Dražba Viacúčelová hala v Obci Kysucký Lieskovec, Okres Kysucké Nové Mesto
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090619C
Všeobecná hodnota:
635 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie

Spôsob zloženia zábezpeky:

Dražobník je oprávnený od účastníkov dražby žiadať zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník je potom povinný ju zložiť v lehote stanovenej v dražobnej vyhláške (oznámení o dražbe) na nižšie uvedený účet.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090619C

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, Ružomberok, ako správca REaMOS, spol. s r.o. "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Viacúčelová hala s. č. 108 postavená na parc. č. 1404, Kysucký Lieskovec

Viacúčelová hala s. č. 108 je umiestnená v areáli REaMOS na parcele číslo 1404, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. Ide o halu v minulosti využívanú na kamenárske práce, neskôr pre obchod a služby. Hala je v pôvodnom konštrukčnom riešení, podľa získaných informácií na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci hala bola daná do užívania v roku 1977. V súčasnosti nie je využívaná. 

Prístup k hale je po spevnenej ceste, ktorá je mimo areálu napojená na obecnú cestu. Hala je murovaná, nepodpivničená, so sedlovou strechou. Je rozdelená na prízemie a z časti povalu. Prístup na povalu je oceľovými schodmi. Vstup do haly je riešený oceľovými dverami a vrátami. Okná a dvere sú chránené oceľovými mrežami. Do haly sú zriadené prípojky vody, elektrická prípojka, kanalizačný odpad, na hale je hromozvod. Jednotlivé prípojky sú nefunkčné.

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na betónových základových pásoch, na ktorých je betónová podmurovka do 0,60 m. Na podmurovke je betónová doska. Priestor medzi základovými pásmi je zasypaný a zhutnený štrkopieskom. V násype sú umiestnené ležaté rozvody vody a kanalizácie. Zvislé a deliace konštrukcie sú murované, hrúbka sien je do 300 mm, 250 mm, 110 mm. Strop je iba nad sociálnou časťou a dielňou, kde sa nachádzajú záchody, umývarka, šatňa a z časti nad dielňou. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krov je zo strešných, drevených nosníkov s klieštinami. Jednotlivé nosníky sú uložené na stužujúcich, železobetónových vencoch v osovej vzdialenosti 3 890 mm. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. Krov je z nosníkoch, na ktorých sú uchytené laty a kontralaty, na ktorých je strešná krytina z vlnitého pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách je z brizolitovej omietky. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou. Podlahy v dielni a v sklade sú z betónovej vyhladenej mazaniny, v sociálnych miestnostiach sú dlaždice. Okenné otvory sú vyplnené drevenými, zdvojenými oknami a mrežami. Dverné otvory majú výplň drevenými, plnými dvermi v oceľovej zárubni. Vonkajšie vráta sú dvojkrídlové s plechovou výplňou. Vykurovanie je lokálne, vnútorné rozvody studenej vody a kanalizácie sú do sociálnych miestnosti a do kuchynky. Elektroinštalácia bola svetelná a motorická, hlavný elektrický rozvádzač bol umiestnený na stene v priestore dielne. Vnútorné elektrické rozvody boli zavesené na roštoch. Vnútorné vybavenie a zariadenia sú čiastočne demontované, jednotlivé vnútorné rozvody sú poškodené a nefunkčné. Životnosť haly je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. V čase obhliadky hala nie je užívaná a nie je udržiavaná.

Viacúčelová hala s. č. 108 postavená na parc. č. 1405/8, Kysucký Lieskovec

Ide o prístavbu a nadstavbu viacúčelovej haly (pôvodne hala kamenárskej dielne). Budova je využívaná ako predajňa stavebnín. Má pridelené súpisné číslo 108 a je umiestnená na parcele číslo 1405/8, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely číslo 1404. Nachádza sa v areáli REaMOS, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. Výstavba bola zahájená v roku 2005 na základe stavebného povolenia č. 260/2004 zo dňa 01.10.2004. Podľa získaných informácií na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci stavba je čiastočne užívaná ako predajňa stavebnín od  roku 2010. V súčasnosti je skolaudovaná na základe kolaudačného rozhodnutia č. Výst. 352/2018/Ča-2 na stavbu: "Prístavba a nadstavba viacúčelovej haly v Kysuckom Lieskovci (predajňa) " postavenej na pozemkoch C-KN parcelné číslo 1405/8 v k. ú. Kysucký Lieskovec, ktoré vydala Obec Kysucký Lieskovec dňa 30.07.2018 a ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.08.2018. Stavba je murovaná, nepodpivničená, so sedlovou strechou, rozdelená na prízemie a podkrovie. 

Na prízemí je predajňa, kancelária a WC, podkrovie je nedokončené a nevyužívané. Vchod je riešený zo západnej strany. 

Prístup k hale je po spevnenej ceste, ktorá je mimo areálu napojená na obecnú cestu. Do haly sú zriadené prípojky vody, elektrická prípojka, kanalizačný odpad, na hale je hromozvod. 

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na betónových základových pásoch, na ktorých je betónová podmurovka do 0,60 m. Na podmurovke je betónová doska. Priestor medzi základovými pásmi je zasypaný a zhutnený štrkopieskom. V násype sú umiestnené ležaté rozvody vody a kanalizácie. Zvislé a deliace konštrukcie sú murované, hrúbka sien je 400 - 300 mm, 250 mm a 110 mm. Strop nad 1. NP je železobetónový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krov je drevený z drevených krokiev s klieštinami. Jednotlivé drevené pomurnice sú uložené na stužujúcich, železobetónových vencoch, ktoré sú na obvodových stenách. V streche je vikier. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. Na krokvách sú uchytené laty a kontralaty, na ktorých je strešná krytina z  pozinkovaného plechu. Podbitie krovu je drevenými doskami, strešný plášť je zateplený. Klampiarske konštrukcie-strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách je z brizolitovej omietky. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou na 1. NP. Podlahy na 1. NP sú z keramickej dlažby. Na podkroví podlahy nie sú vyhotovené. Okenné otvory sú vyplnené plastovými, zdvojenými oknami s izolačným dvojsklom. Dverné otvory majú výplň drevenými, plnými dverami v oceľovej zárubni. Vonkajšie dvere sú plastové. Vykurovanie je lokálne dvoma elektrickými radiátormi. Vnútorné rozvody studenej vody a kanalizácie sú do WC. Elektroinštalácia je svetelná rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh, hlavný elektrický rozvádzač je umiestnený na stene v priestore predajne. Vstup na podkrovie, dokončenie a vybavenosť podkrovia bude riešené neskôr. Životnosť budovy je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe.

 

Hala - sklad na parc. č. 1405/2, Kysucký Lieskovec

Hala - sklad je bez súpisného čísla. Hala je umiestnená v areáli REaMOS na parcele číslo 1405/2, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. 

Nachádza sa v juhozápadnej časti areálu. Ide o halu v minulosti využívanú na skladovú a dielenskú činnosť. Hala je v pôvodnom konštrukčnom riešení, podľa získaných informácií na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci bola daná do užívania v roku 1977. 

V súčasnosti  je využívaná na výrobu drevárskych výrobkov a ako sklad. Prístup k hale je po spevnenej ceste, ktorá je mimo areálu napojená na obecnú cestu. Hala má oceľový skelet a murované steny, je nepodpivničená a má rovnú strechu. Vstup do haly je riešený oceľovými vrátami, ktoré sú osadené v obvodových stenách haly. Osvetlenie haly je riešené jednoduchými oceľovými oknami, ktoré sú osadené v stenách haly. Do haly je zriadená prípojka požiarneho vodovodu a elektrická prípojka NN, na hale je hromozvod. Jednotlivé prípojky sú opravené a sú funkčné. 

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na železobetónových základových pásoch a pätkách, na ktorých je betónová podmurovka do 0,80 m.  Priestor medzi základovými pásmi a pätkami je zasypaný a zhutnený štrkopieskom. Základové konštrukcie sú izolované proti vode a zemnej vlhkosti. V násype sú umiestnené ležaté rozvody požiarneho vodovodu. Na násype je betónová doska, ktorá je aj podlahou. Obvodový plášť je predsadený a je zhotovený z plynosilikátových panelov a tvárnic. Hrúbka stien je 300 mm. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. V kalichoch základových pätiek sú kotvené oceľové nosné stĺpy haly. Oceľové stĺpy s plnostenných oceľových profilov spolu so strešnými priehradovými nosníkmi vytvárajú rámovú konštrukciu. Jednotlivé rámy sú spojené s oceľovými priečnikmi a pozdlžníkmi. V krajných poliach haly je medzi stĺpmi a strešnými nosníkmi zavetrenie. Jednotlivé rámy sú osadené v 6 m module v pozdĺžnom aj priečnom smere. Strecha je rovná s miernym spádom. Krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Jednotlivé plechové platne sú uchytené na priečniky, ktoré sú na hornej strane strešných nosníkoch, krov je z oceľových nosníkoch s klieštinámi. Jednotlivé strešné nosníky sú uložené v osovej vzdialenosti 3 m. Podhľad tvoria trapezové plechy uchytené na spodnej úrovni strešných nosníkov. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Strešné zvody a žľaby boli opravené v roku 2018. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách je zo silikátovej stierky. Fasáda je na viacerých miestach hlavne na rohoch haly poškodená zatekaním. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou. Podlahy sú z hrubej betónovej vyhladenej mazaniny. Okenné otvory sú vyplnené jednoduchými oceľovými oknami. Vonkajšie vráta sú dvojkrídlové s plechovou výplňou. Vykurovanie je lokálne. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, hlavný elektrický rozvádzač je umiestnený na stene v priestore haly. Vnútorné elektrické rozvody sú zavesené na oceľových roštoch, ktoré sú na stenách haly. Požiarny vodovod je ukončený na stenovom hydrante. Životnosť haly je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. V čase obhliadky hala je užívaná a  je udržiavaná.

Kamenárska dielňa so žeriavovou dráhou na parc. č. 1405/3, Kysucký Lieskovec

Hala, ktorá v minulosti bola určená ako kamenárska dielňa má na stĺpoch žeriavovú dráhu. Hala nemá určené súpisné číslo. Hala je umiestnená v areáli REaMOS na parcele číslo 1405/3, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. 

Nachádza sa v strednej časti areálu.   Hala je v pôvodnom konštrukčnom riešení, podľa získaných informácií na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci bola daná do užívania v roku 1977. 

V súčasnosti  je využívaná v jednej časti ako píla na spracovanie drevnej hmoty a na výrobu drevárskych výrobkov, v druhej časti  ako sklad stavebných materiálov a tretej strednej časti sa nachádza opravárenská dielňa slúžiaca na opravu kolies automobilov. Jednotlivé časti sú oddelené protipožiarnou stenou. Prístup k hale je po spevnenej ceste, ktorá je mimo areálu napojená na obecnú cestu. 

Hala má oceľový skelet a murované steny, je nepodpivničená a má sedlovú strechu. Vstup do haly je riešený oceľovými vrátami, ktoré sú osadené v obvodových stenách haly. Osvetlenie haly je riešené jednoduchými oceľovými oknami, ktoré sú osadené v stenách haly. Do haly je zriadená prípojka požiarneho vodovodu a elektrické rozvody NN z energobloku. Jednotlivé prípojky a rozvody sú opravené a sú funkčné. 

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na železobetónových základových pásoch a pätkách, na ktorých je betónová podmurovka do 0,75 m.  Priestor medzi základovými pásmi a pätkami je zasypaný štrkopieskom, ktorý je zhutnený. Základové konštrukcie sú izolované proti vode a zemnej vlhkosti. V násype sú umiestnené ležaté rozvody požiarneho vodovodu. Na násype je betónová doska, ktorá je aj podlahou. Obvodový plášť je predsadený a je zhotovený z plynosilikátových panelov a tvárnic. Hrúbka stien je 300 mm. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. V kalichoch základových pätiek sú kotvené oceľové nosné stĺpy haly. Oceľové stĺpy s plnostenných oceľových profilov spolu so strešnými priehradovými nosníkmi vytvárajú rámovú konštrukciu. Jednotlivé rámy sú spojené s oceľovými priečnikmi a pozdlžníkmi. V krajných poliach haly je medzi stĺpmi a strešnými nosníkmi zavetrenie. Jednotlivé rámy sú osadené v 6 m module v pozdĺžnom aj priečnom smere. Na plnostenných oceľových stĺpoch je žeriavová dráha a portálový žeriav. Strecha je sedlová, jednoplášťová. Krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Jednotlivé plechové platne sú uchytené na priečniky, ktoré sú na hornej strane strešných nosníkoch. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Strešné zvody a žľaby boli opravené v roku 2018. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách je z brizolitovej omietky. Fasáda je na viacerých miestach hlavne na rohoch haly poškodená zatekaním. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou, ktorá na viacerých miestach je opadaná. Podlahy sú z hrubej betónovej mazaniny. Okenné otvory sú vyplnené jednoduchými oceľovými oknami. Vonkajšie vráta sú dvojkrídlové s plechovou výplňou. Vykurovanie je lokálne. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, hlavný elektrický rozvádzač je umiestnený v energobloku. Vnútorné elektrické rozvody sú zavesené na oceľových roštoch, ktoré sú na stenách haly. Požiarny vodovod je ukončený na stenovom hydrante. Portálový žeriav je nefunkčný. Životnosť haly je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. V čase dražby hala je užívaná.

Budova energobloku postavená na par. č. 1405/4, Kysucký Lieskovec

Budova je stavbou energetických zariadení, ktorá je bez súpisného čísla. Nachádza sa na parcele číslo 1405/4 a je spojená s halou kamenárskej dielne. 

Nachádza sa v strednej časti areálu. Budova je v pôvodnom konštrukčnom riešení, podľa získaných informácií na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci bola daná do užívania v roku 1977. 

V súčasnosti  je využívaná ako sušiareň reziva s vlastnou kotolňou, sociálne zázemie a ako dielňa a sklad. V časti budovy sa nachádza hlavný elektrický rozvádzač. Prístup k hale je po spevnenej ceste, ktorá je mimo areálu napojená na obecnú cestu. Budova je murovaná, čiastočne podpivničená s pultovou strechou. Z východnej strany je vstup do dielne, zo severnej strany je vstup k elektrickému rozvádzaču, zo západnej strany je vstup do sušiarne reziva a do kotolne. Vstup do budovy je riešený oceľovými dverami a vrátami, ktoré sú osadené v obvodových stenách. Osvetlenie haly je riešené jednoduchými oceľovými oknami, ktoré sú osadené v stenách haly. Do budovy je zriadená prípojka vody, kanalizačný odpad a elektrické prípojka NN z trafostanice.  Na budove je hromozvod. Jednotlivé prípojky a rozvody sú opravené a sú funkčné. Hromozvod bol opravený v roku 2018. V roku 2018 bol opravený komín, opravená strešná krytina a klampiarske konštrukcie strechy. 

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na železobetónových základových pásoch, na ktorých je betónová podmurovka do 0,90 m.  Priestor kotolne je pod okolitým terénom, základové pásy a zvislé steny sú železobetónové monolitické. V ostatných častiach budovy na zhutnenom násype je železobetónová doska. Základové konštrukcie sú izolované proti vode a zemnej vlhkosti. V násype sú umiestnené ležaté rozvody vodovodu, kanalizácie, ústredného vykurovania a elektrické rozvody VN a NN. V priestore kotolne sú osadené dva kotle na pevné palivo. Obvodový plášť je murovaný, hrúbka stien je rôzna od 300 do 600 mm. Deliace konštrukcie sú murované z tehál, hrúbka priečok je 300 mm, 150 mm a 110 mm. V roku 2018 bolo opravené murované komínové teleso. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. Strop sa nachádza iba v stredovej časti a v sušiarni reziva. Strop je železobetónový, monolitický. Strecha je pultová, jednoplášťová. Na železobetónovom venci, ktorý je na obvodových stenách a nosných priečkach sú osadené strešné prefabrikované panely v jednosmernom spáde. Jednotlivé strešné panely sú osadené v osovej vzdialenosti 1000 mm. Krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Jednotlivé plechové platne sú uchytené na priečniky, ktoré sú na hornej strane strešných nosníkoch. Strešné panely sú zmonolitnené na stavbe betónovou zálievkou škár medzi nosníkmi. Na strešných paneloch je cementový poter a izolácia proti vode s natavených izolačných pásov. Atika po obvode stavby je oplechovaná. Strešná krytina je z ťažkej lepenky a bola opravená v roku 2018. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Strešné zvody a žľaby boli opravené v roku 2018. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách je z brizolitovej omietky.  Fasáda je na viacerých miestach hlavne na rohoch budovy opravená. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou. Podlaha v dielni, v sklade, na chodbe, v kotolni a v sušiarni je z vyhladenej betónovej mazaniny, v sociálnych miestnostiach je dlažba. Priestor kotolne má z časti strop z oceľových prvkov a podlahu z oceľových plechov. Vstup do kotolne je riešený oceľovými schodmi. Okenné otvory sú vyplnené jednoduchými oceľovými oknami. Vonkajšie vráta sú dvojkrídlové s plechovou výplňou. Vnútorné dvere sú drevené plné a plechové v oceľových zárubniach. Vykurovanie je ústredné, rozvody kúrenia sú do sušiarne, do sociálnych miestností a do dielne. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, hlavný elektrický rozvádzač je umiestnený v samostatnej miestnosti a bol vymenený v roku 2018. Vnútorné elektrické rozvody sú zavesené na oceľových roštoch, ktoré sú na stenách haly. Rozvod studenej vody a kanalizačný odpad je do WC a do umyvárky. Objekt je chránený bleskozvodom, ktorý bol opravený v roku 2018.   Životnosť budovy je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. V čase dražby je energoblok užívaný a  je udržiavaný.

Budova pre administratívu - vrátnica na parc. č. 1405/5, Kysucký Lieskovec

Ide o budovu vrátnice. Budova je murovaná, nepodpivničená, so sedlovou strechou. Budova je využívaná na prízemí ako vrátnica, na podkroví sú šatne. Budova nemá určené súpisné číslo, je umiestnená na parcele číslo 1405/5, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely číslo 1405/1. Nachádza sa v areáli REaMOS, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. Výstavba bola zahájená v roku 2005. Podľa získaných informácií na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci stavba je užívaná od  roku 2008. V súčasnosti je skolaudovaná na základe dodatočného rozhodnutia o dodatočnom povolení a užívaní stavby č. Výst. 331/2018/Ča na stavbu: " Budova pre administratívu - vrátnica " postavenej na pozemku C-KN parcelné číslo 1405/5 v k.ú. Kysucký Lieskovec, ktoré vydala Obec Kysucký Lieskovec dňa 13.06.2018 a ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.06.2018. Rozhodnutím sa dodatočne povoľuje užívanie stavby. Stavba je murovaná, nepodpivničená, so sedlovou strechou, rozdelená na prízemie a podkrovie. Budova je umiestnená pri vstupe do areálu. Prístup k budova je po spevnenej ceste, ktorá je mimo areálu napojená na obecnú cestu. Do haly sú zriadené prípojky vody, elektrická prípojka, kanalizačný odpad, na budove je hromozvod. 

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na betónových základových pásoch, na ktorých je betónová podmurovka do 0,50 m. Na podmurovke je betónová doska. Priestor medzi základovými pásmi je zasypaný a zhutnený štrkopieskom. V násype sú umiestnené ležaté rozvody vody a kanalizácie. Základové konštrukcie sú izolované proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a deliace konštrukcie sú murované, hrúbka stien je 380 mm,  priečky majú hrúbku 150 a 110 mm. Strop nad 1. NP je železobetónový s rovným podhľadom. Štítové steny a časť stien nad 1. NP sú murované a ukončené železobetónovým, monolitickým vencom. Strecha je sedlová, krov je drevený z drevených krokiev s klieštinami. Jednotlivé drevené pomurnice sú uložené na stužujúcich, železobetónových vencoch, ktoré sú na obvodových stenách. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. Na krokvách sú uchytené laty a kontralaty, na ktorých je strešná krytina z  pozinkovaného plechu. Podbitie krovu je drevenými doskami, strešný plášť je zateplený. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách je z brizolitovej omietky. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou. Podlahy na 1. NP sú z keramickej dlažby. Na podkroví podlahy sú pokryté PVC a keramickou dlažbou. Na stenách v kúpeľni a na WC sú keramické obklady. Okenné otvory sú vyplnené drevenými, zdvojenými oknami s izolačným dvojsklom. Dverné otvory majú výplň drevenými, plnými dverami v oceľovej zárubni. Vonkajšie dvere sú drevené, plné v oceľovej zárubni. Vykurovanie je lokálne elektrickými radiátormi. Vnútorné rozvody studenej vody a kanalizácie sú do WC a do kúpeľne. Kanalizačný odpad je zaústený do septika. Elektroinštalácia je svetelná rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh, elektrický rozvádzač s istením je umiestnený na stene budovy. Vstup na podkrovie je riešený vonkajšími zalomenými, železobetónovými schodmi so zábradlím. Životnosť budovy je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. Vybavenosť budovy: splachovacie WC, keramické umývadlo, sprchový kút, vodovodná batéria a vodovodná batéria so sprchou, elektrický prietokový ohrievač vody, elektrické radiátory - 2 ks.

Rozostavaná stavba na parc. č. 1405/7, Kysucký Lieskovec

Ide o rozostavanú stavbu šatní so sociálnym zariadením, ktorá sa nachádza na parcele číslo 1405/7. Stavba je postavená pri hale na parcele číslo 1405/2. Stavba je murovaná, nepodpivničená, so sedlovou strechou rozdelená na prízemie a podkrovie. Po dobudovaní majú byť v budove umiestnené šatne a sociálne zariadenia. Stavba nemá určené súpisné číslo. Nachádza sa v areáli REaMOS, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. Výstavba bola zahájená v roku 2005 na základe stavebného povolenia č. 1349/2004 zo dňa 15.12.2004 a podľa schválenej PD.   V čase znaleckej obhliadky stavby je zhotovená " hrubá stavba ", schody, vnútorné omietky. Ku dňu znaleckej obhliadky nie je dokončená a nie je udržiavaná. Dlhodobá rozpracovanosť stavby sa negatívne prejavuje na jej životnosti. Prístup k budova je po spevnenej ceste. Do budovy sú navrhnuté prípojky vody, kanalizácie, elektrická prípojka NN a ochrana bleskozvodom.

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na betónových základových pásoch, na ktorých je betónová podmurovka do výšky 0,50 m. Na podmurovke je betónová doska. Priestor medzi základovými pásmi je zasypaný a zhutnený štrkopieskom. V násype sú umiestnené ležaté rozvody vody a kanalizácie. Základové konštrukcie sú izolované proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a deliace konštrukcie sú murované, hrúbka stien je 380 mm,   priečky majú hrúbku 150 a 110 mm. Strop nad 1. NP je železobetónový s rovným podhľadom. Štítové steny a časť stien nad 1. NP sú murované a ukončené železobetónovým, monolitickým vencom. Strecha je sedlová, krov je drevený z drevených krokiev s klieštinami. Na drevené pomurnice sú uložené drevené krokvy, ktoré sú stužené klieštinami. Pomurnice sú kotvené do železobetónových vencoch, ktoré sú na obvodových stenách. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové. Na krokvách sú uchytené laty a kontralaty, na ktorých je strešná krytina z  pozinkovaného plechu. Podbitie krovu je drevenými doskami a sadrokartónovými platňami, strešný plášť bude zateplený. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty budú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách bude z brizolitovej omietky. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou, ktorí je na viacerých plochách poškodená. Podlahy na 1. NP   a na podkroví budú z keramickej dlažby. Na stenách kúpeľne a na WC budú keramické obklady. Okenné otvory budú vyplnené plastovými, zdvojenými oknami s izolačným dvojsklom. Dverné otvory budú mať výplň drevenými, plnými dverami v oceľovej zárubni. Vonkajšie dvere budú plastové, plné v oceľovej zárubni. Vykurovanie bude lokálne elektrickými radiátormi. Vnútorné rozvody studenej a teplej vody a kanalizácie budú vedené do WC a do kúpeľne. Zdroj teplej vody bude elektrický zásobník teplej vody. Kanalizačný odpad bude zaústený do žumpy. Elektroinštalácia bude svetelná rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh, elektrický rozvádzač s istením bude umiestnený na stene budovy. Vstup na podkrovie je riešený vonkajšími železobetónovými schodmi so zábradlím. Životnosť budovy je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. Vybavenosť budovy nie je žiadna. Stavba nie je dokončená, nie je udržiavaná a niektoré prvky sú poškodené.

Rozostavaná stavba autodielne na parc. č. 1405/3, Kysucký Lieskovec

Rozostavaná stavba autodielne sa nachádza na parcele číslo 1405/3. Stavba sa nachádza pri hale kamenárskej dielne, bola jej súčasťou do roku 2012, kedy bola zahájená prestavba pôvodnej stavby na budovu autodielne. Spojenie s pôvodnou kamenárskou dielňou je zamurované, stavba ku dňu znaleckej obhliadky je rozostavaná. Stavba  je murovaná, nepodpivničená, s pultovou strechou. Budova je rozdelená na prízemie a poschodie. Po dobudovaní budú v budove umiestnené obchodné priestory, kancelárie, šatňa a sociálne zariadenia. Stavba nemá určené súpisné číslo. Nachádza sa v areáli REaMOS, v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. Stavebné povolenie sa nezachovalo. Ku dňu znaleckej obhliadky nie je dokončená a nie je udržiavaná. Prístup k budove je po spevnenej ceste. Do budovy sú vybudované prípojky vody, kanalizácie, elektrická prípojka NN, ktoré sú nefunkčné.

Technické riešenie:

Založenie stavby je plošné na betónových základových pásoch, na ktorých je betónová podmurovka do výšky 0,50 m. Na podmurovke je betónová doska. Priestor medzi základovými pásmi je zasypaný a zhutnený štrkopieskom. V násype sú umiestnené ležaté rozvody vody a kanalizácie. Základové konštrukcie sú izolované proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a deliace konštrukcie sú murované, hrúbka stien je 450 mm, priečky majú hrúbku 150  mm. Strop nad 1. NP a 2. NP je zo stropných prefabrikovaných panelov, ktoré sú zmonolitnené na stavbe. Podhľad je zo sadrokartónových kaziet osadených do kovového roštu, ktorý je zavesený na strope. Plochá strecha je v miernom spáde. Po obvode strechy z troch strán je atika. Preklady nad oknami a dverami sú železobetónové, monolitické. Skladba strešného plášťa: natavené izolačné pásy, cementový poter, izolácia, betónový panel, prevetrávaný priestor, difúzna fólia, tepelná izolácia NOBASIL M, parozábrana, oceľový nosný rošt pre uchytenie podhľadu a kazetový podhľad. Klampiarske konštrukcie - strešné zvody, žľaby a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov na obvodových stenách bude z brizolitovej omietky. Vnútorná úprava povrchov je hladkou, vápennou omietkou, ktorá je na viacerých plochách poškodená. Podlahy sú z keramickej dlažby. Na stenách v kúpeľni a na WC sú keramické obklady. Okenné otvory sú vyplnené plastovými, zdvojenými oknami s izolačným dvojsklom. Dverné otvory majú výplň drevenými, plnými dverami v oceľovej zárubni. Vonkajšie dvere sú plastové, plné. Vykurovanie bude lokálne elektrickými radiátormi. Vnútorné rozvody studenej vody a kanalizácie budú vedené do WC a do kúpeľne. Zdrojom teplej vody bude elektrický ohrievač vody nad umývadlom. Kanalizačný odpad bude zaústený do žumpy. Elektroinštalácia bude svetelná rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh, elektrický rozvádzač s istením bude umiestnený na stene budovy. Vstup na poschodie je riešený   železobetónovými schodmi. Životnosť budovy je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe. Stavba je poškodená. Vybavenosť v čase znaleckej obhliadky je demontované.

Príslušenstvo tvorí najmä:

 

Plot areálu na parc. č. 1405/1 a 1407/9, k. ú. Kysucký Lieskovec

Areál REaMOS je ohraničený oplotením, ktoré oddeľuje pozemky C-KN parcelné číslo 1405/1 a 1407/9 od okolitých pozemkov. Konštrukčne je zhotovený z betónových prefabrikovaných plotových panelov a stĺpikov, ktoré sú ukotvené do betónových základoch a podmurovky. Dĺžka jednotlivých modulov medzi stĺpikmi je 2 500 mm. Do drážky v stĺpikoch sú osadené prefabrikované betónové panely dĺžky 2 250 mm a šírky 500 mm.  Terénne výškové rozdiely sú upravené výškou základov a podmurovky. V plote sú osadené 4 oceľové dvojkrídlové vráta a vrátka. Pri bežnej údržbe je životnosť betónového plota určená na 60 rokov. Dĺžka plota bola zameraná a je uvedená v polohopisnom zameraní areálu.

 

Plot v areáli na parc. č. 1405/1, k. ú. Kysucký Lieskovec

Plot sa nachádza v areáli na parcele číslo 1405/1. Plot oddeľuje spevnenú plochu pri kamenárskej hale a rozostavenej stavby autodielne od areálovej komunikácie. Bol vybudovaný asi v roku 1992. Konštrukčne je zhotovený z oceľových stĺpikoch, na ktorých sú uchytené tabule z vlnitého plechu. Stĺpiky sú ukotvené do betónových pätiek. V plote sú osadené plotové dvojkrídlové vráta. Pri bežnej údržbe je životnosť plota určená 40 rokov. Dĺžka plota je 92,24 m.

 

Spevnená plocha na obslužnej ceste v areáli na parc. č. 1405/1, k. ú. Kysucký Lieskovec

Spevnené plochy sú na obslužných cestách v areáli, nachádzajú sa na parcele číslo 1405/1. Konštrukčne sú zhotovené ako ostatné cesty. Na upraveno štrkopieskovom podklade je bezprašný betónový povrch. Okraje cesty sú ohraničené betónovými obrubníkmi, ktoré sú na viacerých miestach porušené. Pri obhliadke bolo zistené, že cesta je nedostatočne udržiavaná, čo sa prejavuje na jej kvalite a životnosti. Preto je životnosť určená na 50 rokov. Podľa dostupných informácií cesta bola vybudovaná v roku 1977.

 

Spevnená plocha zo štrkopiesku v areáli na parc. č. 1405/1, k. ú. Kysucký Lieskovec

Vo výpočte sú uvažované spevnené plochy pri predajni, pri oceľovom sklade, pri betonárke a pri kamenárskej dielni. Plocha je určená percentuálne z celkovej zastavanej plochy parcele číslo 1405/1. Konštrukčne ide o spevnenie podkladu  vrstvou zo štrkopiesku hr. cca 150 mm. Spevnené plochy boli vybudovaná v roku 1977, v súčasnosti nie sú udržiavané, preto životnosť je určená na 45 rokov. Zastavaná plocha je určená percentuálne zo zastavanej plochy parcele číslo 1405/1.

 

Elektrická prípojka z trafostanice

Elektrická prípojka je zemným káblom a je situovaná od trafostanice, ktorá sa nachádza na susednom pozemku C-KN parcelné číslo 2625/12 po budovu energobloku, ktorá je na pozemku C-KN parcelné číslo 1405/4, kde sa nachádza hlavný elektrický rozvádzač. Bola vyhotovená v roku 1977. Vo výpočte je dĺžka prípojky 72,50 m.

 

Trafostanica

Trafostanica sa nachádza na susednom pozemku C-KN parcelné číslo 2625/12 v blízkosti areálu REaMOS. Na trafostanici sa nachádza transformátor, z ktorého je riešené zásobovanie elektrickou energiou objektu a technické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v areály. Trafostanica je stožiarová na oceľovom priehradovom stožiare. Bola vybudovaná v roku 1977 a je pravidelné udržiavaná.

 

Transformátor

Na stožiarovej trafostanici je umiestnený transformátor. Vo výpočte je transformátor 50 kVA. Podľa zistených informácií, transformátor je nainštalovaný od roku 1998. Je pravidelne udržiavaný.

Na predmetných pozemkoch sa nachádza areál technického parku spoločnosti REaMOS spol. s r. o. a jednotlivé objekty tak, ako sú evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 102. Areál sa nachádza v priemyselnej časti obce Kysucký Lieskovec. Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Kysucký Lieskovec, v zastavanom území obce Kysucký Lieskovec. Prístup k areálu je zo štátnej cesty I. triedy Žilina - Čadca asfaltovou cestou, ktorá vedie do obce Ochodnica. Od centra obce Kysucký Lieskovec areál je vzdialený cca 1 500 m, od okresného mesta Kysucké Nové Mesto je vzdialený cca 6 km. Dopravné spojenie je železnicou a autobusom, pričom čas jazdy osobným autom do okresného mesta je približne 10 minút. V okolí areálu sú priemyselné objekty, železničná trať, autobusová a železničná zástavka, cesta, rieka Kysuca a pod. V obci Kysucký Lieskovec je vyhovujúca občianska a technická vybavenosť. Terén pozemku, na ktorom areál sa nachádza je rovinatý a upravený. Pozemok je  oplotený. Na pozemku je vybudovaná prípojka vody a elektrická prípojka NN.