Pozemky v katastrálnom území Turany, okres Martin
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090524
Všeobecná hodnota:
26 400,00€
Najnižšie podanie:
26 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
01.07.2024, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
10.06.2024, 14:00
2. termín obhliadky:
26.06.2024, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
10293,40 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
5090524

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Prvá arbitrážna, k.s., Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364
Opis predmetu dražby

Pozemky v kat. úz. Turany, okres Martin

Predmetom ohodnotenia sú pozemky v kat. úz. Turany, obec Turany, okres Martin, zapísané na LV č. 5302, parc. reg. C KN č. 3585/3 – orná pôda, výmera 14 m2, parc. č. 3590/6 – orná pôda, výmera 1214 m2, parc. č. 3590/9 – orná pôda, výmera 3784 m2, parc. č. 3590/10 – orná pôda, výmera 2947 m2, parc. č. 3590/26 – orná pôda, výmera 363 m2, parc. č. 3590/27 – orná pôda, výmera 940 m2, parc. č. 3590/28 – orná pôda, výmera 117 m2, parc. č. 3592/1 – ostatná plocha, výmera 204 m2, parc. č. 3595/10  - orná pôda, výmera 72 m2, parc. č. 3595/11 – orná pôda, výmera 1244 m2, parc. č. 3595/12 – orná pôda, výmera 612 m2, parc. č. 3595/21 – orná pôda, výmera 116 m2, parc. č. 3595/22 – orná pôda, výmera 10 m2, parc. č. 3595/23 – orná pôda, výmera 45 m2, parc. č. 3595/24 – orná pôda, výmera 471 m2, parc. č. 3595/25 – orná pôda, výmera 1001 m2, parc. č. 3595/26 – orná pôda, výmera 158 m2, parc. reg. E KN č. 2496/1 – orná pôda, výmera 80 m2, parc. reg. E KN č. 2496/3 – orná pôda, výmera 83 m2.

Identifikácia pozemku: LV č. 5302 k.ú. Turany 

 POPIS

Obec Turany má 4193 trvalo prihlásených obyvateľov k roku 2021 ubúda počet obyvateľov, pozemok zložený z 19x parc. 17x vedených na reg. „C“ a 2x na „E“ je v časti Sihoť v extraviláne od vjazdu do obce Krpeľany z I18 2km, nie sú IS, je nespevnený prístup – poľná cesta od mosta cez umelý vážsky kanál 300 m, je prevažne poľnohospodárska poloha do centra obce Turany 4,6 km, pošta, obchody, obecný úrad, benzínová pumpa a služby, je stredná aj základná škola. Určený na ťažbu štrkopieskov alebo pieskov podľa ÚPI časť Zemník, ako vyznačená na mape v návrhu 04/2019 od autora In. Arch. Nezvala.