SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5090618C
Všeobecná hodnota:
34 000,00€
Najnižšie podanie:
17 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, sociálno-prevádzková budova so súp. č. 962 postavená na parc. registra „C“ č. 6387/3 a 6387/18, v katastrálnom území Čierne, obec Čierne, okres Čadca, zapísaná na liste vlastníctva č. 1336. (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 962 nie je evidovaný na liste vlastníctva.)

Podlahová plocha:
693 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy
IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090618C

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, Martin, ako správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Budova je postavená na pozemku C KN parcelné číslo 6387/3 a 6387/18, nachádza sa v areály spoločnosti Poľnohospodárskeho družstva v Čiernom. Vek stavby je určený na základe čestného prehlásenia, stavba bola užívaná od roku 1977. Bola využívaná ako sociálno-prevádzková a administratívna budova. V čase ohliadky nie je užívaná a je značne poškodená. Ďalšie používanie budovy je možné po rozsiahlej oprave, ktorá si vyžiada značné investície. Budova je samostatne stojaca, dvojpodlažná, nepodpivničená. Budova je postavená na svahovitom teréne, na okraji obce. Prístup je riešený spevnenou panelovou cestou do areálu družstva. Pôvodne budova bola napojená na verejný vodovod a elektrickú sieť. Kanalizácia bola zaústená do žumpy. Budova dlhší čas nie je udržiavaná, základná životnosť pre budovy určené na výrobu a služby je 60 rokov pi bežnej údržbe rokov. Pre výpočet opotrebovania je použitá lineárna metóda. Vo výpočte opotrebovania je zohľadnené poškodenie stavby aj jednotlivých konštrukčných prvkov.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Budova má jednoduchý, obdĺžnikový tvar. Budova je murovaná, dvojpodlažná, s rovnou strechou. Vstup do budovy je riešený z východnej a zo západnej strany z nádvoria. Zo vstupu sa vchádza do chodby, z ktorej je vstup do miestností na prízemí a schodisko, ktorým je prístup do priestorov poschodia. Na prízemí a na poschodí sú kancelárie a sociálne miestností.

Adresa: Čierne, Žilinský kraj, Slovensko