3-izbový byt č. 6 v bytovom dome súp. č. 61 v obci Rimavská Sobota, Okres Rimavská Sobota
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 24 dní
Spisovná značka
D 401920
Všeobecná hodnota:
44 000,00€
Najnižšie podanie:
44 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.05.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.04.2021, 17:00
2. termín obhliadky:
05.05.2021, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
10,42 m2
Podlahová plocha:
76,65 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401920

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č. 6 v bytovom dome č.súp. 61 v kat. úz. Rimavská Sobota

 Byt sa nachádza v bodovom panelovom bytovom dome č.súp.61 v k.ú. Rimavská Sobota. Bytový dom má celkom 1+12 podlaží, 1 vchod, plochú strechu, má výťah, je dodatočne zateplený, technické podlažie je podzemným podlažím, sú v ňom pivnice a spoločné priestory, ďalších 12 podlaží je obytných, v dome je celkom  70 bytov. Trojizbový byt sa nachádza na prvom poschodí.

 Dispozične pozostáva: z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, špajza, loggia a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 76,65 m2. Byt je zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, kúpeľňa s WC boli spojené do jednej miestnosti s jednými vstupnými dverami, sú tu smaltovaná vaňa, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. V kuchyni je linka na báze dreva  s nerezovým drezom, pákovou batériou, plynovým sporákom s digestorom, za linkou sú keramické obklady. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vnútorné povrchy stien tvoria hladké stierky, podlahy v izbách a v kuchyni sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné z centrálneho zdroja, radiátory sú oceľové panelové typu KORAD.  

 S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7557/414847. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovňa, kočikáreň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol podľa predložených podkladov daný do užívania v roku 1981, vzhľadom na zistený technický stav a konštrukčné vyhotovenie domu stanovujem jeho životnosť na 100 rokov.

                                     

Predmetný byt sa nachádza v sídliskovej obytnej zóne okresného mesta Rimavská Sobota, na Malohontskej ulici č.22. Ide o bežné mestské sídlisko, ktoré leží v západnej časti mesta, lokalita je blízka širšiemu centru mesta. Hodnotený bodový bytový dom má celkom 1+12 podlaží, 1 vchod, v dome je 70 bytov, hodnotený byt na prvom poschodí. V danom mieste je občianska vybavenosť a služby zodpovedajúce sídliskovej zóne okresného mesta,  v blízkom okolí sa nachádzajú najmä ďalšie bytové domy, ale aj obchody a základné služby, vedľa bytového domu je obchod s potravinami. Predmetný dom je prístupný po spevnených cestných komunikáciách, je napojený na všetky základné inžinierske siete. 

 

Adresa: Malohontská, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia