Pozemky v katastrálnom území Blažovce, okres Turčianske Teplice
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090624
Všeobecná hodnota:
48 600,00€
Najnižšie podanie:
48 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
01.07.2024, 12:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.06.2024, 16:00
2. termín obhliadky:
26.06.2024, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
33618,39 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090624

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prvá arbitrážna, k.s., Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364
Opis predmetu dražby

Pozemky v kat. úz. Blažovce, okres Turčianske Teplice

Predmetom ohodnotenia sú pozemky v kat. úz. Blažovce, obec Blažovce, okres Turčianske Teplice, zapísané na LV č. 205, parc. reg. C KN č. 12/5 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 527 m2, parc. č. 231/3 – orná pôda, výmera 24085 m2, parc. č. 232/2  - trvalý trávny porast, výmera 1044 m2, parc. č. 232/7 – trvalý trávny porast, výmera 26080 m2, parc. č. 233/2 – orná pôda, výmera 4185 m2, parc. č. 233/3 – orná pôda, výmera 16 m2, parc. č. 233/4 – ost. pl., výmera 262 m2, parc. č. 234/2 – orná pôda, výmera 12586 m2, parc. č. 235/3 – trvalý trávny porast, výmera 20864 m2.

Identifikácia pozemku: LV č. 205 k.ú. Blažovce extravilán

 POPIS

Obec Blažovce má 166 trvalo prihlásených obyvateľov k roku 2021 ubúda počet obyvateľov, pozemok zložený z 9x parc. vedených na reg. „C“ v časti Blažovský vrch v extraviláne s 1x včítane ako intravilán vedený ako nádvorie – samostatný na hodnotenie, od vjazdu do obce Blažovce zo spevnenej komunikácie 0,3 km, nie sú IS, je nespevnený prístup-poľná cesta popri vstupu do miestneho cintorína 300m, je prevažne poľnohospodárska poloha do centra obce 0,6 km, vyššia vybavenosť až Jazernica. Pozemok určený na ťažbu štrkopieskov alebo pieskov podľa ÚPI obce Blažovce, ako vyznačená na mape a potvrdený obcou s možnosťou pokračovať aj na iných parcelách. 

Identifikácia pozemku: LV č. 205 k.ú. Blažovce intravilán-nádvorie

POPIS

Obec Blažovce má 166 trvalo prihlásených obyvateľov k roku 2021 ubúda počet obyvateľov, pozemok zložený z 1x parc. vedený na reg. „C“ v časti smer Blažovský vrch v intraviláne vedený ako zastavaná plocha a nádvorie vedľa súvislej zástavby a vjazdu na poľnú cestu ku „bani“, vstup zo spevnenej komunikácie,  sú IS voda a elektrika, je prevažne poľnohospodárska poloha do centra obce 0,3 km, vyššia vybavenosť až Jazernica. Určený na stavbu alebo doplnkové stavby v obci Blažovce.