2-izbový byt č. 4 v bytovom dome súp. č. 602 na ul. Dlhomíra Poľského v obci Kysucké Nové Mesto, Okres Kysucké Nové Mesto
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 29 dní
Spisovná značka
D 5150420
Všeobecná hodnota:
69 800,00€
Najnižšie podanie:
69 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.06.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
19.05.2021, 13:00
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
146,84 m2
Zastavaná plocha:
52,33 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150420

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
KYSUCA s.r.o., Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Opis predmetu dražby

                                                        

Byt č. 4 na 2. nadzemnom podlaží byt. domu č.s. 602, na ul. Dlhomíra Poľského, Kysucké Nové Mesto 

 Bytový dom č.s. 602 na parc.KN č. 145/2 k.ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, je situovaný v okresnom meste Kysucké Nové Mesto, na ulici Dlhomíra Poľského. Okolitú zástavbu tvorí pôvodná zástavba murovaných bytových domov - troj a štvorpodlažných. Prístup k nehnuteľnosti je z existujúcej hlavnej komunikácie na parc. KN č. 4920/2 k.ú. Kysucké Nové Mesto, evidovanú na LV č. 1880 vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto. Bytový dom má 4 vchody, 1 podzemné podlažie, 3 nadzemné podlažia. Na 1. podzemnom podlaží sú situované spoločné priestory a pivnice. Na 1.-3. nadzemnom podlaží sú situované byty. Podľa údaju v Potvrdení o veku bytového domu bol bytový dom daný do užívania v roku 1952. V roku 2010 bola realizovaná výmena vchodových dverí, okien na spoločných priestoroch a v pivniciach, bola rekonštruovaná strešná krytina a vymenené klampiarske konštrukcie. Objekt je založený je na betónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie a deliace konštrukcie sú vyhotovené ako murované z plnej pálenej tehly, nosné o skladobnej hrúbke 0,45-0,50 m. Stropy sú železobetónové, konštrukcia strechy je plochá, s krytinou z PE fólie. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú prevažne z eloxovaného hliníka. Vnútorné omietky sú hladké s olejovým náterom sokla, vonkajšie omietky sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu. Konštrukcia schodiska je prefabrikovaná s povrchom z liateho terazzo. Podlahy na chodbách sú z liateho terazzo, v priestoroch pivníc a v spoločných miestnostiach sú podlahy betónové. Okná v bytoch sú prevažne z plastových profilov, v priestoroch suterénu z plastových profilov, v priestoroch schodiska z plastových profilov. Dvere sú v suteréne drevené rámové alebo plechové, osadené do oceľových zárubní, vstupné dvere sú hliníkové s izolačným sklom. Dom je napojený na rozvody vody, elektrickej energie a diaľkového vykurovania a je vybavený bleskozvodom, odkanalizovaný je do verejnej kanalizácie. 

Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt situovaný v krajnej sekcii domu na 2. nadzemnom podlaží. Byt pozostáva z dvoch obytných izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a chodby. Obhliadka interiéru bytu nebola vlastníkom umožnená, podľa vyjadrení susedných vlastníkov bytov je byt v štandardom stavebno-technickom stave po vykonaných čiastočných rekonštrukčných zásahov. Stavebno-technický stav a vybavenie bytu je uvažovaný v štandarde bytov v danom type bytového domu. Okná sú z plastových profilov s izolačným dvojsklom, s oplechovaním parapetov z eloxovaného hliníka, dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Omietky sú hladké vápennocementové. Podlahy v obytných izbách sú lainátové (príp. vlysové), v kuchyni, v chodbe sú z keramickej dlažby (príp. z PVC alebo laminátové), v kúpeľni s WC je keramická dlažba. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, nerezové umývadlo, pákové batérie, el. sporák, digestor. Vybavenie kúpeľne tvorí keramické umývadlo, obmurovaná vaňa, pákové batéria, WC misa kombi. Vykurovanie bytu je ústredné rebrovými radiátormi s diaľkovou dodávkou tepla, TÚV je diaľková. Byt je vybavený centrálnym vrátnikom a spoločnou televíznou anténou. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, spotreby teplej vody.

Adresa: Dlhomíra Poľského, 024 01 Kysucké Nové Mesto