Administratívna budova súp. č. 2978 s parkoviskom na Magnetovej ulici, v obci Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.
Spisovná značka
900324
Všeobecná hodnota:
7 530 000,00€
Najnižšie podanie:
6 777 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.07.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
3000€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
12.07.2024, 11:00
2. termín obhliadky:
23.07.2024, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
5327 m2
Podlahová plocha:
7403,24 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
900324

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Admin. budova súp.č.2978 na parc.KN-C č.13625/10, 13625/134 k.ú. Nové mesto, obec Bratislava – 

Nové Mesto 

 

POPIS STAVBY 

Predmetom ohodnotenia je Administratívna budova (hlavná časť budovy) so súpisným číslom 2978, ktorá sa nachádza na Magnetovej ulici v Bratislave – Nové Mesto, ktorý je prímestskou časťou hlavného mesta Bratislava, na rovinatých pozemkoch parc. KN-C č. 13625/10 a č.13625/134. Podľa dostupných podkladov bola hodnotená budova postavená a daná do užívania v roku 1974. Približne v roku 1995 boli na budove realizované rozsiahle rekonštrukcie (zmena dispozícií, výmena okien, zateplenie fasády). V roku 2000 bola budova pristavená o časť jedálne na prízemí, a súčasne aj nadstavená o ďalšie tri poschodia. Súčasne bola realizovaná rekonštrukcia výťahu, výmena podláh (kobercov), výmena dverí, výmena sanity, nové zariedenie kuchyne a jedálne, ako aj boli vyhotovené rozvody centrálne klimatizácie. 

V súčasnosti je administratívna budova bez využitia z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá do súčasnosti nebola dokončená. Doklady o stavebnom povolení a o kolaudácii netvoria prílohu znaleckého posudku. Tieto údaje boli prevzaté z poskytnutých podkladov (Znalecký posudok č.223/2018 vypracovaný Ing. Ivanom Izakovičom zo dňa 21.09.2018, a Odborný posudek č.75/2023 vypracovaný spoločnosťou KMM Investing, s.r.o. so sídlom Doubí 201/18, 644 00 Brno (doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., Ing. Lukáš Dřínovský, Ph.D., Ing. et Ing. Hana Bartošová) zo dňa 21.11.2023). 

 

Dispozičné riešenie: Budova má jedno podzemné podlažie a sedem nadzemných podlaží. Prevádzkový objekt administratívnej budovy pozostáva z pôvodného objektu s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami, a so zrealizovanou nadstavbou troch nadzemných podlaží a prístavbou časti jedálne. 

 

• 1.PP (suterén) - je čiastočne zapustené poschodie vzhľadom k úrovni terénu. Pozostáva z technických priestorov (kotolňa) a skladov. Objekt je len čiastočne podpivničený. 

• 1.NP (prízemie) - je vyvýšené poschodie vzhľadom k upravenému terénu. Pôvodne pozostávalo z jedálne, reštaurácie, kuchyne, toaliet, kancelárií a schodísk. V súčasnosti je celé poschodie vo fáze prípravy na rekonštrukciu (chýba čiastočne vybúraná podlaha, čiastočne sú vybúrané priečky, vysekané drážky pre siete v stropoch, demontované vykurovacie telesá, parapety, celá kuchyňa). 

• 2.NP (1. poschodie) - pôvodne boli na poschodí kancelárie. V súčasnosti je celé poschodie vo fáze začatej rekonštrukcie – búracie práce (vybúrané sú priečky, demontované sú dvere, podlahy, vykurovacie telesá, parapety, podhľady), niektoré dverné otvory sú čiastočne zamurované. 

• 3.NP (2. poschodie) - pôvodne boli na poschodí kancelárie. V súčasnosti je celé poschodie vo fáze začatej rekonštrukcie – búracie práce (vybúrané sú priečky, demontované sú dvere, podlahy, vykurovacie telesá, parapety, podhľady), niektoré dverné otvory sú čiastočne zamurované. 

• 4.NP (3. poschodie) - pôvodne boli na poschodí kancelárie. V súčasnosti je celé poschodie vo fáze začatej rekonštrukcie – búracie práce (vybúrané sú priečky, demontované sú dvere, podlahy, vykurovacie telesá, parapety, podhľady), niektoré dverné otvory sú čiastočne zamurované a naviac sú čiastočne realizované hliníkové rastre pre SDK priečky a na miestach sú aj osadené SDK priečky. 

• 5.NP (4. poschodie) - pôvodne boli na poschodí kancelárie. V súčasnosti je celé poschodie vo fáze začatej rekonštrukcie – na danom poschodí už boli búracie práce ukončené a je vo fáze výstavby a dokončovacích prác. Na poschodí sú už hotové priečky, povrchové úpravy stien, rozvody sietí, sú osadené podomietkové montážne telesá pre WC. Chýbajú podlahy, dvere, na chodbe podhľady, sanita, kuchyne, batérie, ventily, povrchový elektroinštalačný materiál a pod. 

•6.NP (5. poschodie) - pôvodne boli na poschodí kancelárie. V súčasnosti je celé poschodie vo fáze začatej rekonštrukcie – na danom poschodí už boli búracie práce ukončené a je vo fáze dokončovacích prác. Na poschodí sú už hotové priečky, povrchové úpravy stien, rozvody sietí, sú osadené podomietkové montážne telesá pre WC, v dvoch bytoch je položená aj vinylová podlaha a na chodbách je položená dlažba, hotové sú podhľady (na miestach sú lokálne poškodené). Chýbajú podlahy v bytoch, čiastočne dvere, sanita, kuchyne, batérie, ventily, povrchový elektroinštalačný materiál a pod. 

• 7.NP (6. poschodie) - je v pôvodnom stave, kde boli situované kancelárie. Na poschodí nie sú začaté práce na rekonštrukcii, ale sú na miestach poničené podlahy (koberce), priečky (SDK obklad), podhľady, okenné žalúzie. Súčasne je kompletne demontovaná technológia vybavenia kotolne a sú demontované čiastočne aj dvere.

 

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie : 

Nosná konštrukcia podzemného podlažia a nadzemných podlaží je montovaný železobetónový skelet systému MS RP s nosnými stĺpmi 400x400 mm, v dĺžke 13 modulov s rozponom 6,0 m s priečnymi nosnými rámami. Pôvodný obvodový plášť I.NP až IV.NP je murovaný z porobetónových tvárnic hrúbky 250 mm s dodatočným kontaktným zateplením. Konštrukčná výška I.NP je 4,15 m, ostatných nadzemných podlaží je 3,60 m. V objekte sú dve schodiská, konštrukcia schodiska je železobetónová, dvojramenná, s povrchovou úpravou keramická dlažba, steny výťahovej šachty železobetónové monolitické. Stropné konštrukcie sú železobetónové panely na priečnych rámoch, v časti nadstavby je monolitická železobetónová konštrukcia stropu, sadrokartónové podhľady s osvetlením. Prístavba je zrealizovaná ako nosné obvodové murivo v hrúbke do 40 cm, podzemné podlažie betónové so zvislou izoláciou. Základové konštrukcie tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou a prefabrikované pätky, strecha rovná, strešná krytina hydroizolačná fólia Fatrafol, pochôdzna terasa s betónovou dlažbou (čiastočne poškodená). Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, stropy s rovným podhľadom, schody s povrchom keramická dlažba, okná plastové s dvojitým zasklením s interiérovými žalúziami, v časti serverovne na III.NP vonkajšie hliníkové rolety. Na I.PP dvere plné drevené, vstupné na I.NP plastové, ostatné drevené dyhované, podlahy boli v administratívnych priestorov textilné kobercové (v súčasnosti sú demontované), v komunikačných priestoroch, kuchynkách, jedálni a kuchyne na I.NP a sociálnych zariadeniach bola keramická dlažba (v súčasnosti je vybúraná), na I.PP betónová podlaha v skladových a technických priestoroch. Fasádna omietka so zateplením je silikátová zo štyroch strán. Objekt je napojený na rozvod elektroinštalácie, vody, vykurovanie je teplovodné, radiátory boli oceľové doskové (v súčasnosti sú demontované), v časti podlahové boli konvektory (v súčasnosti sú demontované), diaľkový prívod horúcej pary (v súčasnosti je odstavený a zaslepený), rozvod studenej a teplej vody, zdroj teplej vody tri zásobníkové ohrievače na I.PP. V objekte je zrealizovaný centrálny rozvod klimatizácie, na VII.NP bola osadená centrálna klimatizačná jednotka Daikin (v súčasnosti je demontovaná), rozvod dátovej siete, protipožiarne zariadenia.

 

TECHNICKÝ STAV 

Administratívna budova súp.č.2978 s príslušenstvom postavená a daná do užívania v roku 1974. Približne v roku 1995 boli na budove realizované rozsiahle rekonštrukcie (zmena dispozícií, výmena okien, zateplenie fasády). V roku 2000 bola budova pristavená o časť jedálne na prízemí, a súčasne aj nadstavená o ďalšie tri poschodia. Súčasne bola realizovaná rekonštrukcia výťahu, podláh (kobercov), dverí, výmena sanity, nové zariedenie kuchyne a jedálne, ako aj boli vyhotovené rozvody centrálne klimatizácie. V súčasnosti je administratívna budova bez využitia z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá do súčasnosti nebola dokončená. Vzhľadom na vyššie uvedené opakované zásahy, úpravy, rekonštrukcie, prístavby a nadstavby bol výpočet opotrebenia stanovený analytickou metódou so zohľadnením aktuálneho technického stavu jednotlivých prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.

 

Budova (Vedľajšia dvojpodlažná budova) súp.č.2978 na parc.KN-C č.13625/8 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava - Nové Mesto 

 

POPIS STAVBY 

Predmetom ohodnotenia je Administratívna budova (vedľajšia časť budovy) so súpisným číslom 2978, ktorá sa nachádza na Magnetovej ulici v Bratislave – Nové Mesto, ktorý je prímestskou časťou hlavného mesta Bratislava, na rovinatom pozemku parc. KN-C č. 13625/8. Podľa dostupných podkladov bola hodnotená budova postavená a daná do užívania v roku 1974. Približne v roku 2000 boli na budove realizované rozsiahle rekonštrukcie (výmena okien, zateplenie fasády, výmena podláh (kobercov), keramických obkladov v hygienických zariadeniach, výmena dverí, výmena sanity, ako aj boli vyhotovené rozvody klimatizácie. V súčasnosti je budova bez využívaná, ako polyfunkčná budova na administratívu a na vrchnom poschodí je aj byt, ktorý vznikol z pôvodných kancelárií. Táto budova nebola znalcovi sprístupnená, okrem vstupnej chodby a z toho dôvodu bol jej popis prevzatý z podkladov.

 

TECHNICKÝ STAV 

Administratívna budova súp.č.2978 s príslušenstvom postavená a daná do užívania v roku 1974. v roku 2000 boli na budove realizované rozsiahle rekonštrukcie (výmena okien, zateplenie fasády, výmena podláh (kobercov), keramických obkladov v hygienických zariadeniach, výmena dverí, výmena sanity, ako aj boli vyhotovené rozvody klimatizácie. Vzhľadom na vyššie uvedené opakované zásahy, úpravy, rekonštrukcie, prístavby a nadstavby bol výpočet opotrebenia stanovený analytickou metódou so zohľadnením aktuálneho technického stavu jednotlivých prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.

 

PRÍSLUŠENSTVO

 

Vrátnica bez súp.č. na parc. KN-C č.13625/94 k.ú. Nové mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

 

POPIS STAVBY 

Predmetom ohodnotenie je objekt vrátnice situovaný na parcele KN-C č.13625/94. Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar, so samostatným vchodom. Objekt je prízemný, bez podzemného podlažia,, zvislé konštrukcie murované v hrúbke do 30 cm, s plochou strechou, strop železobetónový, krytina asfaltové pásy, podlaha betónová s povrchom PVC, vstupné dvere plastové, vonkajšia omietka vápenno cementová, vnútorná omietka vápenná hladká, bez rozvodu vody, bez vykurovania, len rozvod elektriny svetelnej, okná plastové s dvojitým zasklením. Pôvodný objekt bol postavený a daný do užívania približne v roku 1974 na základe predloženého znaleckého posudku č.233/2018 vypracovaný Ivanom Izakovičom, iný doklad nebol predložený. V roku 2000 bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia objektu - podlaha PVC, nové dvere, nátery, plastové okná. Objekt je v priemernom technickom stave, s bežnou údržbou. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

TECHNICKÝ STAV 

Pôvodný objekt bol postavený a daný do užívania približne v roku 1974 na základe predloženého znaleckého posudku č.233/2018 vypracovaný Ivanom Izakovičom, iný doklad nebol predložený. V roku 2000 bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia objektu - podlaha PVC, nové dvere, nátery, plastové okná. Vzhľadom na vyššie uvedené opakované zásahy, úpravy, rekonštrukcie, prístavby a nadstavby bol výpočet opotrebenia stanovený analytickou metódou so zohľadnením aktuálneho technického stavu jednotlivých prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.

 

Objekt merania tepla parc. KN-C č.13625/115 k.ú. Nové mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

 

POPIS STAVBY 

Predmetom ohodnotenia je objekt merania tepla situovaný na parcele KN-C č.13625/115. Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar, so samostatným vchodom. Objekt je prízemný, bez podzemného podlažia,, zvislé konštrukcie murované v hrúbke do 30 cm, drevený krov, sedlová strecha, strop železobetónový, krytina asfaltové šindle, podlaha cementový poter a oceľový rošt, vstupné dvere plné, vonkajšia omietka vápenno cementová, vnútorná omietka vápenná hladká, bez rozvodu vody, bez vykurovania, len rozvod elektriny svetelnej. Objekt bol postavený a daný do užívania približne v roku 1999 na základe predloženého znaleckého posudku č.233/2018 vypracovaný Ivanom Izakovičom, iný doklad nebol predložený. Objekt je v priemernom technickom stave, s bežnou údržbou. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

Prístrešok nad vrátnicou parc. KN-C č.13625/114 k.ú. Nové mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

 

POPIS STAVBY 

Predmetom ohodnotenie je objekt prístreška nad vrátnicou situovaný na parcele KN-C č. 13625/114. Objekt je situovaný nad objektom vrátnice a vstupu, má obdĺžnikový pôdorysný tvar. Zvislé konštrukcie monolitické betónové, základy betónové pod stĺpmi, plochá strecha, strop železobetónový, krytina asfaltové pásy, vonkajšia omietka vápenno cementová. Objekt bol postavený a daný do užívania približne v roku 1974 na základe predloženého znaleckého posudku č.233/2018 vypracovaný Ivanom Izakovičom, iný doklad nebol predložený. Objekt je v priemernom technickom stave, s bežnou údržbou. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

Plot na parc. KN-C č.13625/114 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia je plot predný uličný pozostáva z betónových základov a betónových tvárnic, oceľové rámy, dve oceľové brány. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Prípojka vody na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia je prípojka vody z rozvodu verejného vodovodu do objektu cez vodomernú šachtu. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Vodomerná šachta na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia je betónová vodomerná šachta medzi objektom vrátnice a administratívnym objektom. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Prípojka kanalizácie na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia je prípojka splaškovej a pravdepodobné rozvody dažďovej kanalizácie po hranicu pozemku. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Prípojka NN na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia je prípojka NN z trofostanice do rozvodnice pri administratívnej budove zemná, 2 x AYKY 3x185. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Prípojka teplovodu na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia je prípojka teplovodu z objektu merania tepla do administratívnej budove zemná DN 125. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Vonkajšie schody na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia sú vonkajšie vstupné schody na železobetónovej doske. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

Spevnené plochy na parc. KN-C č.13625/7 k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto 

Predmetom ohodnotenia sú spevnené betonové plochy parkoviska pred objektom administratívnej budovy. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 70 rokov.

 

POZEMKY

Predmetom ohodnotenia sú pozemky evidované v na listoch vlastníctva č.6639 a č.2815 v zastavanom území mestskej časti Bratislava – Nové mesto v hlavnom meste Bratislava, na Magnetovej ulici. Pozemky sa nachádzajú v areáli v zóne obchodnej polohy a ľahkého priemyslu (prevažujúca časť pre obchod a služby). Okolitú zástavbu tvorí závod teplárenskej spoločnosti PPC Bratislava a ďalej okolitú zástavbu tvoria v prevažnej miere kancelárske budovy a výrobné, skladové budovy. Hlavný prístup k hodnoteným stavbám je po spevnenej súkromnej komunikácii situovanej na pozemku parc.KN-E č.13625/101, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Pozemky sú situované v rovinatom teréne, s možnosťou napojenia na kompletné rozvody inžinierskych sietí (miestne rozvody vody, kanalizácie, elektriny, oznamovacie rozvody, rozvody zemného plynu a teplovodu). Daná lokalita je vzdialená 20 min z centra mesta (MHD zastávka Magnetová je v blízkosti na ulici Vajnorská), alebo 20 min autom priamo do centra mesta. V meste je doprava zabezpečená mestskou autobusovou dopravou, taxi službou, a súčasne sa tu nachádza letisko a lodná doprava (nákladná a vyhliadková pre ľudí). Na pozemkoch parc.KN-C č.13625/10 a č.13625/134 je situovaný hlavný prevádzkový objekt administratívnej budovy súp. č.2978, na pozemku parc.KN-C č.13625/8 je situovaný vedľajší prevádzkový objekt administratívnej budovy súp. č.2978, na pozemku parc.KN-C č.13625/94 je objekt vrátnice súp.č.2978, na pozemku parc.KN-C č.13625/115 objekt merania tepla, na priľahlom pozemku parc.KN-C č.13625/7 sú vonkajšie úpravy - spevnené plochy, prípojky inžinierskych sietí, pozemok parc.KN-C č.13625/114 nie je zastavaný, čiastočne oplotený. Celková poloha je veľmi dobrá, v blízkosti hlavných cestných komunikácii, s dobrým napojením na cestnú sieť, vzdialenosť do absolútneho centra Bratislavy je približne 5 km. V blízkosti objektu je hlavná uličná komunikácia s MHD - autobus, električka na Vajnorskej ulici.