Rodinný dom súp. č. 572 na ul. Lazianska v obci Kláštor pod Znievom, okres Martin
Spisovná značka
D 400720
Všeobecná hodnota:
35 600,00€
Najnižšie podanie:
39 500,00€

Dátum a čas konania dražby:
15.12.2020, 09:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
25.11.2020, 15:30
2. termín obhliadky:
09.12.2020, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
946 m2
Zastavaná plocha:
70,51 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400720

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 572/25 na parc. č. KN - C 182 v k. ú. Lazany, obec Kláštor pod Znievom 

Lazianska ulica

 Predmetom dražby je samostatne stojaci (izolovaný) objekt bytového domu, charakteru jednobytového

rodinného domu, ktorý je prízemný, čiastočne podpivničený, zastrešený strechou - krovom sedlového

tvaru, je   predĺženého obdĺžnikového pôdorysu a je postavený na rovinatom teréne parc. č. KN - C 1/82

v k. ú. Lazany, obec Kláštor pod Znievom v jeho vnútornom - zastavanom území v dvoch časovo

rozdielnych obdobiach, a to ako pôvodná, prízemná, nepodpivničená stavba dreveného – zrubového

domu z roku 1935, ktorý bol predĺžený smerom do dvora o murovanú podpivničenú prístavbu,

vybudovanú (uvedenú do užívania) v roku 1962. 

 Dispozičné riešenie objektu v čase obhliadky: 

 - v I. PP (suteréne), ktorý je prístupný oceľovým rebríkom cez poklop v podlahe izby vybudovanej v

prístavbe, sa nachádzajú dve navzájom prepojené miestnosti slúžiace ako sklady, 

- v I. NP (prízemí) sú riešené priestory - miestnosti kuchyne, do ktorej je vybudovaný aj hlavný vstup do RD z vonkajšieho prostredia, obývacej izby, izby, kúpeľne a samostatnej komory ktorá je prístupná priamo z vonkajšieho prostredia dvora.

Stavebno - konštrukčný a technický popis objektu RD v čase obhliadky: 

 Základy domu sú plošné, betónové (prekladané kameňom) s vodovodnou izoláciou proti zemnej

vlhkosti, podmurovka je murovaná do výšky 50 cm, podzemné podlažie je vybudované z monolitického

betónu, osadené do teréne v priemernej hl. od 1,0 do 2,0 m so zvislými izoláciami, obvodové steny

nadzemného podlažia sú v pôvodnej (prevládajúcej) časti drevené - zrubové (guľatina hr. 16 cm),

obvodové steny prístavby sú murované v skl. hr. 25 cm, strop nad podzemným podlažím je žel. bet.

monolitický s rovným podhľadom, strop nad prízemím je drevený - trámový s rovným podhľadom,

schody do podzemného podlažia nie sú žiadne - je požitý len kovový rebrík, deliace priečky v dome

murované, vnútorné omietky dvojvrstvové - vápenné hladené, v pôvodnej zrubovej časti montované

sadrokartónové (r. 2012), vstupné dvere a vnútorné dvere pôvodnej časti (2 ks + 1 ks do komory)sú

drevené - rámové, osadené do drevených stolárskych zárubní, vnútorné dvere (1 ks) sú hladké –

presklené, okná sú na dome drevené - dvojité s doskovým ostením, podlahy  v I. PP (suteréne) sú

betónové s poterom, podlahy obytných miestností kuchyne sú z veľkoplošných laminátových parkiet (r.

2007), podlahy v kúpeľni s WC sú keramické dlažby (r. 2007), vykurovanie objektu RD je lokálne s

jednou malou liatinovou pecou na pevné palivá v obývacej miestnosti, rozvod vody S + T v oceľových

rúrkach, príprava TÚV el. zásobníkom - bojlerom na stene v miestnosti kúpeľne s WC, kanalizácia zo

splachovacieho záchodu, kúpeľne a kuchyne, vyvedená do vlastnej kanalizačnej žumpy pred RD,

elektroinštalácia je 230/400 V s automatickým istením v dome. 

Vybavenie objektu RD č. s. 572 ďalšími technickými zariadeniami a zariaďovacími predmetmi zdravotechniky v čase obhliadky: 

 - v I. PP (suteréne) nie sú žiadne technické zariadenia a zariaďovacie predmety zdravotechniky, 

- v I. NP (prízemí) je v miestnosti kuchyne osadená typová kuchynská linka z materiálu na báze drevnej hmoty v dl. 2,0 m pred ktorou je murovaný varný ostrov v dl. 1,50 m, drez je antikorový s odkladacou plochou, drezová vodovodná batéria je antikorová - páková, je zabudovaná el. rúra na pečenie, na stene popri pracovnej doske je keramický obklad. Na predsadenom varnom ostrove pred linkou je zabudovaná plynová varná doska so štyrmi horákmi, napojená na Propan - butánovú fľašu osadenú vo vnútri ostrova, - v miestnosti kúpeľne s WC je keramické umývadlo a pákovou vodovodnou batériou, osadený je montovaný rohový - polkruhový masážny sprchovací kút a keramická záchodová misa typ Combi, na stenách je keramický obklad do výšky 1,60 m. Uvedená modernizácia kuchyne a kúpeľne s WC bola  realizovaná v roku 2007. 

Zastrešenie objektu RD je dreveným krovom sedlového tvaru hambálkovej konštrukcie (pôvodná časť

r. 1935, prístavba - predĺženie r. 1962), krytina na krove je pálená dvojdrážková škridla, klampiarske

konštrukcie sú z pozinkovaného plechu v rozsahu žľaby, zvody, komíny, fasádne omietky sú vápenno

cementové hladké, na streche nie je vybudovaný rozvod bleskozvodu.

PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí najmä:

 Kôlňa – murovaná

Hodnotený je objekt hospodárskeho využívania - murovaná kôlňa (sklad) postavený na rovinatom teréne za objektom RD ako prízemná, nepodpivničená, murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu, zastrešená krovom pultového tvaru, uvedená do užívania v roku 1962. 

 Dispozičné riešenie : 

 - v I. NP (prízemí) je riešená len jediná miestnosť skladu s prístupom priamo z vonkajšieho prostredia dvora. 

 Stavebno - konštrukčný a technický popis objektu v čase obhliadky:  

 Základy sú plošné, betónové - pásové, zvislé konštrukcie sú murované v hr. nad 15 do 30 cm, strop je drevený - trámový bez podhľadu, vstupné dvere drevené - rámové, okno drevené jednoduché, podlaha betónová, vnútorné omietky vápenné - hrubé, vybavenie svetelnou elektroinštaláciou s automatickým istením. 

 Zastrešenie dreveným krovom platného pultového tvaru, krytina na krove pálená dvojdrážková škridla, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody a záveterné lišty, vonkajšie omietky brizolitové.

 Oplotenie záhrady k parc. č. KN - C 180/1 a 186/1 

Oplotenie záhrady - p. č. 183 k p. č. 180/1 a 186/1 je do vzdialenosti necelých  40 bm po oboch stranách s výplňou zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch v betónovom pätkovom základe. Výplň je výšky 1,50 bm a oplotenie bolo vybudované v roku 1997.     

Oplotenie parc. č. 182   uličné k p. č. 185, 274 a 180/2 

Oplotenie uličné - čelné a bočné k p. č. 185, 274 a 180/2 je vybudované v roku 1962 s výplňou z kovových rámov so zvislými hliníkovými lamelami výšky 1,05 bm, osadených do oceľových stĺpikov v betónovej podmurovke na priebežnom betónovom základe. V oplotení sú osadené z uličnej strany jedny kovové vrátka a jedny kovové vráta, na konci bočnej strany od p. č. 180/2 sú jedny kovové vráta. 

Vodovodná prípojka 

Vodovodná prípojka zriadená v roku 1995 z PVC DN 25 mm v dl. 15,50 bm a je vedená z vodomernej šachty v komunikácii do RD v mieste situovania kúpeľne. 

Kanalizačná prípojka do žumpy 

Splašková kanalizácia z RD je vedená do vlastnej kanalizačnej žumpy prípojkou PVC DN 150 mm v celkovej dl. 3,0 bm, ktorá bola vybudovaná v roku 1995. 

Kanalizačná žumpa

V roku 1995 bola pred RD (na úrovni pred kôlňou) vybudovaná nová podzemná betónová kanalizačná žumpa o vonkajších rozmeroch 3,0*2,0*2,50 m.  

Spevnené plochy z monolitického betónu 

Spevnenú plochu z monolitického betónu predstavuje prístupový betónový chodník od uličného oplotenia po RD a odkvapový chodník popred RD, ktoré sú v celkovej dl. 17,00 bm, šírky 0,80 m, vybudované v roku 1995. 

Pozemky parc. reg. C KN č. 182, 183 k. ú. Lazany 

Predmetné pozemky pozostávajú z dvoch rovnocenných parciel umiestnených v intraviláne obce, tvoriacich jeden ucelený celok, situovaný  v širšom centre zastavaného územia obce Kláštor pod Znievom, obce nachádzajúcej sa do 17 km od okresného mesta Martin, s priamym cestným (čiastočne i železničným prepojením, keďže zastávka ŽSR je vzdialená od obce 5,2 km). Pozemok je v zóne obytnej zástavby - bytové ( rodinné ) domy. Lokalita je využitá zástavbou štandardnými rodinnými domami. Dopravné spojenie s centrom okresného mesta je autom do 20 min.  Vybavenie pozemku, resp. okolia pozemku inž. sieťami je dobré ( vodovod, zemný plyn, el., rozvody ).

Adresa: Lazianska ulica č. 572