Dražba 1/2 rodinného domu súp. č. 294 v obci Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica
Spisovná značka
D 5091723
Všeobecná hodnota:
18 800,00€
Najnižšie podanie:
18 800,00€

Dátum a čas konania dražby:
18.06.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (reštaurácia – na prízemí)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
28.05.2024, 13:15
2. termín obhliadky:
11.06.2024, 13:15

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
518 m2
Zastavaná plocha:
70,06 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet konkurznej podstaty úpadcu najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK4811000000002622810285
VS:
5091723

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
LICITOR recovery, k. s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 45 393 486
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 294 v k.ú. Banská Štiavnica

Spoluvlastnícky podiel: 1/2

 

Rodinný dom je postavený v uličnej zástavbe starých rodinných domov v časti Štefultov. Lokalita je na juho západe mesta. Dom je postavený na terase, na severozápadnom svahu. Podľa dispozície, stavebných detailov a porovnania s inými stavbami v meste, má dom viac ako 100 rokov. Na výpočet opotrebenia stanovujem vek na 100 rokov. 

Dom je prízemný, bez podpivničenia. Má vstupnú verandu, kde je aj vybavenie kuchyne a kúpeľne. V strede dispozície je kuchyňa a po jej bokoch sú izby. Väčšie izba slúži na bývania a menšia izba je sklad. V dome nie je kúpeľňa a ani WC. Dom je napojený na mestský vodovod. Je odpojený od elektriky, nemá elektromer, ale k domu je dovedená vzdušná elektrická prípojka. Odkanalizovanie je trativodom. 

Dom je postavený z kameňa - základy aj nosné murivá, bez izolácií proti vlhkosti. Stropné konštrukcie prevládajú drevené trámové. Strecha je kombinácia sedlovej a pultovej strechy. Krytina prevažuje biela pálená škridľa. Klampiarske konštrukcie sú len na časti strechy. Dvere na dome sú rámové s výplňou, okná sú drevené dvojité. Na podlahách je PVC (izby, kuchyňa) a keramická dlažba (predsieň). V dome je nefunkčná elektroinštalácia. Vykurovanie je malou pieckou na tuhé palivá v izbe. V dome je rozvod studenej vody. Kuchyňa je zariadená starou linkou a samostatným dvojdrezom. Plynový šporák na PB náplň je v predsieni. Predsieň slúži aj ako kúpeľňa s oceľovou smaltovanou vaňou a umývadlom. Dom je v zlom stavebno-technickom stave - poškodená krytina, poškodené okná a dvere a nefunkčné inštalácie.