Dražba pozemku - vinica v obci Viničky, okres Trebišov
Spisovná značka
D 500221
Všeobecná hodnota:
222 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
61092 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500221

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
VIN. TECH s. r. o., Holubyho 27, 902 01 Pezinok, IČO: 34 134 701
Opis predmetu dražby

Pozemok – vinica, parc. reg. C KN č. 762/1 v kat. úz. Viničky, obec Viničky

Pozemok sa nachádza za obcou Viničky smerom na Ladmovce, na východnej časti obce Viničky. Parcela je obrobená, vysadená viničom hroznorodým odroda – Muškát 5,8 x5600ks, rok výsadby 2015. Vedenie stredové a vysoké. 

 Porast je vysadený na 5,8 ha a to 5600ks na 1 ha. Celkove bolo vysadených 32480 ks, odroda Muškát žltý. Pri obhliadke bolo zistené, že v niektorých častiach sú chýbajúce porasty a podľa prepočtov vybraných radov výpadok bol vo výške do 1300 ks, čo znamená 4% výpadok. Po odpočte 4% výpadku ostáva 31180 ks viniča hroznorodého. Podľa vyjadrenia p. Behyňu mladšieho, vinica bola vysadená v r. 2015, vedenie stredové a vysoké. O viniča je postarané, v čase obhliadky bolo po zbere úrody.

                               

PLOTY

Oplotenie vinice   na pozemku parc. č.: C KN 762/ 1, obec: VINIČKY, katastrálne územie: Viničky, okres: Trebišov

Stavebno-technický popis: Ide o oplotenie prevažnej časti pozemku vinice po jeho hranici  po parcele č.: C KN 762/ 1. Na južnej strane časť pozemku ohraničuje plot vybudovaný susedným vlastníkom – vlnitý plech.

Konštrukčné prevedenie: Vertikálny nosný systém oplotenia zabezpečujú kovové stĺpiky zavŕtané do zeme bez základovej konštrukcie. Pohľadový výplň plota je z drôteného pletiva výšky 1,50 m, pohľadová výplň je spevnené napínacími drôtmi. Nad strojovým pletivom sú v prevažnej časti oplotenia naťahané ešte ostatné drôty. Zistená priemerná výška oplotenia je 1,75 m. Vstup na vinicu (pozemok) z prístupovej cesty je zabezpečený vrátami. V dokončenosti stavby je zohľadnený reálny skutkový stav voči použitému rozpočtovému ukazovateľu.

Vek a opotrebovanie plotu: Pre výpočet veku plotu bol použitý údaj získaný od majiteľa nehnuteľnosti. Plot bol postavený v roku 2015.  Vek ku dňu ohodnotenia je 2022 - 2015 = 7 rokov. Predpokladaná základná životnosť (ZZ) plotov (JKSO 815 2) „podľa konštrukcie“ je 30 - 50 rokov. Vzhľadom na vek plota (7 rokov), celkový technický stav jednotlivých prvkov životnosti k času ohodnotenia a konštrukčné prevedenie, je vo výpočte použitá predpokladaná životnosť plotu ako celku, stanovená odborným odhadom na 25 rokov.