Rodinný dom súp.č. 33, rodinný dom súp. č. 34, chalupa súp. č. 262 v obci Hontianske Tesáre, Okres Krupina
Spisovná značka
D 402020
Všeobecná hodnota:
40 000,00€
Najnižšie podanie:
40 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.06.2021, 10:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.05.2021, 17:00
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1774 m2
Zastavaná plocha:
318,30 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
402020

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 33, postavený na parc. č. 78  v kat. úz. Hontianske Tesáre

 Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, KS 1110, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený cca v roku 1938.

Dispozične sa v dome nachádzajú veranda, dve izby a kuchyňa. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok, uličný štít podkrovia je s dreveným obkladom. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové, v kuchyni povlakové z PVC. Vykurovanie je lokálne, pecami na tuhé palivo /2 ks/. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do trativodu, prípojku zemného plynu dom nemá. 

Kuchyňa je s linkou na báze dreva dĺžky 2,80 m s nerezovým drezom, obyčajnou batériou len na studenú vodu, ostatné vybavenie dom nemá.

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 120 rokov.

Rodinný dom č.súp. 34 na p.č. 85

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, KS 1110, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený cca v roku 1938.

Dispozične sa v dome nachádzajú vstupná veranda, dve izby a kúpeľňa. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha je sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové, v kúpeľni keramické dlažby. Vykurovanie je lokálne, otvoreným krbom na tuhé palivo, na ohrev TÚV v kúpeľni slúži elektrický prietokový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, dom prípojku zemného plynu nemá. 

V kúpeľni je smaltovaná vaňa a prietokový ohrievač TÚV, ostatné vybavenie dom nemá.

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 120 rokov.

Rodinný dom č.súp. 34 na p.č. 86

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, KS 1110, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný dom postavený cca v roku 1938.

Dispozične sa v dome nachádzajú vstupná veranda, dve izby a kuchyňa, vo vstupnej verande /chodbe/ je sprchový kút, dom je zadnou štítovou stranou spojený s rodinným domom na parc.č. 85. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha je sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok, uličný štít podkrovia je s dreveným obkladom. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené palubové, v kuchyni povlakové z PVC. Vykurovanie je lokálne, pecami na tuhé palivo /2 ks/, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler umiestnený v chodbe. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizácia je vedená do vlastnej žumpy, dom prípojku zemného plynu nemá. 

Kuchyňa je s linkou na báze dreva dĺžky 2,00 m, elektrickým sporákom, sporákom na tuhé palivo, skrinkovým smaltovaným drezom, obyčajnou batériou, v chodbe je vstavaný sprchový kút s keramickým obkladom, obyčajnou batériou a a elektrickým bojlerom, ostatné vybavenie dom nemá.

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 120 rokov.

Chalupa č.súp. 262 na p.č. 79

Predmetná nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Chalupa č.súp. 262 na parc.č. 79 je stavba hospodárskeho charakteru využívaná na skladovanie, nie je obytná. Stavba má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, podkrovie sa nevyužíva. Podľa predložených podkladov bola stavba postavená cca v roku 1938.

Dispozične sa v objekte nachádzajú tri sklady a dreváreň. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové a kamenné, pravdepodobne bez izolácie, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami, strecha sedlová, krytina pálená škridlová, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Fasádne povrchové úpravy aj vnútorné povrchy sú z vápenných hladkých omietok. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené rámové s výplňou. Podlahy sú prevažne drevené palubové, stavba je napojená na elektroinštaláciu, ostatné prípojky a vybavenie nemá.

Pôvodný dom bol postavený v roku 1938, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 95 rokov.

Adresa: 962 68 Hontianske Tesáre, Slovakia