Mezonet 4-izbový byt č. 23 v bytovom dome súp. č. 3333 Kubínske terasy na ul. Nemocničná v obci Dolný Kubín, okres Dolný Kubín
Spisovná značka
D 5090821E
Všeobecná hodnota:
210 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Podlahová plocha:
172,70 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090821E

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Opis predmetu dražby

Mezonet 4 izbový byt č. 23, vchod č. 8B, ul. Nemocničná, Dolný Kubín 

Bytový dom s. č. 3333 KUBÍNSKE TERASY

Popis bytu : 

Byt č. 23 je umiestnený v 5 a 6 nadzemnom podlaží. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

V piatom podlaží je vstupná chodba , chodba, pracovňa, šatňa, kúpeľňa + WC, izba, balkón. 

V šiestom nadzemnom podlaží je schodisko, kuchynský kút, obývacia izba + jedáleň, chodba, spálňa, šatňa, kúpeľňa, WC, špajza , veľká terasa. Byt je prístupný zo spoločnej chodby a výťahom . Napojený je na elektrickú energiu, teplú a studenú vodu, kanalizáciu, diaľkové ústredné vykurovanie. Byt nie je dokončení ani užívaný. 

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS:

Obvodové múry sú murované , deliace priečky murované z tvárnic YTONG, stropy železobetónové. Vnútorné omietky vápenné hladké , keramické obklady nie sú zhotovené .Vnútorné schody nie sú zhotovené . Vnútorné dvere nie sú osadené . Okná plastové . Podlahy plávajúce a keramická bez nášlapnej vrstvy. Vykurovanie je ústredné , regulácia dodávky tepla z vlastnej KOST stanice. Teplá voda dodávaná tak isto s tejto stanice. Radiátory plechové typ KORAD . Elektroinštalácia svetelná .Rozvod teplej a studenej vody v plastovom potrubí . Kanalizácia z plastového potrubia. Teplá voda dodávaná centrálne . Kuchyňa ani kúpeľne nie sú zariadené . Do bytu je privedená domáci telefón s vrátnikom . 

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami sú - základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, schodiská, obvodové múry, priečelie. Spoločnými zariadeniami sú - , výťahy, bleskozvody, teplonosné vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach predstavuje 17270/488553.

Popis BYTOVÉHO DOMU: 

Bytový domu súp. č. 3333 stojí na par. KN č.1057/59 v k. ú. Dolný Kubín na Nemocničnej ulici v sídliskovej zástavbe bytových domov. Dom má dve podzemné podlažia a osem nadzemných podlaží. V dome sú dva vchody a 55 bytov. Stojí v svahovitom teréne. 

V prvom podzemnom podlaží sú štyri byty , chodby a pivnice k bytom v druhom podzemnom podlaží sú garáže a garážové státia. V nadzemných podlažiach sú byty. Dom je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, diaľkové ústredné vykurovanie. Prístup je z chodníka a parkoviska pred domom. Prístup k bytom je aj z garážových státí v druhom podzemnom podlaží Základy sú betónové pätky pod stĺpmi skeletu a pásy pod stenami. Podzemné podlažia sú so zvislou izoláciou. Nosná konštrukcia je z železobetónový skelet monolitický v kombinácii tehlového muriva . Výplňové murivo medzi stĺpmi skeletu Porotherm. Stropy železobetónové. Schody železobetónové s povrchom keramická dlažba. Dom je s plochou strechou, krytina s hydroizolačnej fólie . Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky silikónové na zateplenie systémom ETICS. Vnútorné omietky vápenné hladké. Dvere spoločných priestorov hladké a zasklené .Vstupné dvere sú plastové. Vráta do garáží plastové. Okná spoločných priestorov a na bytoch plastové šesťkomorové . Podlaha leštený betón a keramická dlažba . Vykurovanie ústredné napojené na centrálnu sieť, vykurovacie telesá z oceľových radiátorov. Regulácia kúrenia a teplá voda získavaná z KOST staníc ( Kompaktná Odovzdávacia Stanica Tepla) Elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom je chránený bleskozvodom. V dome je rozvod teplej a studenej vody v plastovom potrubí . Kanalizácia v plastovom potrubí. Každý byt má domáci telefón s vrátnikom . Výťah vo vchode je pre štyri osoby. Stavba bola povolená Mestom Dolný Kubín v roku 2008. Kolaudačné rozhodnutie číslo 4062/2011/131-TS2/A10 bolo vydané Mestom Dolný Kubín dňa 30.05.2011.Vek domu a bytu k roku ohodnotenia je 2021 - 2011 = 10 rokov. 

Adresa: Nemocničná, Dolný Kubín