3-izbový byt č. 52 v bytovom dome súp. č. 958 na ul. B. Nemcovej v obci Veľký Krtíš, Okres Veľký Krtíš
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 27 dní
Spisovná značka
D 5150520
Všeobecná hodnota:
33 200,00€
Najnižšie podanie:
24 900,00€

Dátum a čas konania dražby:
23.08.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
04.08.2021, 15:00
2. termín obhliadky:
18.08.2021, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
13 m2
Podlahová plocha:
67 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150520

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
SVB 1053, Boženy Němcovej 958/49, 990 01 Veľký Krtíš
Opis predmetu dražby

Byt č. 52, ul. B. Nemcovej č.s. 958, vchod 49, k.ú. Veľký Krtíš

Byt č. 52 sa nachádza v bytovom dome č.s. 958, na ulici Boženy Němcovej, vchod č. 49, na parcele č. 1322, v k.ú. Veľký Krtíš. Jedná sa o 3-izbový byt s príslušenstvom. Bytový dom je situovaný na sídlisku, v lokalite zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti. Dom je napojený na inžinierske siete, a to: elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia, plyn a teplovod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987 podľa potvrdenia správcu bytového domu Realbyt Veľký Krtíš s.r.o., v prílohe tohto znaleckého posudku. Bytový dom bol rekonštruovaný - v roku 2007 zateplenie bytového domu, v roku 2012výmena vchodových dverí za plastové s elektrickým vrátnikom, v roku 2014 výmena okien na podestách v spoločných priestoroch, výmena vchodových dverí s elektronickým vrátnikom, v roku 2020 rekonštrukcia strechy. Byt nebol sprístupnený, preto vo výpočte sa uvažuje so stavom a vybavením, ktoré zodpovedá štandardom typového bytového domu v čase výstavby. Stav bytového domu je dobrý,  zodpovedá veku, opotrebeniu a bežnej údržbe.

 TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU:

Jedná sa o celomontovaný panelový bytový dom s 9 nadzemnými podlažiami, z ktorých na 8 nadzemných podlažiach sú po 2 byty a v 1. nadzemnom podlaží, sú spoločné priestory a pivnice. 

Bytový dom je panelovej konštrukcie, postavený na betónových základoch s hydroizoláciou. Obvodové steny a priečky sú panelové, fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom, s fasádnou omietkou na báze umelých hmôt. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodisko je dvojramenné, železobetónové, prefabrikované, s terazzovým povrchom. Strecha je plochá. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má v každom vchode jeden výťah. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové s elektrickým vrátnikom, okná v spoločných priestoroch schodiska sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 1m, obklady spoločných priestorov nie sú realizované. Podlahy v spoločných priestoroch vstupu sú z keramickej dlažby 10,0 X 10,0 cm, schody sú z terazzovým povrchom, podlahy v pivniciach sú betónové. 

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a vetracie rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Podľa predloženého pôdorysu podlažia je dispozícia predmetného trojizbového bytu: 3 izby, predsieň (chodba), kúpeľňa, WC, kuchyňa, loggia. K bytu patrí aj pivničná kobka v 1.nadzemnom podlaží, ktorá je vyhotovená zo zvislých drevených latiek. Stavebno-konštrukčné vyhotovenie a vybavenie bytu zohľadňuje vybavenie podľa typového vyhotovenia konštrukčnej sústavy bytového domu, realizované pri výstavbe, okrem nových konštrukcií, ktoré sú viditeľné z vonku (plastové okná). 

Omietky sú vápenné hladké, keramické obklady na umakartovom jadre nie sú. Podlahy v obytných miestnostiach sú z PVC, v ostatných miestnostiach sú z bežnej keramickej dlažby. Dvere sú hladké, plné i čiastočne presklené. Pôvodné okná drevené zdvojené boli nahradené novými plastovými oknami. Kúrenie a teplá voda je z centrálneho zdroja, s plechovými panelovými radiátormi s regulačnými ventilmi. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 1,8 bm, so smaltovaným drezom a bežnou vodovodnou batériou, odsávač pár, plynový sporák. Bytové jadro umakartové, v kúpeľni smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, s bežnými vodovodnými batériami, v samostatnom WC je splachovací záchod. Elektroinštalácia s automatickým istením v byte. Prípojky studenej aj teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpeľne a záchodu z oceľových rúr. Meranie spotreby studenej aj teplej vody. Pripojenie zemného plynu ku sporáku v kuchyni. Prípojky kanalizácie do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne a záchodu z liatinového alebo plastového potrubia.

Predmetom ohodnotenia je 13/813 podiel na pozemku KN-C č. 1322, ktorý je situovaný na sídlisku okresného mesta Veľký Krtíš. Jedná sa o lokalitu na bývanie v mestách nad 10 000  obyvateľov, s bytovými domami so štandardným vybavením. Dopravná dostupnosť je medzimestskou autobusovou dopravou, bez možnosti mestskej hromadnej dopravy. Vybavenosť verejnej technickej infraštruktúry - vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn a teplovod. Povyšujúcim faktorom je zvýšený záujem o nehnuteľnosti v danej lokalite.

Adresa: Boženy Němcovej, 990 01 Veľký Krtíš, Slovakia