2-izbový byt č. 102 v bytovom dome súp. č. 203 v obci Kuraľany, Okres Levice
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 800320B
Všeobecná hodnota:
29 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
105,10 m2
Podlahová plocha:
60,15 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
800320B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
PROSPECT, spol. s r. o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100
Opis predmetu dražby

Byt č.102 na prízemí, vchod č.1, obytný dom s.č.203 v kat. úz. Kuraľany

POPIS

Byt č.102 v Kuraľanoch nachádzajúci sa  na prízemí obytného domu súp.č.203

Byt pozostáva z  2 izieb/obytných miestností/a príslušenstva

Príslušenstvo bytu : kuchyňa s jedálňou, predsieň,  kúpeľňa, WC, umyváreň, terasa.  

Celková výmera podlahovej plochy bytu: 60,15 m2

Súčasťou bytu je- prípojka STA, vodovodná bytová prípojka, kanalizačná bytová prípojka, elektrická bytová prípojka, plynová bytová prípojka,  poštová schránka, zvonček.

V samotnom byte  je:

-  kuchynská   linka na báze drevotriesky  s nerezovým umývacím drezom, plynový šporák s digestorom,  výtoková armatúra nerezová páková, osadená je elektrická rúra. 

- v kúpeľni sú výtokové armatúry nerezové pákové, smaltovaná vaňa, umývadlo smaltované, bytové jadro je murované,    záchodová misa splachovacia 

- prevedenie keramického obkladu stien   kuchyne za linkou  a šporákom 

- nášľapná vrstva podláh v izbách a kuchyni je z veľkoplošných parkiet, ostatné podlahy sú keramické  

-okná sú plastové s tepelnoizolačným dvojsklom a vnútornými kovovými žalúziami

- prevedená stierková omietka 

Dvere vnútorné sú drevené plné kazetové,  vstupné dvere sú s bezpečnostným kovaním.  

Vykurovanie a rozvod teplej vody turbokotlom osadeným v kúpeľni,  radiátory sú panelové. 

Samotný bytový dom má  samostatný vchod suterén, prízemie a  obytné podlažie, v suteréne sú spoločné priestory a nebytové priestory.   Výťah nie je osadený. 

Bytový dom je založený na  základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia murovaná v skladobnej hrúbke do 50,00 cm . Strecha plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie úplné strechy a parapety. Vonkajšia úprava povrchov na báze suchých omietkových zmesí. Objekt ja napojený na verejný vodovod, rozvod zemného plynu, elektrickú inštaláciu, splašky sú zvedené do žumpy. Zavedená svetelná a motorická elektroinštalácia, bleskozvod, rozvod studenej vody do požiarnych hydrantov v spoločných priestoroch. Prístup do bytov spoločným schodiskom, schodnicové stupne s povrchom keramickým.  

Spoločné časti domu : základy domu , strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, priečky oddeľujúce jednotlivé byty, spoločné terasy,

Spoločné zariadenie domu: miestnosť upratovačky, STA, bleskozvod, spoločné priestory, vodovodné,  kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade ,ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Technický stav :  byt je pravidelne udržovaný v primeranom technickom stave. 

Adresa: Kuraľany č. 203