RODINNÝ DOM NA UL. TISA, V OBCI VEĽKÉ TRAKANY, OKRES TREBIŠOV
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 500618
Všeobecná hodnota:
26 200,00€
Najnižšie podanie:
26 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, rodinný dom s. č. 353 s príslušenstvom postavený na parc. č. 30 a pozemok registra „C“ na parcele č. 30, v k. ú. Veľké Trakany, obec Veľké Trakany, okres Trebišov, zapísaný na LV č. 644, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Výmera pozemku:
467 m2
Podlahová plocha:
166 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom 4. vo forme notárskej úschovy

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500618

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, Žilina, IČO: 36418234
Opis predmetu dražby

Predmetná nehnuteľnosť je dvojpodlažný rodinný dom, s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1978, v roku 2004 bola vykonaná rekonštrukcia (výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády, výmena okien a dverí, úpravy interiéru). 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: V I. nadzemnom podlaží sa nachádza závetrie, zádverie, obytná hala, 2 predné izby, jedáleň, kuchynský kút, kúpeľa, 2 zadné izby a terasa. V I. podzemnom podlaží je schodisko a jedna miestnosť kotolne. 

Adresa: 076 42 Veľké Trakany, Slovakia