GARSÓNKA (byt č. 14) NA ULICI M. R. ŠTEFÁNIKA, ČADCA
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 2020118
Všeobecná hodnota:
23 800,00€
Najnižšie podanie:
21 420,00€

Dátum a čas konania dražby:
03.09.2020, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.08.2020, 16:00
2. termín obhliadky:
26.08.2020, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je jednoizbový byt (garsónka) č. 14, na prízemí, vo vchode č. B, súpisné číslo obytného domu 2556, postavený na parc. č. 2694, nachádzajúci sa v k. ú. Čadca, okres Čadca, zapísaný na LV č. 4228, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Podlahová plocha:
27,89 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
2020118

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
BYTY Čadca, s.r.o., IČO: 36 373 907, Májova 1107, Čadca
Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza vo vchode B, na prízemí bytového domu. Vstup do bytu je vyriešený z chodby. Priestor bytu je ohraničený vchodovými dverami so zárubňou, obvodovými stenami, deliacimi priečkami a stropnými konštrukciami. Byt sa nachádza v stredovej sekcii. Byt je jednoizbový (garsónka) s príslušenstvom. Príslušenstvo tvorí: predsieň, kúpeľňa s WC. K bytu patrí pivnica. Podlahová plocha bytu bez pivnice je 24,12 m2.

Adresa: Čadca, Slovakia