Nebytový priestor garáž súp. č. 3097 na ul. Ľ. Fullu v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, Okres Bratislava IV
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 52 dní
Spisovná značka
D 5090820B
Všeobecná hodnota:
30 400,00€
Najnižšie podanie:
30 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
11.06.2021, 12:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
9000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.05.2021, 15:00
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Podlahová plocha:
16,17 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090820B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
ADVISORS k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Opis predmetu dražby

                                                       Nebytový priestor – garáž súp. č. 3097, postavená na parc. KN č. 1669/26 v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava IV., ul. Ľ. Fullu

 

Hodnotený je priestor č. 327 v objekte súp. č. 3097, parc. č. 26, vchod Ľ. Fullu č. 2, v objekte č. 242 - garáže, nebytové priestory, ubytovňa. Priestor sa nachádza na 3. podlaží objektu.

Objekt je obdĺžnikového tvaru, 4- podlažný, zastrešený je plytkou sedlovou strechou. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet s výplňovým murivom, stropné konštrukcie sú železobetónové. Fasáda je upravená hladkou omietkou a obkladom. Okná sú oceľové, zdvojené. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.

Vjazd do garáže je cez spoločnú vstupnú bránu. Hodnotený priestor - garáž, je uzatvorená, ohraničená priečkami a vstupnými oceľovými výklopnými vrátami. Podlaha ja betónová. V garáži je rozvod svetelnej elektroinštalácie. 

                                                          Objekt je v stavebnotechnickom stave primeranom veku, údržba je vykonávaná na priemernej úrovni. S ohľadom                                                               na stavebnotechnické riešenie objektu a jeho súčasný technický stav stanovujem základnú životnosť odborným                                                                   odhadom na 100 rokov. 

Adresa: Ľ. Fullu, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, Slovakia