Dražba pozemkov v kat. úz. Bytčica, v obci Žilina, okres Žilina
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090322
Všeobecná hodnota:
463 000,00€
Najnižšie podanie:
347 250,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.09.2022, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.09.2022, 16:00
2. termín obhliadky:
22.09.2022, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
7940 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090322

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Ľubomír Kadura, Republiky 16, 010 01 Žilina, IČO: 42 215 421
Opis predmetu dražby

Pozemky evidované na LV č. 1488 k.ú. Bytčica, obec Žilina (skupina č.1) 
Pozemky využívané ako verejné prístupové komunikácie medzi objektami občianskej vybavenosti (obchodno-prevádzkové objekty medzi sídliskom Solinky Juh a zástavbou IBV Solinky juh. Redukujúcim faktorom sú predpokladané ochranné pásma vedení verejných rozvodov inžinierskych sietí.

Pozemky evidované na LV č. 1488 k.ú. Bytčica, obec Žilina (skupina č.2) 

 

Pozemky využívané ako prístupové komunikácie a prístupové plochy rodinných domov postavených v rámci obytného súboru Solinky juh s objektami IBV. Redukujúcim faktorom sú predpokladané ochranné pásma vedení verejných rozvodov inžinierskych sietí.

 

Pozemky evidované na LV č. 1488 k.ú. Bytčica, obec Žilina (skupina č.3) 

 

Pozemky v rámci funkčnej plochy pre IBV využívané ako záhrady existujúcich rodinných domov. Redukujúcim faktorom je tvar a malá výmera pozemkov vylučujúca ich samostatné využitie

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky situované mimo zastavaného územia krajského mesta Žilina (83 000 obyvateľov), v katastrálnom území Bytčica, mestská časť Bytčica, v lokalite plynule nadväzujúcej na občiansku vybavenosť sídliska Solinky - obchodné centrum s objektami pre obchod a služby, reštauračné zariadenia, zariadenia pre šport, administratívna budova, s dobrým dopravným spojením s ostatnými časťami mesta. Jedná sa o lokalitu so zástavbou objektov IBV – Solinky juh. V dostupnej vzdialenosti od hodnotených nehnuteľností sa nachádza ďalšia sieť obchodov v a služieb vrátane supermarketov obchodných reťazcov, zdravotné stredisko, materská škola, základná škola, gymnázium, stredná škola. Ďalšia občianska vybavenosť zodpovedajúca krajskému mestu - kultúrne zariadenia, banky, úrady, Nemocnica s poliklinikou, pošta, sa nachádza v rámci centra a širšieho centra mesta. Pozemky sú s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete - verejnej kanalizácie, vody, plynu, el. energie, káblovej televízie. Pozitívny vplyv na hodnotu pozemkov má predovšetkým ich situovanie v rámci sídelného útvaru a minimálna ponuka stavebných pozemkov v predmetnej lokalite.