Rodinný dom v obci Trenč, okres Lučenec
Spisovná značka
D 400619
Všeobecná hodnota:
15 500,00€
Najnižšie podanie:
15 500,00€

Dátum a čas konania dražby:
01.12.2020, 11:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Andrea Barancová, so sídlom Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec (zasadačka – prízemie)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
11.11.2020, 16:00
2. termín obhliadky:
25.11.2020, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1490 m2
Podlahová plocha:
151 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400619

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653
Opis predmetu dražby

RODINNÝ DOM s. č. 43, k. ú. Trenč, okres Lučenec

Rodinný dom s. č. 43 na parc. č. 166/1 je postavený v individuálnej zástavbe rodinných domov, v centrálnej časti obce, vedľa kostola. Podľa potvrdenia obce bol daný do užívania v roku 1930 a v roku 1970 bola vykonaná rekonštrukcia v rozsahu: 

  • výmena okien, dverí, podláh, 
  • vyhotovenie vodorovnej izolácie proti vode a vlhkosti, 
  • zamurovanie otvorenej chodby, rozšírenie predsiene, 
  • vyhotovenie nových vnútorných a vonkajších povrchových úprav stien, 
  • vyhotovenie nových klampiarskych konštrukcií v prednej časti domu, - zriadenie kúpeľne, 
  • vyhotovenie ústredného kúrenia, kotla na pevné palivo, článkových radiátorov , vyhotovenie vnútorných rozvodov studenej a teplej vody, kanalizácie, čiastočná rekonštrukcia elektrickej energie. 

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu, vrátane čiastočného podpivničenia, s valbovou strechou. V roku 2017 boli vymenené vchodové dvere a 3 okná za plastové.  

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  

V I. podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa a schodisko. 

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza: predsieň, 5 izieb, špajza, kúpeľňa s WC, kuchyňa. 

Adresa: 985 32 Trenč, Slovakia