Rodinný dom súp. č. 154 v obci Kunerad, okres Žilina
Spisovná značka
D 401220
Všeobecná hodnota:
86 600,00€
Najnižšie podanie:
86 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
13.09.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.08.2021, 16:30
2. termín obhliadky:
08.09.2021, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
540 m2
Zastavaná plocha:
179,61 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401220

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom, súp. č. 154 s príslušenstvom, v  k.ú. Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina

Rodinný dom č.s. 154 na parc. KN 516/3 k.ú. Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina, je situovaný v zastavanom území obce Kunerad, osadený v rámci uličnej zástavby hlavnej komunikácie prechádzajúcej obcou. Doklad o začiatku užívania pôvodného rodinného domu nebo predložený, podľa vyjadrení súčasných vlastníkov bol postavený v roku 1960, čomu zodpovedá jeho architektonické a materiálové vyhotovenie. Od roku 2009 bol dom súčasnými majiteľmi rekonštruovaný (1. NP), od roku 2015 bolo rekonštruované aj podkrovie - 1 miestnosť a chodba, 1 miestnosť v čase ohodnotenia nebola dokončená (vyhotovené obvodové konštrukcie a čiastočne zvislé nosné konštrukcie, osadené okno), bol vymenený kotol ústredného vykurovania a zásobník TÚV, zároveň bola vymenená strešná krytina a vybudovaný nový vikier pre izbu. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu takmer všetkých prvkov krátkodobej životnosti - zateplenie obvodových konštrukcií zateplovacím systémom, vymenené všetky výplne okenných otvorov za okná z plastových profilov, vstupné dvere, nové rozvody kúrenia s radiátormi, bola vymenená kuchynská linka so spotrebičmi, podlahy, bola kompletne zrekonštruovaná kúpeľňa vrátane rozvodov vody, kanalizácie, boli rekonštruované rozvody el. energie . Prístup k domu je po hlavnej komunikácii prechádzajúcej obcou a po vedľajšej komunikácii (prístup do dvora s hospodárskou stavbou). 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, s čiastočným podpivničením, s jedným nadzemným podlažím a čiastočne obytným podkrovím. 

· V suteréne sa nachádza kotolňa, chodba, komunikačné priestory so schodiskom. 

· Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza obývacia miestnosť, kuchyňa, izba, kúpeľňa s WC, zádverie, chodba, schodisko do podkrovia. 

· V podkroví sú situované dve obytné miestnosti, chodba, schodisko, povalový priestor. 

STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu, obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú betónové monolitické, strop je železobetónový monolitický, omietka vápennocementové, podlahy z cementového poteru, povrch vstupného schodiska je z cementového poteru, okná sú jednoduché oceľové, dvere drevené zvlakové. V kotolni je osadený kotol na pevné palivo, kotol na zemný plyn a zásobník na TÚV kombinovaný s kotlom ÚK. V suteréne je rozvod studenej vody z plastového potrubia, rozvod zemného plynu, elektroinštalácie svetelnej a motorickej. Obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a podkrovia sú murované z pálenej tehly (v podkroví sú domurované časti z tvárnic Ytong s vyhotovením zateplenia stykovým zateplovacím systémom na báze polystyrénov. Stropná konštrukcia nad 1. nadzemným podlažím je drevená trámová s rovným podhľadom, v podkroví tvorená krovom s podbitím zo sadrokartónu (v dobudovanej časti nevyhotovené). Strecha domu je stanová s 2 vikiermi, s krytinou z pozinkovaného plechu. Oplechovanie strechy je úplné, z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z eloxovaného hliníkového plechu. Fasády na dome sú zo šľachtených omietok na báze silikátov s obkladom sokla z prírodného kameňa, vnútorné úpravy povrchov v dome tvorí hladká omietka, v kuchyni a v kúpeľni je keramický obklad stien, na chodbe a v obývacej izbe je čiastočne obklad z prírodného kameňa. Schodisko do podkrovia je drevené s nástupnicami a podstupnicami. Okná na celom dome sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, v suteréne jednoduché oceľové. Výplne dverných otvorov tvoria dvere drevené rámové, osadené do obložkových zárubní, v suteréne zvlakové, vstupné dvere sú plechové reliéfové. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva s nerezovým umývadlom s odkvapkávacou plochou a pákovou batériou, sporákom na zemný plyn. Vybavenie kúpeľne na 1. nadzemnom podlaží - keramické nábytkové umývadlo, pákové batérie, obmurovaná plastová rohová vaňa, keramický obklad stien a vane, WC misa kombi. Vykurovanie domu je ústredné, teplovodné panelové Korado. Zdrojom vykurovania je kotol na pevné palivo, kotol na zemný plyn, zdrojom TÚV je zásobník na TÚV kombinovaný s kotlom ÚK. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody (1.NP), rozvod kanalizácie (1.NP), elektroinštalácie svetelnej a motorickej (suterén, 1. NP), elektroinštalácie svetelnej (podkrovie), rozvod zemného plynu (suterén, 1.NP), odkanalizovaný je do verejnej kanalizácie.

Adresa: 013 13 Kunerad, Kunerad súp. č. 154