Rodinný dom súp. č. 697 v obci Rosina, Okres Žilina
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 11 dní
Spisovná značka
D 5090720
Všeobecná hodnota:
160 000,00€
Najnižšie podanie:
160 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
30.04.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
700€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
14.04.2021, 11:00
2. termín obhliadky:
28.04.2021, 11:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
399 m2
Zastavaná plocha:
137,76 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090720

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

RD súp.č.697 na C-KN p.č.908/2 k.ú. Rosina, obec Rosina 

 

POPIS STAVBY

Predmetom ohodnotenia je dvojpodlažný objekt s nerovnakou výškovou úrovňou jednotlivých podlaží (1.NP a 2.NP) postavený na pozemku C-KN parc.č.908/2 v intraviláne k.ú. Rosina, v obci Rosina, okres Žilina. Nachádza sa v oblasti existujúcej a novo budovanej IBV (rodinné domy s vlastným zázemím) a dobudovanou kompletnou infraštruktúrou. Stavba má charakter rodinného domu, nakoľko jej prevažná časť je určená na bývanie. Rodinný dom obsahuje prízemie /1.Nadzemné podlažie/, prvé poschodie /2.Nadzemné podlažie/. Rodinný dom je napojený na rozvody elektrickej energie, plynu a vody, odkanalizovanie je do vlastnej žumpy. Rodinný dom je užívaný od roku 1984 (kolaudačné rozhodnutie zo dňa 19.12.1984) a prístavba realizovaná v roku 2006 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013. Hodnotená nehnuteľnosť RD s.č.697 s príslušenstvom nebola znalcovi sprístupnená. Informácie, technický popis konštrukcií a vybavenie RD s.č.697 je čerpané zo Znaleckého posudku č.9/2013 zo dňa 19.03.2013 viď prílohy znaleckého posudku. 

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom súp.č.697 je prístupný cez vonkajšie schodisko do 2.NP do predsiene, kde je vstup do chodby so schodiskom do 1.NP, v 2.NP sa nachádzajú štyri obytné izby, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa a samostatné WC. 1:Np je dispozične tvorené obytnými izbami 3x, chodbou so schodiskom, kotolňou, práčovňou, skladovými priestormi 2x a letnou kuchyňou. Orientácia obytných miestnosti je v prevažnej miere na východ. Dispozícia 1.NP a 2.NP podľa podkladov ZP č.09/2013 

 

TECHNICKÉ RIEŠENIE: Základy - betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti, na základových pásoch a zhutnenom štrku je položená monolitická podkladová železobetónová doska. Zvislé nosné konštrukcie - obvodové steny a nosné priečky sú murované o skladobnej hr.400 a 300 mm, deliace priečky sú murované o skl. hr.150mm. Vodorovné nosné konštrukcie 1.NP - stropná konštrukcia je železobetónová monolitická z rovným podhľadom, v 2.NP - stropná konštrukcia je keramický strop s rovným podhľadom. Schodiskový priestor medzi podlažiami je tvorený ŽB schodiskom s povrchom nástupníc z lepenej PVC podlahoviny. Rodinný dom s.č.697 má plochu strechu s krytinou z PVC fólií ( krytina menená v roku 2015 - informácia poskytnutá verbálne od vlastníka susedných nehnuteľností) s úplnými klampiarskymi prvkami z pozinkovaného plechu, klampiarske prvky okien a balkónov sú z hliníkového plechu. Úpravy vonkajších povrchov - omietka brizolitová na báze umelých látok, obvodové steny sú dodatočne zateplené exteriérovým zatepľovacím systémom (zateplenie objektu v roku 2015 - informácia poskytnutá verbálne od vlastníka susedných nehnuteľností). Vnútorné úpravy povrchov - vápenná hladená omietka, v kúpeľniach a WC, za kuchynskou linkou sú keramické obklady stien v 1.NP. Výplne otvorov - plastové okná s izolačným dvoj sklom, okná sú opatrené interiérovými hliníkovými žalúziami, dvere sú plné resp. z 2/3 tretín presklené hladké resp. dyhované s výplňou, osadené v oceľových zárubniach. Podlahy - v 1.NP a v 2.NP - kúpeľne a WC, v kuchyni je keramická dlažba, ďalej v ostatných miestnostiach v 1.NP a 2.NP je realizovaná podlaha v prevažnej miere z lepenej PVC podlahoviny, resp. veľkoplošné laminátové parkety v 2.NP. V 1.NP v kotolni je podlaha z cementového poteru.

 

 VNÚTORNÉ ROZVODY: vodovod - rozvod studenej aj teplej vody potrubím sú z pozinkovaných rúr, ohrev TÚV je riešený prostredníctvom elektrického zásobníkového ohrievača TÚV, kanalizácia - rozvody a pripojenia z plastových rúr odkanalizovanie do vlastnej žumpy, elektroinštalácia - rozvod svetelný a zásuvkový, rozvod motorickej energie v 1.NP, rozvádzač inštalovaný v 1.NP, bleskozvod nie je vyhotovený. vykurovanie - je zabezpečené cez kotol na tuhé palivo v 1.NP, vykurovacie telesá sú oceľové radiátory, v prechodnom období je zdroj tepla krbové kachle. Vnútorné vybavenie: Letná kuchyňa v 1.NP - je opatrená kuchynskou linkou na báze dreva, elektrická rúra s plynovým sporákom, umývadlo s klasickou vodovodnou batériou. Práčovňa1.NP - je opatrená smaltovou obmurovanou vaňou s vodovodnou batériou so sprchovým nadstavcom, ďalej keramickým obkladom stien a keramickou dlažbou. Samostatné WC v 2.NP - je opatrený WC so zadnou nádržkou, ďalej keramickým obkladom stien a keramickou dlažbou. Kuchyňa v 2.NP - je opatrená kuchynskou linkou na báze dreva, za kuchynskou linkou je keramický obklad, kuchynský drez s pákovou batériou, elektrická rúra s keramickou varnou doskou a odsávačom pár. Kúpeľňa 2.NP - je opatrená smaltovanou obmurovanou vaňou, keramickým umývadlom, vybavené klasickými vodovodnými batériami (nad vaňou so sprchovým nadstavcom), ďalej keramickým obkladom stien a keramickou dlažbou. Technický stav jednotlivých prvkov životnosti je v dobrom resp. vyhovujúcom technickom stave (predpoklad zo záverov ZP č.9/2013 nakoľko hodnotený RD s.č.697 nebol sprístupnený), vzhľadom na to, že na hodnotenom objekte bola vykonávaná pravidelná údržba a v exteriéri RD modernizácia v roku 2015 (informácia poskytnutá verbálne od vlastníka susedných nehnuteľností), ktorá zahŕňala zateplenie RD, výmenu strešnej krytiny, výmenu okien, vy spravenie vonkajšej fasády s výmenou klampiarskych prvkov. Pri vnútornom vybavení, resp. prvky dlhodobej a krátkodobej životnosti v interiéry boli ohodnotené z podkladov zo ZP č.9/2013 zo dňa 19.03.2020. Podľa dostupných informácií zistených od vlastníkov susedných nehnuteľností je hodnotený RD s.č.697 užívaný a plní účel na ktorý bol realizovaný. Na základe týchto skutočností hodnotím objekt ako schopný trvalého celoročného užívania. Obhliadkou nehnuteľnosti neboli zistené žiadne poruchy a vady konštrukcií resp. vybavenia, ktoré by mohli neprimerane znížiť životnosť objektu. Konštrukčné, materiálové a dispozičné vyhotovenie stavby zodpovedá štandardu súčasného obdobia. Predpokladaná celková životnosť domu je vzhľadom k celkovému technickému stavu konštrukcií, ich materiálovému vyhotoveniu domu je stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Príslušenstvo:

Oplotenie od susedných pozemkov 

Predmetom ohodnotenia je oplotenie z južnej a západnej strany pri RD s.č.697, oplotenie je na betónových základoch s betónovou podmurovkou, pohľadová výplň je zo strojového pletiva ukotveného do oceľových stĺpikoch, oplotenie bolo realizované v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013. Predpokladaná životnosť určená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodovodná prípojka k RD s.č.697 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 na verejnú vodovodnú sieť umiestnenú pri objekte rodinného domu v krajnici miestnej komunikácie z východnej strany. Prípojka slúži výlučne hodnotenému objektu rodinného domu, vyhotovená je z oceľového potrubia. Do užívania daná v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013, dĺ. 13,80 a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka k RD s.č.697 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 cez vonkajšiu kanalizáciu na vlastnú izolovanú žumpu umiestnenú pri objekte rodinného domu z juhovýchodnej strany. Prípojka slúži výlučne hodnotenému objektu rodinného domu. Do užívania daná v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013, dĺ. 23,5 bm, DN 150 mm, prípojka za kameninového potrubia a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšie schodisko 

Predmetom ohodnotenia je vonkajšie schodisko pri RD s.č.697 z južnej strany pri RD, slúži ako hlavný vstup do RD, vyhotovené je z betónu s povrchom nástupníc z keramickej dlažby. Do užívania daná v roku 2015 - informácia poskytnutá vo verbálnej rovine od vlastníka susedných nehnuteľností a jeho predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov

 

Plynová prípojka k RD s.č.697 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 na verejnú STL plynovodnú sieť umiestnenú pri objekte rodinného domu z východnej strany od miestnej komunikácie. Prípojka slúžia výlučne hodnotenému objektu rodinného domu. Do užívania dané v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013, dĺ. 15 bm a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Spevnené plochy - chodníky a odstavné plochy 

Predmetom ohodnotenia sú chodníky a odstavná plocha pre osobné motorové vozidlá pri RD s.č.697 z južnej, západnej a východnej strany voči RD s.č.697, vyhotovené sú zo zámkovej betónovej dlažby kladenej do podkladného piesku. Do užívania dané v roku 2015 - informácia poskytnutá vo verbálnej rovine od vlastníka susedných nehnuteľností a ich predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 40 rokov

 

Žumpa pri RD s.č.697 

Predmetom ohodnotenia je žumpa pri RD s.č.697 z juhovýchodnej strany pri objekte rodinného domu. Žumpa slúži výlučne hodnotenému objektu rodinného domu, vyhotovená je zo ŽB. Do užívania daná v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013 a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 cez vlastnú ŽB vodomernú šachtu o rozmeroch 1,2*2*2 bm na verejnú vodovodnú sieť z východnej strany. Vodomerná šachta slúži výlučne hodnotenému objektu rodinného domu. Do užívania daná v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013 a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov

 

Kanalizačné šachty - dažďová kanalizácia 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 cez vonkajšiu kanalizáciu na verejnú dažďovú kanalizáciu umiestnenú pri objekte rodinného domu z východnej strany od miestnej komunikácie. Prípojka - kanalizačné šachty slúžia výlučne hodnotenému objektu rodinného domu. Do užívania dané v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013, dĺ. 23,5 bm, ŽB monolitické šachty 2 ks a ich predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Potrubie - dažďová kanalizácia 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 cez vonkajšiu dažďovú kanalizáciu umiestnenú pri objekte rodinného domu z východnej strany od miestnej komunikácie. Prípojka slúžia výlučne hodnotenému objektu rodinného domu. Do užívania daná v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013, dĺ. 21bm, DN 150 mm, prípojka z kameninového potrubia a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

NN prípojka k RD s.č.697 

Predmetom ohodnotenia je napojenie objektu RD s.č.697 cez vonkajšiu NN vzdušnú sieť umiestnenú pri objekte rodinného domu z východnej strany od miestnej komunikácie. Prípojka NN slúžia výlučne hodnotenému objektu rodinného domu. Do užívania dané v roku 1984 - informácia čerpaná zo ZP č.9/2013, dĺ. 6,5 bm, je vyhotovená ako vzdušná jedno káblová a jej predpokladaná základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

                                                               

 

Výpočet metódou polohovej diferenciácie je vykonaný v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline so zohľadnením špecifík vplývajúcich na všeobecnú hodnotu daného typu nehnuteľnosti. Koeficienty použité pri výpočte zohľadňujú polohu nehnuteľností, dopyt po nehnuteľnostiach podobného typu v danej lokalite, dostupnosť najbližšieho sídelného útvaru, dostupnosť inžinierskych sietí ako aj možnosť ďalšieho využitia. Východisková hodnota bola odvodená od východiskovej hodnoty veľmi dobre dostupného krajského mesta Žilina, nakoľko v danej lokalite dopyt po nehnuteľnostiach podobného typu prevyšuje ponuku. Úroveň východiskovej hodnoty pozemkov bola stanovená na 80% z hodnoty 26,56 EUR/m2, t.j. 80% z VH mesta Žilina. Priaznivý vplyv všeobecnú hodnotu pozemkov má ich poloha voči krajskému mestu Žilina.

 

Adresa: 013 22 Rosina, Slovakia