, bytové jadro je montované umakartové, v kúpeľni je vaňa a keramické otočné umývadlo s jednou spoločnou batériou, samostatné WC je bez umývadla, v kuchyni je linka na báze dreva so smaltovaným drezom, pákovou batériou a plynový sporák. OKNÁ sú plastové, DVERE drevené otváravé, povrchové úpravy stien a stropov tvoria tapety, PODLAHY sú povlakové lepené z PVC. Byt má ústredné vykurovanie z centrálneho zdroja, radiátory sú oceľové panelové. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 617/30851. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, kočikáreň, výťahy, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj                        v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa zistení pri miestnom šetrení bol rodinný dom postavený v roku 1983, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť domu vzhľadom na jeho stavebnotechnický stav a vykonávanú údržbu na 100 rokov.

Adresa: I. Houdeka, Ružomberok