KOTOLŇA S GARÁŽOU V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5090618D
Všeobecná hodnota:
14 600,00€
Najnižšie podanie:
7 300,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, kotolňa s garážou so súp. č. 1172 postavená na parc. registra „C“ č. 6387/2 a 6387/19, v katastrálnom území Čierne, obec Čierne, okres Čadca, zapísaná na liste vlastníctva č. 1336. (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1172 nie je evidovaný na liste vlastníctva.)

Podlahová plocha:
316 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy
IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090618D

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, Martin, ako správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Budova je postavená na pozemku C KN parcelné číslo 6387/2 a 6387/19, nachádza sa v areáli spoločnosti Poľnohospodárskeho družstva v Čiernom. Vek stavby je určený na základe čestného prehlásenia, stavba bola užívaná od roku 1980. Bola využívaná ako garáž a kotolňa. V čase ohliadky je používaná iba garáž, kotolňa je používaná ako sklad. Budova je samostatne stojaca, jednopodlažná, nepodpivničená. Budova je postavená na svahovitom teréne, na okraji obce. Prístup je riešený spevnenou panelovou cestou do areálu družstva a k predmetnej budove. Pôvodne budova bola napojená na verejný elektrickú sieť a na vodovod. Budova je nedostatočne udržiavaná, základná životnosť pre budovy určené na výrobu a služby je 60 rokov pri bežnej údržbe.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Budova má jednoduchý, obdĺžnikový tvar, je murovaná, prízemná, s rovnou strechou. Budova je rozdelená hlavnou priečkou na garáž a na kotolňu. Jednotlivé časti sú rozdelené deliacimi priečkami. Vstup do jednotlivých častí budovy je riešený zo severnej strany z nádvoria. Kotolňa bola centrálnou kotolňou pre celý areál Poľnohospodárskeho družstva.

Adresa: Čierne, Žilinský kraj, Slovensko