RODINNÝ DOM V OBCI VEĽKÉ LUDINCE, OKRES LEVICE
Spisovná značka
D 203115
Všeobecná hodnota:
19 500,00€
Najnižšie podanie:
15 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
01.06.2021, 12:30
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
3000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
12.05.2021, 16:30
2. termín obhliadky:
26.05.2021, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Predmet Dražby

Rodinný dom s. č. 546 s príslušenstvom postavený na parc. č. 1642/2 a pozemok parc. registra „C“ č. 1642/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 618 m2 a č. 1642/6, druh pozemku: záhrada o výmere 457 m2, v k. ú. Veľké Ludince, obec Veľké Ludince, okres Levice, zapísané na LV č. 319, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
1075 m2
Zastavaná plocha:
113 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 34 5600 0000 0087 3298 3002
VS:
203115

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951
Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Rodinný dom súp. č. 546 na parc. č. 1642/2 v k. ú. Veľké Ludince je jednopodlažná murovaná stavba, ktorá bola postavená v roku 1948, v roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia interiérov domu a vymenené okná za plastové. Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, dispozične sa v dome nachádzajú vstupná chodba, kúpeľňa, WC, tri izby, kuchyňa, komora a sklad /kotolňa/. 

Adresa: 935 65 Veľké Ludince, Slovakia