Nebytový priestor č. 1 v polyfunkčnom objekte súp. č. 5091 na ul. Eugena Suchoňa v obci Piešťany, okres Piešťany
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 22 dní
Spisovná značka
D 900424
Všeobecná hodnota:
282 000,00€
Najnižšie podanie:
282 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
08.08.2024, 10:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
400€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
23.07.2024, 13:00
2. termín obhliadky:
31.07.2024, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
75,71 m2
Podlahová plocha:
182,28 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
900424

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Nebytový priestor č. 1 v polyfunkčnom objekte súp. č. . č. 5091, na ulici Eugena Suchoňa s, k. ú. Piešťany 
Nebytový priestor č. 1 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží polyfunkčného objektu- bytový (apartmánový) dom súpisne číslo 5091 na ulici Eugena Suchoňa číslo 29 v meste Piešťany. Stavba obsahuje tri nadzemné podlažia a podkrovie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza ohodnocovaný nebytový priestor a spoločné priestory. Na druhom treťom nadzemnom podlaží a podkroví sa nachádzajú byty, spolu päť bytov. Stavba bola daná do užívania v roku 1998. 
Stavebnotechnický popis budovy prevzatý zo znaleckého posudku číslo 4/2014: 
Budova je konštrukcie murovanej, základy sú pásové z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované, deliace konštrukcie sú murované ale aj ľahké sadrokartónové. Vnútorné omietky sú hladké. Stropy sú železo‐betónové s rovným podhľadom. Zastrešenie je sedlové ale aj pochôdzna plochá strecha, krytina je asfaltový šindeľ na plnom debnení, prekrytý strešnou hydroizolačnou fóliou (FATRAFOL). Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky škrabané na báze umelých látok. Keramické obklady a dlažby podľa charakteru priestorov. Schody sú monolitické betónové s povrchovou úpravou keramická dlažba. Dvere sú prevažne hladké plné, vstupné dvere celopresklené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom k=1,1. Podlahy sú s povrchovou úpravou podľa charakteru miestností, prevažne keramická dlažba. Vykurovanie a príprava TÚV je delené podľa prevádzkových častí – samostatné závesné elektrické kotle – Protherm so zásobníkmi na TUV pre každú jednotku v budove. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, samostatné el. rozvádzače pre každú jednotku, bleskozvod, rozvod vody, kanalizácie, rozvody slaboprúdu, vnútorný telefón, zabezpečovacie zariadenie, rozvody lokálnej vzduchotechniky, klimatizačné jednotky, výťah, požiarne hydranty s rozvodom. 
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. 
V nebytovom priestore boli v období 2008-2009 vykonané stavebné úpravy a v zmysle rozhodnutia mesta Piešťany ako príslušného stavebného úradu, zo dňa 20.05.2019, bolo povolené užívanie priestoru pre účel- bar s herňou. Nebytový priestor pozostáva z jedného hlavného otvoreného priestoru- bar s posedením a v zadnej časti herňa pozostávajúca z jednej miestnosti. Príslušenstvo priestoru tvorí sociálne zariadenie- WC personál, WC ženy/imobilní, WC muži, ďalej malý sklad nápojov, šatňa pre personál, sklad, kde je umiestnená výlevka pre upratovačku a plynový kotol. Hlavný vstup do interiéru je priamo z ulice, zo západnej strany. Zo severnej strany po chodníku smerom k schodisku a výťahu objektu je vedľajší vstup do priestoru, kde cez malú chodbu je prístup priamo do miestnosti herne. 
Nebytový priestor je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku, má samostatné meranie odberu studenej vody a zariadenie na meranie odberu elektrickej energie. V nebytovom priestore sú podomietkovéplastové rozvody teplej a studenej vody. Vykurovanie zabezpečuje nástenný plynový kotol umiestnení v sklade. Vykurovacie telesá plechové panelové radiátory zn. Korad. Podlahy miestností sú s povrchovou úpravou nivelizačný poter a nášľapná vrstva z podstatnej časti veľkoplošný koberec, v soc. zariadeniach keramická dlažba, za barom, v sklade nápojov a šatni PVC. Okná a dvere sú plastové s izolačným zasklením, interiérové dvere drevotrieskové s povrchovou úpravou fólia v obložkových zárubniach. Na stenách a stropoch sú hladké vápennocementové omietky a maľby- steny prevažne tónované (odtieň šedej), stropy biele. Vnútorné deliace konštrukcie soc. miestností ako aj predsteny v herni sú montované sadrokartónové. Pri bare je vyhotovená pultová stienka do výšky asi 1200m zo sklobetónových tvárnic. V soc. miestnostiach na stenách keramické obklady. Stropy s rovným podhľadom, v miestnosti baru s posedením je kazetový SDK podhľad so zapustenými svietidlami (v čase obhliadky zdemontované). Elektroinštalácia je svetelná a motorická rozvádzač s poistkovými automatmi samostatne s prepäťovou ochranou. Vetranie je v zadnej časti zabezpečené pomocou ventilátorov umiestnených na obvodových stenách pod stropom. Z vnútorného vybavenia sa v priestore nachádza len sanita v soc. miestnostiach (keramické WC, umývadla, pisoár), výlevka v sklade. Ostatné vybavenie a zariadenie baru s herňou zdemontované- odstránené. Priestor bol v čase obhliadky dobrom technickom a hygienickom stave, nezariadený, nevyužívaný.

 

Pozemok

Pozemok je geometricky a polohovo určený, zobrazený v katastrálnej mape a označený parcelným číslom (parcela), vedený na liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je rovinný, prístupný po miestnej asfaltovej komunikácii. Je celoplošne zastavaný stavbou polyfunkčného objektu. Na pozemku alebo jeho blízkosti sú všetky inžinierske siete- vodovod, kanalizácia, plyn, elektrická energia a telekomunikácie. Výhľadovo podmienky stabilné. Iné využitie vzhľadom na zastavanosť je možné vylúčiť.