Pozemky v katastrálnom území Turie, Obec Turie, Okres Žilina
Spisovná značka
D 501919E
Všeobecná hodnota:
6 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
224,38 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
501919E

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Okresný súd Žilina, Pavla Orságha Hviezdoslava 28, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Pozemky v kat. úz. Turie

 Predmetom ohodnotenia sú spoluvlastnícke podiely na pozemkoch situovaných v rámci zastavaného územie obce Turie aj mimo zastavaného územia obce, evidované na viacerých listoch vlastníctva k.ú. Turie, obec Turie, okres Žilina. Jedná sa o pozemky zastavané, prípadne nezastavané, určené/využívané na zástavbu IBV, technickú infraštruktúru, ťažbu a pod. (viď popis v rámci ohodnotenia jednotlivých pozemkov). Vybavenosť obce Turie je veľmi dobrá - verejné rozvody vody, elektrickej energie, zemného plynu, verejnej kanalizácie (možnosť napojenia hodnotených pozemkov na infraštruktúru je zhodnotená pri ohodnotení jednotlivých pozemkov). Obec Turie je situovaná juhozápadne od krajského mesta Žilina, ma približne 2 000 obyvateľov. Občianska vybavenosť obce zodpovedá jej veľkosti - obecný úrad, základná obchodná sieť a služby, materská škola, základná škola, pošta, kultúrne zariadenie, športoviská, objekty podnikateľských subjektov, ambulancia lekára, domov sociálnej starostlivosti. Predmetná lokalita má dobré dopravné napojenie s mestom Žilina, centrum mesta je vzdialené 9,0-11,0 km. Dopravné spojenie je veľmi dobré (autom, železnicou a prímestskou autobusovou dopravou do 10-15 min). Pozitívny vplyv na hodnotu predmetných nehnuteľností má najmä ich situovanie v rámci obce Turie, v jej peknej pokojnej prírodnej lokalite, ktorá vzhľadom na dobrú dostupnosť do centra krajského mesta Žilina, s jeho občianskou vybavenosťou a pracovnými príležitosťami zodpovedajúcimi krajskému mestu tvorí jeho obytný satelit. Podľa zistení z realitných portálov sa pozemky určené pre individuálnu bytovú výstavbu v obci Turie pohybujú od 45-70 Eur/m2.

Adresa: 013 12 Turie, Slovakia