Rodinný dom súp. č. 337 v obci Radoľa, okres Kysucké Nové Mesto
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 12 dní
Spisovná značka
D 5090221
Všeobecná hodnota:
245 000,00€
Najnižšie podanie:
220 500,00€

Dátum a čas konania dražby:
20.12.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
20000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
03.12.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
16.12.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
982 m2
Zastavaná plocha:
550,08 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090221

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Marian Ďurana, PhD. , Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s 337 na parc. KN č. 1586/1 k.ú. Radoľa, obec Radoľa, okres Kysucké Nové Mesto

Predmetom dražby je rodinný dom č.s. 337 na parc. KN č. 1586/1 k.ú. Radoľa, postavený v rámci uličnej zástavby vedľajšej komunikácie obce Radoľa, ako samostatne stojaci dom. Pôvodná stavba bola daná do užívania základe Kolaudačné rozhodnutie č.j.: Výst.: 2351/1978-Vk na stavbu "Rodinný dom o jednom byte" vydané MNV Kysucké Nové Mesto dňa 30.10.1978. Pre rekonštrukciu - prístavbu, nadstavbu pôvodného rodinného domu bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č.j.: 65/2006 na stavbu "Prístavba, prestavba, nadstavba a zateplenie rodinného domu, oplotenie, garáž" vydané Obcou Radoľa dňa 17.3.2006, právoplatnosť nadobudnutá 3.4.2006. Prístup k domu je po miestnej komunikácii vedenej po pozemku parc. KN č. 2055 k.ú. Radoľa, ktorý je evidovaný na LV č.1810 k.ú. Radoľa, vo vlastníctve obce Radoľa. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

Rodinný dom je samostatne stojaci, s dvomi nadzemným podlažiami a podkrovím: 

- Na 1. NP sa nachádza zádverie, chodba, schodisko, práčovňa, fitness, kúpeľňa, WC, sklad, kotolňa, billiardová miestnosť, bazén, sauna 

- Na 2. NP sa nachádza zádverie, chodba, pracovňa, kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, zimná terasa, samostatné WC, špajza 

- V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa, samostatné WC, tri obytné miestnosti.

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: 

Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu, so zvislou a vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti, s osadením do nezamŕzajúcej hĺbky, základová doska je monolitická. Obvodové konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie pôvodnej časti 1. a 2. nadzemného podlažia sú vyhotovené z pálenej tehly, dobudované časti - prístavba a nadstavba s podkrovím sú vybudované z presných tvárnic, so zateplením z exteriéru zatepľovacím systémom na báze polystyrénov, s vyhotovením povrchových úprav certifikovaným exteriérovým omietkovým systémom - povrchovou tenkovrstvou škrabanou omietkou s obkladom z lomového kameňa s vyšpárovaním. Deliace konštrukcie sú vyhotovené ako murované z pálenej tehly a presných tvárnic. Strop nad 1. a 2. nadzemným podlažím je železobetónový monolitický, v podkroví tvorený krovom, s rovným podhľadom zo sadrokartónu, so zateplením na báze minerálov. Strecha je zložitá sedlová s rôznymi výškami hrebeňov, s vikiermi, krytina strechy je z ťažkej pálenej škridle, klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z eloxovaného hliníka. Schodisko je železobetónové, s nástupnicami a podstupnicami z tvrdého dreva. Vnútorné úpravy povrchov v dome sú vyhotovené z vápenno-cementovej omietky, v sociálnych zariadeniach a v kuchyni je keramický obklad stien. Okná na celom dome sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom so žalúziami. Výplne dverných otvorov tvoria vchodové dvere z plastových profilov s oceľovou výstužou, interiérové dvere sú drevené z masívu vyrábané na mieru, osadené do obložkových drevených zárubní. Podlahy na 1. nadzemnom podlaží sú prevažne z keramickej dlažby, na 2. Nadzemnom podlaží a v podkroví v obytných miestnostiach sú veľkoplošné drevené lamelové podlahy, v kuchyni a v hygienických zariadeniach je keramická dlažba. V kuchyni je osadená atypová kuchynská linka vyhotovená na mieru s pracovnou doskou z prírodného kameňa a pracovným ostrovom, plastovým drezom s odkvapkávacou plochou a zabudovanými spotrebičmi - keramickou indukčnou platňou, elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu. Vybavenie kúpeľne na 1. nadzemnom podlaží - 1x keramické umývadlo, samostatný sprchový kút, pákové batérie, v samostatnom WC je WC misa kombi, keramické umývadlo. V práčovni na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza obmurovaná plastová vaňa. Vybavenie samostatného WC na 2. nadzemnom podlaží tvorí WC misa kombi, keramické umývadlo. Vybavenie kúpeľne v podkroví tvorí - 2x keramické umývadlo, rohová obmurovaná vaňa s masážnymi tryskami, WC misa kombi, bidet, samostatný sprchový kút, v samostatnom WC v podkroví je WC misa kombi, keramické umývadlo. Vykurovanie domu je teplovodné ústredné, hliníkovými radiátormi, v častiach domu sú lokálne rozvody podlahového teplovodného vykurovania, zdrojom vykurovanie je plynový kotol osadený v technickej miestnosti. Zdrojom TÚV je el. zásobník osadený v technickej miestnosti. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza vnútorný bazén s technológiou, v čase obhliadky nepoužívaný, súčasťou bazénovej miestnosti je sauna. V obývacej miestnosti je krb s vyhrievacou vložkou. V obytných izbách sú vybudované vstavané šatníkové skrine. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej, rozvody internetu a TV, bleskozvod, je vybudovaný videovrátnik, zabezpečovacie zariadenie. Dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie vedenej v prístupovej komunikácii.

Adresa: 023 36 Radoľa