3-izbový byt č. 14 v bytovom dome súp. č. 3730 na ul. Čajkovského štvrť 1, kat. úz. Priekopa, obec Martin
Spisovná značka
D 5090724
Všeobecná hodnota:
88 400,00€
Najnižšie podanie:
88 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
01.07.2024, 12:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.06.2024, 17:15
2. termín obhliadky:
26.06.2024, 17:15

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
10,53 m2
Podlahová plocha:
76,68 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090724

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prvá arbitrážna, k.s., Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364
Opis predmetu dražby

Byt č. 14 v bytovom dome súp.č. 3730 v k.ú. Priekopa 
Bytový dom v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je typový panelový, samostatne stojaci, má jeden vchod, jedno schodisko, nie je podpivničený, má desať nadzemných podlaží, kde v I. NP sú umiestnené pivnice, spoločné miestnosti, v II. NP až X. NP sú umiestnené byty po štyri byty na podlažie, v dome je celkom 36 bytov. Dom je obnovený, zateplený, je napojený je na všetky verejné rozvody IS, rozvody káblovej TV a internetu, vykurovanie domu a ohrev vody je ústredné diaľkové, má bleskozvod, osvetlenie chodieb a schodiska na senzor, nový výťah z r. 2012, dom je chránený kamerovým systémom. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z prefabrikovaných panelov, vonkajšie fasády sú zateplené, omietky sú na báze umelých látok, v I.NP kameninový obklad z kabrinca s náterom, strecha je plochá, zateplená, s krytinou zo strešných natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, schodisko prefabrikované železobetónové s povrchom z PVC, na podestách je PVC, na chodbách v prízemí je keramická dlažba, v pivničných priestoroch je cementový poter, na chodbách a schodisku je keramický obklad sokla. Okná na celom dome sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom. Dom nejaví známky poškodenia, je udržiavaný v dobrom technickom stave. 
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. 
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, miestnosti na merania a regulácie, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, teplonosné a plynové domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. 

Byt č. 14 na 4. poschodí je trojizbový s príslušenstvom: predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza na spoločnej chodbe pred bytom, pivnica nachádzajúca sa na prízemí (I.NP) domu, súčasťou bytu sú aj dva balkóny. V r. 2004 bolo v byte zrekonštruované bytové jadro a kuchyňa. Byt je napojený na domové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, domový telefón, káblovú TV. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, ohrev TÚV a vykurovanie je ústredné vyregulované, radiátory sú doskové a rebrové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové automaty. Podlahy v dvoch izbách sú pôvodné lakované parkety, v jednej izbe a v kuchyni sú veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach a na balkónoch je keramická dlažba. Okná a balkónové dvere sú plastové, v dvoch izbách so žalúziami, v obývacej izbe a v kuchyni s roletami „Deň a noc“. Dvere sú na báze dreva plné hladké a presklené v oceľových zárubniach. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. Vybavenie v kuchyni je rohová kuchynská linka na mieru, s nerezovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, zabudovaný plynový sporák, samostatne zabudovaná rúra digestor, keramický obklad stien pri linke. Bytové jadro bolo pri rekonštrukcii vymurované, vybavenie v kúpeľni je plastová vaňa s keramickým obkladom, nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo s nerezovou pákovou batériou, keramický obklad stien. Splachovací záchod kombi je samostatný s keramickým obkladom stien. V predsieni je pôvodná vstavaná skriňa Byt je v zachovalom technickom stave, vyžaduje údržbu resp. výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Bytový dom bol daný do užívania v r. 1971. Vzhľadom na vek domu, vykonanú obnovu, zateplenie, stavebno technických stav a intenzitu užívania, je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.