1/3 rodinného domu súp. č. 1040 na ul. Dolinky v obci Veľké Rovné, okres Bytča
Začína
o 13 dní
Spisovná značka
D 5090324
Všeobecná hodnota:
28 900,00€
Najnižšie podanie:
21 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
30.07.2024, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
12.07.2024, 11:00
2. termín obhliadky:
25.07.2024, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
661,67 m2
Zastavaná plocha:
363,22 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090324

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s.1040 na parc. KN č. 9970/1 k.ú.Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča  (spoluvlastnícky podiel:1/3 ) 
Predmetom dražby je rodinný dom č.s.1040 na parc. KN č. 9970/1 k.ú. Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, postavený v rámci zastavaného územia obce Veľké Rovné, v okrajovej severnej časti obce, v pôvodnej lokalite so zástavbou objektov na bývanie - rodinných domov, postavených v rámci uličnej zástavby popri komunikácii vedenej cez obec, prevažne pôvodných, príp. zrekonštruovaných. Prístup k domu je po hlavnej komunikácii vybudovanej na pozemku parc. KN č. 15337/3 k.ú. Veľké Rovné, pre ktorý nie je v registri "C" evidovaný list vlastníctva, v registri "E" na parc. KN č. 20130/12 k.ú. Veľké Rovné, evidovanom na LV č. 9035 k.ú. Veľké Rovné, vo vlastníctve obce Veľké Rovné. Pre hodnotený rodinný dom nebol predložený žiadny doklad preukazujúci rok výstavby rodinného domu, vek bol určený na základe ústneho vyjadrenia súčasného spoluvlastníka rodinného domu, pána Bojdu, podľa ktorého bol rodinný dom daný do užívania v roku 1970, čomu zodpovedá jeho architektonické, stavebno-technické a materiálové vyhotovenie. V čase obhliadky bol rodinný dom v zanedbanom, až zdevastovanom stave, vzhľadom na jeho dlhodobo nedostatočnú údržbu. Počas obhliadky nebol sprístupnený byt na 1. Nadzemnom podlaží, podľa vyjadrení pána Bojdu je v štandardnom technickom stave, užívaný jeho sestrou. 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Rodinný dom je samostatne stojaci, dvomi nadzemnými podlažiami, podpivničený pod celým pôdorysom (okrem prestrešeného vstupu). V rodinnom dome sa nachádzajú dve bytové jednotky. 
· Na 1. podzemnom podlaží sú situované skladové priestory, kotolňa, schodisko 
· Na 1. nadzemnom podlaží je situované vstupné zádverie, 3 obytné miestnosti, kúpeľňa, samostatné WC, komora, kuchyňa, schodisko. 
· Na 2. nadzemnom podlaží je situovaná chodba, 3 obytné miestnosti, kúpeľňa, samostatné WC, komora, kuchyňa, terasa. 
STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS : Základy domu tvoria základové pásy z prostého betónu. Obvodové konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú betónové monolitické, strop je betónový monolitický s rovným podhľadom, schodisko na 1. nadzemné podlažie sú betónové monolitické, s povrchom z liateho terazzo, okná sú oceľové jednoduché, dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní (niektoré demontované), úpravy vnútorných povrchov tvorí na časti vápenno-cementové omietka, časť priestorov je bez povrchových úprav. Podlahy sú hrubé betónové. Na 1. podzemnom podlaží je vybudovaný rozvod el. energie svetelnej a motorickej. Obvodové murivo a zvislé nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú murované prevažne z pórobetónových tvárnic. Strop nad 1. a 2. nadzemným podlažím je železobetónový monolitický, s rovným podhľadom. Strecha je stanového tvaru, s dreveným krovom, krytina strechy je z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú z brizolitu, vnútorné úpravy povrchov v dome tvorí hladká vápenno[1]cementová omietka, v kuchyniach a v hygienických zariadeniach je keramický obklad stien. Jednotlivé podlažia sú prepojené železobetónovým schodiskom, s povrchom nástupníc a podstupníc z liateho terazzo. Okná na dome sú drevené dvojité. Výplne dverných otvorov tvoria na 1. a 2. NP dvere hladké/dyhované, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na 1. NP sú - v obytných miestnostiach laminátové lamelové, prípadne parketové, v kuchyni z PVC, v ostatných priestoroch z keramickej dlažby. Podlahy na 2.NP sú - v obytných miestnostiach laminátové lamelové, prípadne parketové, v kuchyni z PVC, v ostatných priestoroch z keramickej dlažby. V kuchyni na 1. NP je osadená kuchynská linka na báze dreva, s nerezovým drezom, el. sporákom s el. rúrou, digestorom. V kuchyni na 2. NP je osadená kuchynská linka na báze dreva, s nerezovým drezom, digestorom (predpokladané je štandardné vybavenie). Vybavenie kúpeľne na 1. nadzemnom podlaží - plechová obmurovaná vaňa, keramické umývadlo, obyčajné batérie, v samostatnom WC je osadená WC misa kombi. Vybavenie kúpeľne na 2. nadzemnom podlaží - plechová obmurovaná vaňa, keramické umývadlo, obyčajné batérie, v samostatnom WC je osadená WC misa kombi (predpokladané je štandardné vybavenie). Vykurovanie domu je lokálne, na 1. nadzemnom podlaží krbovými kachľami (podľa vyjadrení p.Bojdu), na 2. nadzemnom podlaží pieckou na pevné palivo a krbovými kachľami na pevné palivo. Zdroj TÚV je riešený pre každú bytovú jednotku samostatne, el. zásobníkmi TÚV osadenými v kúpeľniach. V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej. Dom je odkanalizovaný do žumpy vedľa rodinného domu, napojený je na vlastný zdroj vody – studňu, p. Bojdom nebola studňa ani prípojka špecifikovaná. Rodinný dom bol v čase obhliadky v zhoršenom technickom stave vplyvom dlhodobo zanedbanej údržby a z toho vyplývajúceho nadmerného opotrebenia niektorých konštrukčných prvkov a poškodenosti niektorých konštrukčných prvkov, vyžadujúci rozsiahlu rekonštrukciu (podľa vyjadrení p. Bojdu bol byt na 1. NP v štandardnom stave).