Predajný stánok v obci Veľký Krtíš a pozemky v k. ú. Uderiná, Veľký Krtíš
Investičná
príležitosť
Začína
o 24 dní
Spisovná značka
D 1/2020
Všeobecná hodnota:
20 000,00€
Najnižšie podanie:
8 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
14.05.2021, 12:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
1500€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.04.2021, 13:30
2. termín obhliadky:
11.05.2021, 13:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Výmera pozemku:
541 m2
Podlahová plocha:
30 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK47 1100 0000 0029 4104 0046
VS:
12020

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR recovery, k. s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486
LICITOR recovery, k. s., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486 ako správca úpadcu: MILKO, s.r.o. "v konkurze"
Adresa: Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slovensko