Dražba podielu 1/4 rodinného domu súp.č. 43 v obci Podhorie, Okres Banská Štiavnica
Spisovná značka
D 5090420
Všeobecná hodnota:
9 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Zastavaná plocha:
209,56 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090420

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Opis predmetu dražby

                                                       Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¼ k stavbe - rodinný dom  súp.č. 43 postavený na p.č. 163/4 v kat. úz. Teplá, Obec Podhorie, Okres Banská Štiavnica

 

POPIS STAVBY 

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom so súp.č. 43, ktorý je osadený  na parc.č. 163/4, katastrálne územie Teplá, obec Podhorie, stavba riešená ako podpivničený rodinný dom s prízemím (suterén, prízemie), stavba s valbovou strechou - krov bez zobytnenia, vstup závetria prestrešený pultovou strechou. Lokalita v zastavanom území obce Podhorie. 

PÔDORYSNE je stavba riešená so zastavanou plochou štvorcového pôdorysného tvaru. Hlavný vstup do objektu je orientovaný k prístupovej komunikácii a umiestnený z pravej strany stavby, pohľadom od prístupu ku stavbe. V stavbe nie je vnútorné schodisko na prepojenie jednotlivých podlaží, vstup na každé podlažie riešené samostatne z exteriéru a to predloženými schodmi jedným ramenom smerom výstupu hore na úroveň prízemia a druhým smerom pohybu dole do suterénu. 

DISPOZIČNE je stavba riešená ako jednobytový rodinný dom, na úrovni suterénu sa nachádzajú miestnosti technického charakteru (kotolňa, sklad) a miestnosti s využitím ako pridružená kuchyňa a izba, resp. možné užívať ako izby (2). Na úrovni prízemia prevažujú miestnosti na bývanie (izby a príslušenstvo). Stavba je napojená na verejný zdroj vody, odkanalizovaná do betónovej žumpy, napojená na miestny rozvod elektriky.

 

Dispozícia stavby :

  • suterén – kotolňa, komunikačný priestor chodby, sklad, izby (2), kúpeľňa s WC.
  • prízemie – komunikačný priestor chodby vo väzbe na závetrie vstupu, izby (2), kuchyňa, komora.

 

Konštrukčné prvky stavby:

- základové konštrukcie – aplikovaný predpokladaný stav konštrukcie ako betónové pásové s nižším štandardom vyhotovenia, t.j. bez izolácie (na úrovni suterénu zistená „odutá“ a opadnutá omietka, čo dáva predpoklad poškodenej, resp. nevyhotovenej hydroizolácie,

- stenové konštrukcie murované z tehly pálenej do hr. 45 cm,

- deliace konštrukcie murované z tehly,

- krov valbový,

- krytina plechová,

- komínové teleso, 

- klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu (kompletné strechy, žľaby, zvody, parapety, záveterné lišty),

- strop nad suterénom železobetónový monolitický s rovným podhľadom, nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom,

- úprava vonkajších fasádnych plôch – brizolit, resp. v miestach, kde mal byť fasádny obklad je hrubá podkladová omietka, cca na výšku 60 cm,

- úprava vnútorných stien a stropov (okrem keramického obkladu) vápenné omietky, hladké, v miestach s možnosťou zvýšeného namáhania vlhkosťou, prípadne dopadom gravitačnej vody sú steny doplnené keramickým obkladom (kúpeľňa, kuchyňa),

- podlahové konštrukcie - v obytných miestnostiach doskové, keramická dlažba,

- výplne otvorov – okná dvojité von a dnu otváravé, dvere rámové s výplňou, v interiéry doskové zárubne,

- vybavenie kúpeľne – sprchový box, keramické umývadlo, WC kombi,

- vybavenie kuchyne - kuchynská linka na báze drevnej hmoty, drez, zmiešavacia batéria, sporák na tuhé palivo, 

- príprava TÚV – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni,

- poistky.

Adresa: 013 18 Podhorie, Slovakia