Rozostavaný 2-izbový byt č. 9 na ul. Hasičská v obci Dubnica nad Váhom, okres Dubnica nad Váhom
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090121A
Všeobecná hodnota:
59 800,00€
Najnižšie podanie:
59 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.12.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (prízemie)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
6000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.11.2021, 14:30
2. termín obhliadky:
29.11.2021, 14:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
16,97 m2
Podlahová plocha:
59,87 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090121A

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Opis predmetu dražby

Rozostavaný 2-izbový byt č.9 na 5.nadzemnom podlaží rozostavaného bytového domu na parc. KN č.2300/366 k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom – Hasičská ulica
POPIS plánovaného vyhotovenia bytu
Predmetom dražby je dvojizbový byt č.9 situovaný v stredovej sekcii domu, na 5. nadzemnom podlaží. 
Dispozičné riešenie:
Byt pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC. Príslušenstvo bytu tvorí balkón. 
Byt v čase dražby nie je dokončený, nie je užívaný. Okná sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, dvere sú plánované dyhované, osadené do oceľových zárubní. Vnútorné omietky sú hladké, vápennocementové. Podlahy na chodbe, v kuchyni, v kúpeľni a WC sú plánované z keramickej dlažby, v izbách sú plánované veľkoplošné lamelové, laminátové podlahy. V kuchyni bude osadená kuchynská linka s plynovým sporákom s el. rúrou, s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a digestorom. Vybavenie kúpeľne bude tvoriť keramické nábytkové umývadlo, obmurovaná plastová vaňa, pákové batérie, vo WC je plánovaná WC misa kombi s keramickým umývadlom, pákové batérie. Vykurovanie bytu je plánované ústredné, panelovými radiátormi, s vlastným kotlom na zemný plyn so zásobníkom TÚV. Byt bude vybavený centrálnym vrátnikom a rozvodmi štrukturovanej kabeláže. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, vody, zemného plynu. 

Stavebno-technický popis k dátumu obhliadky (19.7.2021): Ku dňu obhliadky nebola stavba bytového domu s príslušenstvom dokončená a skolaudovaná. Vyhotovené boli kompletné zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie vrátane vonkajších povrchov (okrem západnej fasády domu a balkónov na západnej fasáde), vodorovné konštrukcie vrátane konštrukcie schodiska, konštrukcia krovu strešnej konštrukcie + krytina, klampiarske konštrukcie (okrem parapetov na západnej fasáde), boli vybudované rozvody vody (okrem vodomerov), elektroinštalácie (okrem zásuviek, vypínačov, ističov v jednotlivých bytoch - len plastové skrinky, meračov), rozvody zvislej a vodorovnej kanalizácie, rozvodov zemného plynu (bez plynomerov), rozvody štrukturovanej kabeláže okrem rozvádzačov a serverov), rozvody ústredného kúrenia v rámci bytu nevybudované (vrátane zdrojov ÚK a TÚV, vykurovacích telies), boli vyhotovené úpravy vnútorných povrchov (okrem keramických obkladov), neboli dokončené vrstvy podláh v spoločných priestoroch aj v bytoch. Neboli osadené vstupné dvere do do objektu ani interiérové dvere, neboli vybudované povrchové úpravy schodísk so zábradlím, nebol osadený výťah vo výťahovej šachte ani vybavenie strojovne výťahu. Cenové podiely nedokončených konštrukcií a vybavenia bytov sú stanovené odborným odhadom v priemerných obstarávacích cenách odpovedajúcich štandardu obdobia výstavby (podlahy v obytných miestnostiach laminátové plávajúce, v sociálnych zariadeniach keramické dlažby, vnútorné dvere dyhované osadené v oceľových zárubniach, kuchynské linky so vstavanými spotrebičmi, kúpeľne s plastovými vaňami, keramické umývadla, záchody so zabudovanou splachovacou nádržkou Geberit, pákové nerezové vodovodné batérie, keramické obklady sociálnych zariadení a steny za kuchynskou linkou, zdroje vykurovania a TÚV - kondenzačné kotle na zemný plyn v prevedení turbo). Vzhľadom na genézu výstavby bytového domu bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou so zohľadnením skutočného opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov.

Adresa: Hasičská ulica, Dubnica nad Váhom