OCEĽOVÁ HALA V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 12 dní
Spisovná značka
D 5090618E
Všeobecná hodnota:
3 420,00€
Najnižšie podanie:
1 710,00€

Dátum a čas konania dražby:
17.07.2020, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
100€
Dražobná zábezpeka:
500€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.07.2020, 14:00
2. termín obhliadky:
08.07.2020, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rozvodňa so súp. č. 1174 postavená na parc. registra „C“ č. 6387/5 v katastrálnom území Čierne, obec Čierne, okres Čadca, zapísaná na liste vlastníctva č. 1336.

Výmera pozemku:
3420 m2
Podlahová plocha:
271 m2
Zastavaná plocha:
1710 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090618E

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, Martin, ako správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Objekt sa nachádza na pozemku C KN parc. č. 6387/5. Názov objektu nekorešponduje so skutočným užívaním objektu. Objekt je hala z oceľových prvkov a murovanou výplňou. Nachádza sa v areáli spoločnosti Poľnohospodárskeho družstva v Čiernom. Vek stavby je určený na základe čestného prehlásenia, stavba bola užívaná od roku 1978. Bola využívaná ako maštaľ oviec. V čase ohliadky je používaná iba ako sklad. Objekt je samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený. Je postavený na svahovitom teréne, na okraji obce. Prístup je riešený spevnenou cestou. Objekt je nedostatočne udržiavaný, základná životnosť pre oceľové haly je 50 rokov pri bežnej údržbe. Pre výpočet opotrebovania je použitá lineárna metóda. Vo výpočte opotrebovania je zohľadnené poškodenie stavby ako aj jednotlivých konštrukčných prvkov.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Hala má jednoduchý, obdĺžnikový tvar. Nosnú časť tvoria priehradové oceľové rámy vzájomne pospájané, výplň je murovaná z tehál a tvárnic. Strecha je sedlová, krytina je z pozinkovaného vlnitého plechu.

STAVEBNOTECHNICKÝ OPIS: Základy – betónové základové pätky. Vodorovná izolácia, betónová doska s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie – nosnú časť tvoria priehradové oceľové rámy vzájomne pospájané, výplň je murovaná z tehál a tvárnic, ktorá je na viacerých miestach narušená. Strecha – sedlová, krytina je z pozinkovaného, vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlahy – betónová mazanina. Vnútorné a vonkajšie rozvody na objekte nie sú.

Adresa: Čierne, Žilinský kraj, Slovensko