Rodinný dom súp. č. 85 v obci Malý Lapáš, Okres Nitra
Spisovná značka
D 401520
Všeobecná hodnota:
79 300,00€
Najnižšie podanie:
71 370,00€

Dátum a čas konania dražby:
08.09.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra salónik – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
18.08.2021, 17:00
2. termín obhliadky:
25.08.2021, 17:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
791 m2
Zastavaná plocha:
139,27 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401520

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.85 postavený na p.č.56/1, v k.ú. Malý Lapáš, Obec Malý Lapáš

 

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.85 situovanú na pozem-kovej parcele č.56/1,ktorá začala byť užívaná v roku 1938. V rokoch 2000 až 2004 bola stavba pôvodného domu komplexne zrekonštruovaná a dispozične upravená do jej súčasnej podoby .Počas rekonštrukcie rodinného domu ukončenej v roku 2004 bola z pôvodnej zadnej izby urobená kúpeľňa,WC a špajza s chodbou s novými vnútornými inštaláciami vody, kanalizácie, plynu, elektriny ,novým ústredným vykurovaním, novým vnútorným vybavením kúpeľne, WC, kuchyne, vnútornými i vonkajšími úpravami povrchov stien, vnútornými obkladmi a dlažbami. Vymenené boli pôvodné okná ,dvere, urobené boli nové podlahy s izoláciami proti zemnej vlhkosti, v časti zateplenie stropov s novými drevenými obkladmi podhľadmi stropov i zvonku podbitie krovu tatranským profilom spolu s novými klampiarskymi konštrukciami strechy i parapetov. 

V jedálni bol realizovaný kozub na tuhé palivo s vyhrievacou vložkou. V roku 2011 bola k bočnej časti domu smerom do dvora realizovaná prístavba vstupného zádveria a v zadnej časti domu bola urobená z pôvodnej komory a prístrešku (ktorý bol uzavretý) ďalšia izba. V roku 2012 bol osadený vo WC i nový kotol ústredného vykurovania spolu so zdrojom teplej vody. 

Predmetná posudzovaná stavba rodinného domu s.č.85 obsahuje v súčasnosti nasledovné miestnosti a priestory : dve izby, kuchyňu s jedálňou, kúpeľňu, WC, komoru, chodbu a vstupné zádverie.

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis - základy bez vodorovnej izolácie, podmurovka v prednej časti domu omietaná do výšky 50cm,obvodové murivo pôvodnej časti domu z nepálenej tehly hr.50cm,prístavieb z tvárnic PORFIX hr.20cm a 30cm so zateplením polystyrénom hr.2cm,stropy drevené trámové s tepelnou izoláciou v časti obložené tatranským profilom, vnútorné deliace priečky tehlové. Vnútorné úpravy povrchov stien - vápenné štukové omietky, väznicový valbový krov pôvodnej časti stavby a zadnej prístavby (pôvodne sa pod krovom nachádzala komora) je pokrytý jednodrážkovou škridľou, zastrešenie bočnej prístavby je plochou strechou, ktorá je pokrytá pozinkovaným plechom. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, parapety okien z hliníkových plechov, vonkajšia úprava povrchov stien - 3x vápenná štuková omietka celé steny a 1x váp.cementová zdrsnená omietka celá stena (zadná). Bez schodiska, prístup na povalu iba rebríkom. Dvere rámové s výplňami, okná z drevených EURO profilov (smrek) a plastové s izolačnými dvojsklami, vnútornými plastovými žalúziami a sieťkami proti hmyzu, podlahy obytných miestností z veľkoplošných parkiet, ostatných miestností z keramických dlažieb. Vykurovanie ústredné teplovodné, turbokotol ÚK na plyn značky IMMERGASS vo WC, radiátory panelové s regulačnými termoventilmi, v jedálni kozub s vykurovacou vložkou a prieduchmi, elektroinštalácia svetelná i motorická-ističe,rozvod studenej i teplej vody v plastovom potrubí, zdroj teplej  vody-zásobník TÚV objemu 60 litrov zabudovaný v kotle ÚK. Kanalizácia zo splachovacieho WC, z kúpeľne a z kuchyne do  kanalizácie na ulici (pôvodne do žumpy vo dvore),jedna stupačka z PVC ,inštalácia zemného plynu. Kuchynská linka drevená (čerešňa) celkovej dĺžky 8,0m s nerezovým drezom s okapávačom riadu,odsávačom pár, zabudovanou plynovou štvorhorákovou platňou, el.rúrou, zabudovanou chladničkou s mrazničkou, umývačkou riadu i mikrovlnou rúrou. Vaňa oceľová smaltovaná,1ks sprchovacieho kúta, 1ks umývadla a 1ks splachovacieho WC typu COMBI, vnútorné keramické obklady v kúpeľni i vo WC pod strop, obklad vane a v dvoch stien v kuchyni, vodovodné výtokové batérie-2x nerezová páková a 2x detto so sprchou.

 

                                               Príslušenstvo:

Kôlňa na parc.č.56/2 

POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú stavbu kôlne bez súpisného čísla situovanú vzadu vo dvore za rodinným domom na p.č.56/2,ktorá začal byť užívaná v roku 2005, životnosť 60 rokov.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Technický popis - betónový základ s podmurovkou ,zvislé konštrukcie murované tehlové hr.15 a 30cm,bez stropu, sedlový hambálkový krov je pokrytý ťažkou pálenou škridľou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov stien-brizolit, vnútorná úprava povrchov stien-vápenná hrubá, omietka, podlaha betónová s poterom .Bez okien, okenné otvory sú uzavreté drevenými okenicami, dvere latkové drevené, elektroinštalácia svetelná-ističe.

Oplotenie uličné na parc.č.56/3

Oplotenie je z betónovej podmurovky v ktorej sú osadené kovové stĺpy na ktorých je kovová tyčovina s drevenou latovou výplňou.  Vráta a vrátka sú kovové, základná životnosť 50 rokov.

Oplotenie zadné a bočné ľavá strana na p.č.56/3

Jedná sa o oplotenie pozemkovej parcely č.56/3 vzadu i v zadnej ľavej časti od susedov, tvorí ho podmurovka z betónových tvárnic hr.15 a 20cm výšky 160cm z poplastovaného  pletiva.

 

Oplotenie  bočné pravá   strana na p.č.56/3

Začiatok užívania v roku 2005.

Studňa na parc.č.56/3

Jedná sa o pôvodnú kopanú studňu hĺbky 8m s následným vŕtaním do celkovej hĺbky 13m,priemer vrtu z roku 2004 je 400mm .

Elektrická  prípojka 

Jednokáblová,  životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka na parc.č.56/3

Napojenie na vodovod,   životnosť 50 rokov.

Plynová prípojka na parc.č.56/3

Napojenie na plynovod, plynomerná skrinka je v predzáhradke,  životnosť 50 rokov.

Vodomerná šachta na parc.č.56/3

Murovaná tehlová, vedľa studne, životnosť 50 roko.

Vodovodná prípojka na parc.č.56/3- studňa

Napojenie na studňu,   životnosť 50 rokov.

Kanalizačná  prípojka na parc.č.56/3

Odvod splaškov do kanalizácie, životnosť 50 rokov 

Domáca vodáreň na parc.č.56/3 

Osadená v šachte veda studne,   životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha na p.č.56/3 rok 2005 

Chodník pred rodinným domom,   životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha na p.č.56/3 rok 2011 

Rozšírenie chodníka pred rodinným domom,  životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha na p.č.56/3 betónová

Betónová plocha za vstupnou bránou,  životnosť 50 rokov.

Oporný múr  na p.č.56/3 

Vo dvore za domom,    životnosť 50 rokov.

Oporný múr  na p.č.56/3 

Z betónových tvárnic, vedľa betónovej plochy,  životnosť 50 rokov.

Vonkajšie schody na p.č.56/3 

Betónové s povrchom z keramickej dlažby, vo dvore,   životnosť 50 rokov.

Bazén  na p.č.56/3 

Laminátový bazén vo dvore vedľa RD,   životnosť 20 rokov.

 

Pozemky sú mierne svahovité, tvoria oplotený ucelený celok, prístupné sú po spevnenej komunikácii,  napojené na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, verejnú kanalizáciu. Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. Výhodou je vzdialenosť (7,00 km) od krajského mesta Nitra, čo má vplyv na lukuratívnosť a cenu nehnuteľností v oceňovanej lokalite. 

Zdôvodnenie východiskovej hodnoty pozemku:

Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Malý Lapáš, ktorá má cca 400 obyvateľov, t.j. východisková jednotková hodnota pozemku v zmysle platnej vyhlášky je 3,32,- EUR za m2. 

Obec sa nachádza cca 7,00 km od krajského mesta Nitra, čím sa stalo obcou so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností, preto v zmysle platnej vyhlášky stanovujem východiskovú jednotkovú hodnotu pozemkov na 18,592 EUR za m2 východiskovej jednotkovej hodnoty pre Nitru t.j. 70% z 26,56 EUR za m2. 

Zdôvodnenie výpočtu koeficientov polohovej diferenciácie pozemkov:

Nakoľko bola východisková jednotková hodnota pozemku odvodená od mesta Nitra, koeficient polohovej diferenciácie sa vzťahuje k Nitre.

Koeficient všeobecnej situácie je pre obytné časti miest nad 50000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia.

Koeficient intenzity využitia je pre individuálnu bytovú výstavbu ( nadštardatné rodinné domy).

Adresa: 951 04 Malý Lapáš, Slovakia