3-izbový byt č. 9 v bytovom dome súp. č. 777 na ul. Hurbanova v obci Čadca, Okres Čadca
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 25 dní
Spisovná značka
D 5091020
Všeobecná hodnota:
66 400,00€
Najnižšie podanie:
66 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
18.02.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.02.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
10.02.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
28,47 m2
Podlahová plocha:
70,51 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091020

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Marian Ďurana, PhD. , Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Byt č.9 na 2. nadzemnom podlaží bytového domu č.s.777 postavený na parc. KN č.1529/2 v k.ú. Čadca, obec Čadca, ul. Hurbanova

 Obytný dom č.s. 777 postavený na pozemku parc. KN č. 1529/2 k.ú. Čadca, je situovaný v okresnom meste Čadca, na sídlisku U Hluška, Hurbanova ulica. Sídlisko U Hluška je situované v juhozápadnej časti mesta s dostupnosťou do centra mesta 2,0 km. V lokalite je možnosť napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie. Okolitú zástavbu tvoria prevažne bytové domy a objekty občianskej vybavenosti vybudované v rámci sídliska (obchody, služby, základná škola, pošta, reštauračné zariadenia) a objekty IBV. Ostatná občianska vybavenosť je dostupná v rámci centra mesta. Obytný dom má 4 nadzemných podlaží, na 1. nadzemnom podlaží sú situované spoločné priestory, pivnice a garáže, na 2.-4. nadzemnom podlaží sú situované byty. V roku 2010 boli vymenené okná v spoločných priestoroch a vchodové dvere za okná z plastových profilov s izolačným dvojsklom. Obvodové steny a deliace konštrukcie bytového domu sú vyhotovené ako prefabrikované železobetónové. Obvodové steny sú hrúbky 30 cm, vnútorné nosné steny sú hrúbky 15 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Schodiská medzi jednotlivými podlažiami sú prefabrikované s povrchom z liateho terazzo, podlahy v spoločných priestoroch 1. NP sú z keramickej dlažby a z cementového poteru, na podlažiach z PVC. Vstupné dvere do domu sú z plastových profilov, okná na schodisku sú z plastových profilov. Strecha obytného domu je plochá, dvojplášťová. Vnútorné omietky sú vyhotovené ako vápenné štukové. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, okrem zemného plynu, je vybavený rozvodom teplej a studenej vody, splaškovej kanalizácie, spoločnej televíznej antény, bleskozvodom, telefónnymi rozvodmi, domovým vrátnikom, rozvodom požiarnej vody. Vykurovanie domu a dodávka TÚV je diaľková. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1991. 

 Popis bytu: 

Predmetom dražby je trojizbový byt nachádzajúci sa na 2.nadzemnom podlaží obytného domu č.s. 777 postavený na pozemku parc. KN č. 1529/2 k.ú. Čadca, v stredovej sekcii. Byt pozostáva z troch izieb, vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC, príslušenstvo bytu tvorí loggia a pivnica. V priebehu užívania bytu boli na ňom priebežne menené niektoré prvky krátkodobej živostnosti (kuchyňa, podlahy, radiátory, okná, vybavenie kúpeľne). Okná v celom byte sú z plastových profilov, vstupné dvere sú plné, drevené osadené do oceľovej zárubne, vnútorné dvere sú drevené dyhované, osadené do oceľových zárubní. Nášlapné vrstvy podláh sú v obytných miestnostiach laminátové veľkoplošné, v kúpeľni a samostatnom WC z keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí keramické umývadlo, plastová vaňa, pákové batérie, vo WC je WC misa kombi. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, el. keramická platňa s el. rúrou, nerezové umývadlo, páková batéria. Povrchovú úpravu stien tvoria vápennocementové hladké omietky, v kuchyni je keramický obklad steny. Vykurovanie bytu je ústredné s diaľkovou dodávkou tepla, radiátory sú panelové. V byte je vyhotovený telefónny rozvod, domáci vrátnik (domový telefón), spoločný TV rozvod a internet. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie na bytovom dome a byte a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou.

Adresa: Hurbanova, Čadca, Slovakia