Rodinný dom súpisné číslo 56 v obci Rakša, Okres Turčianske Teplice
Spisovná značka
D 5090819
Všeobecná hodnota:
26 600,00€
Najnižšie podanie:
26 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
19.11.2020, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
7000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.10.2020, 14:00
2. termín obhliadky:
11.11.2020, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1348 m2
Podlahová plocha:
80 m2
Zastavaná plocha:
100,26 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090819

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 56 postavený na parc. KN 52 k.ú.Rakša, obec Rakša, okres Turčianske Teplice

Predmetom ohodnotenia je rodinný dom č.s. 56 postavený na parc. KN č. 52 k.ú. Rakša, obec Rakša, situovaný v zastavanom území obce Rakša, v tichej lokalite s individuálnou zástavbou rodinných domov jednopodlažných a dvojpodlažných. Rodinný dom je postavený ako samostatne stojaci, prístup k domu je po miestnej obslužnej komunikácii na parc. KN č. 234 k.ú. Rakša, vo vlastníctve obce Rakša. Podľa vyjadrenia vlastníka bol predmetný dom daný do užívania v roku 1960. V roku 2000 bola realizovaná prístavba k rodinnému domu.

 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  Rodinný dom je samostatne stojaci, z exteriéru je do domu je jeden vstup na 1. nadzemné podlažie.  • Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri obytné miestnosti, vstupné priestory zádveria, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC. 

 STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS: Základy domu tvoria základové pásy z kameňa a betónu. Obvodové murivo, zvislé nosné konštrukcie a priečky nadzemného podlažia sú murované z plnej pálenej tehly o skladobnej hrúbke 50 cm bez zateplenia. Stropy sú drevené trámové prevažne s rovným podhľadom, čiastočne s viditeľnými trámami. Konštrukcia strechy je sedlová (prevažujúce) s jednou valbou, s dreveným krovom, krytina strechy je z pálenej škridle na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú vyhotovené zo škrabaného brizolitu, vnútorné úpravy povrchov tvorí hladká omietka, v kuchyni a v kúpeľni  je keramický obklad stien (v kúpeľni nedokončený). Okná sú drevené dvojité s doskovým ostením, výplne dverných otvorov tvoria dvere rámové, osadené do drevených zárubní. Podlahy v obytných miestnostiach na 1. nadzemnom podlaží sú z drevených dosiek, v kúpeľni a v chodbe je betónový poter. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva, el. sporák s rúrou, sporák na tuhé palivo. Vybavenie kúpeľne tvorí murovaný sprchový kút (bez batérie), v samostatnom WC je WC misa kombi. Vykurovanie domu je lokálne, kuchynským sporákom na tuhé palivo. V dome je vyhotovený rozvod studenej vody, kanalizácie, elektroinštalácie svetelne a motorickej, dom je odkanalizovaný do žumpy vedľa rodinného domu. Rodinný dom bol v čase ohodnotenia užívaný, bol vo veľmi zlom stavebno-technikom stave vplyvom dlhodobo zanedbanej údržby, vyžadujúci kompletnú rekonštrukciu. 

 Príslušenstvo tvorí najmä: humno na parc. KN č. 52, murovaný domček na parc. KN č. 53, prístrešok v záhrade, altánok za domom 

Adresa: 039 01 Rakša, Slovakia