Rodinný dom súp. č. 1564 na ul. Riečna v obci Nové Mesto nad Váhom
Spisovná značka
D 401221
Všeobecná hodnota:
79 100,00€
Najnižšie podanie:
71 190,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.12.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (prízemie)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.11.2021, 15:30
2. termín obhliadky:
29.11.2021, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
396 m2
Zastavaná plocha:
118,98 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401221

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 1564 na parc. KN 1186/3 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom

Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s. 1564 postavený na parc. KN č. 1186/3 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, situovaný v zastavanom území mesta Nové Mesto nad Váhom, v blízkosti centra mesta s individuálnou zástavbou rodinných domov jednopodlažných a dvojpodlažných. Rodinný dom je postavený ako samostatne stojaci, prístup k domu je po pozemku parc. KN č.1188 Nové Mesto nad Váhom, pre ktorý v registri C nie je evidovaný list vlastníctva, v registri E je evidovaný na LV č.2-1751 Nové Mesto nad Váhom, vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom. Podľa vyjadrenia vlastníka bol rodinný dom daný do užívania v roku 1947, v roku 1996 bol rodinný dom rekonštruovaný. V roku 2005 a 2006 bol realizovaná prístavba s nadstavbou kedy boli dobudované dve kúpeľne s WC a kuchyňa. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, z exteriéru je do domu jeden vstup na 1. nadzemné podlažie, 2. nadzemné podlažie je prístupne exteriérovým schodiskom Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve obytné miestnosti, vstupné priestory, kúpeľňa s WC. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa s WC STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z kameňa a betónu. Obvodové murivo, zvislé nosné konštrukcie a priečky nadzemného podlažia sú murované z plnej pálenej tehly o skladobnej hrúbke 40-50 cm bez zateplenia. Strop nad 1. nadzemným podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom zo sádrokartónu, strop nad 2. nadzemným podlažím je drevený, tvorený konštrukciou krovu, s rovným podhľadom zo sádrokartónu. Konštrukcia strechy je sedlová, s dreveným krovom, krytina strechy je z pálenej škridle na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu, vnútorné úpravy povrchov tvorí hladká omietka, v kuchyniach a v kúpeľniach je keramický obklad stien. Okná sú drevené zdvojené, výplne dverných otvorov tvoria dvere hladké, osadené do oceľových zárubní. Podlahy v obytných miestnostiach na 1. a 2. nadzemnom podlaží sú z laminátovej plávajúcej podlahy, v kúpeľniach, v kuchyniach a v chodbe je keramická dlažba. V kuchyni na 1. nadzemnom podlaží je osadená kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s el. rúrou, plastové umývadlo. V kuchyni na 2. nadzemnom podlaží je osadená kuchynská linka na báze dreva, el. sporáks el. rúrou, digestor, nerezové umývadlo. Vybavenie kúpeľne na 1. nadzemnom podlaží tvorí oceľová obmurovaná vaňa, keramické umývadlo, WC misa kombi, vybavenie kúpeľne na 2. nadzemnom podlaží tvorí rohová plastová obmurovaná vaňa, keramické umývadlo, WC misa kombi. Vykurovanie domu je ústredné, panelovými radiátormi, zdrojom vykurovania je kotol na pevné palivo, zdrojom TÚV je zásobník. V dome je vyhotovený rozvod studene a teplejj vody, kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej, dom je odkanalizovaný do žumpy vedľa rodinného domu.

Garáž bez s.č. na parc. KN č. 1187/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom Predmetom ohodnotenia je garáž bez s.č. postavená na parc. KN č. 1187/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Vybudovaná je z betónových základov bez podmurovky, nosné konštrukcie sú pórobetónu, strop je železobetónový, s rovným podhľadom, krytina strechy je z asfaltových natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov je z brizolitu, vnútorných povrchov z vápennocementovej omietky, podlahy sú hrubé betónové. V garáži je vyhotovený rozvod el. energie - svetelnej a motorickej. Súčasťou garáže je montážna jama.

 Letná kuchyňa na parc. KN č. 1186/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom Predmetom ohodnotenia je letná kuchyňa vybudovaná na parc. KN č. 1186/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Postavená je z betónových základov bez izolácie, nosné konštrukcie sú z plnej pálenej tehly, strop je drevené trámčekový s podhľadom, krov je pultový, strešná krytina je z cementových drážkoviek. Okná sú drevené zdvojené, dvere sú hladké, podlahy sú z keramickej dlažby. V objekte je vyhotovený rozvod teplej a studenej vody, elektroinštalácia svetelná, inštalácia zemného plynu.

 Sklad (kúpeľňa) na parc. KN č. 1186/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom Predmetom ohodnotenia je sklad, pôvodne slúžiaci ako kúpeľňa, v súčasnosti nevyužívaný na svoj zámer. Postavený je na parc. KN č. 1186/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom z betónových základov bez podmurovky, nosné konštrukcie sú z plnej pálenej tehly, strop je trámčekový s podhľadom, strecha je pultová s krytinou z cementových drážkoviek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z keramickej dlažby, okná sú drevené zdvojené, dvere sú hladké.

Adresa: Riečna 1564, 915 01 Nové Mesto nad Váhom