Nebytový priestor súp. č. 4007, č. nebytového priestoru 22 na ul. Šancová v obci Bratislava - Staré Mesto
Spisovná značka
D 900124
Všeobecná hodnota:
1 200 000,00€
Najnižšie podanie:
840 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
08.08.2024, 11:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
42000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
23.07.2024, 14:45
2. termín obhliadky:
31.07.2024, 14:45

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
130,61 m2
Podlahová plocha:
610,12 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK1411000000002621858260
VS:
900124

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 618 58 374
Opis predmetu dražby

Nebytový priestor č. 22 na 1.p. bytového domu č.s. 4007 na parc. KN č. 7903/1 k.ú. Staré mesto, obec Bratislava - Staré mesto, okres Bratislava I, Šancová ul.48 

Popis domu: 

Bytový dom č.s. 4007 je postavený na parc. KN č.7903/1 k.ú. Staré mesto, obec Bratislava - Staré mesto, okres Bratislava I, na ul. Šancová. Bytový dom má 2 podzemné podlažia so spoločnými priestormi, pivnicami, CO krytom. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú prevažne nebytové priestory tvoriace občiansku vybavenosť - využívané ako reštaurácia, obchod. Bytový dom má dva vchody, vchod Šancova č.48 a Povraznícka č.18. V bytovom dome sa nachádza 38 bytov a 6 nebytových priestorov. Základy objektu sú vyhotovené zo základových pätiek a základových pásov. Nosný konštrukčný systém tvorí železobetónový monolitický skelet s výplňovým murivom, fasádne povrchy sú tvorené brizolitovou omietkou. Stropy sú železobetónové monolitické s rovným omietaným podhľadom, v niektorých priestoroch so sadrokartónovým podhľadom. Schodiská sú železobetónové s povrchom z liateho terazzo. Podlahy na chodbách sú vyhotovené z liateho terazzo a z keramickej dlažby. Okná sú prevažne z plastových profilov, na niektorých bytoch pôvodné drevené, výkladce v rámci prevádzok na 1. NP sú oceľohliníkové, prípadne plastové, interiérové dvere sú hladké a dyhované, niektoré protipožiarne, vstupné dvere sú oceľohliníkové s izolačným sklom, s domácim vrátnikom. Strecha je plochá so zateplením, s krytinou na báze PVC. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, rozvody vody, kanalizácie, NN, zemného plynu, diaľkového vykurovania. Dom je vybavený rozvodmi káblovej televízie, bleskozvodom, telefónnymi rozvodmi, vnútornou vzduchotechnikou, osobnými výťahmi a elektronickým vrátnikom. Podľa vyjadrenia správcu bytového domu bol bytový dom daný do užívania v roku 1959. Bytový dom bol v čase ohodnotenia v dobrom technickom stave, vykazujúcom dobrú bežnú údržbu, bola vymenená prevažná časť okien, vstupné brány, elektronický vrátnik, boli obnovené niektoré povrchové úpravy, boli rekonštruované výťahy, bola rekonštruovaná strecha so zateplením a krytinou na báze PVC.

Popis nebytového priestoru: 

Predmetom ohodnotenia je nebytový priestor č. 22 situovaný na 2. nadzemnom podlaží, so samostatným vstupom so schodiskom na 1. NP priamo z exteriéru, s technickým zázemím situovaným v suteréne, kde je umiestnený archív, sklad, miestnosť s technologickým zázemím vzduchotechniky a kúrenia. Samotný nebytový priestor na 2. NP prešiel v roku 2017 poslednou kompletnou rekonštrukciou a je využívaný ako sídlo firmy pozostávajúce z recepcie, kancelárií, showroomu sklenými priečkami rozdeleného na viaceré časti, kuchynky, serverovne, hygienických zariadení, časť nebytového priestoru slúži na prechodné ubytovanie s dvomi spálňami, šatníkom, práčovňou a hygienickým zariadením, po výmene zariadenia je využiteľná ako kancelárske priestory. Bytová časť je komunikačne prepojená s firemnou časťou, je aj samostatne prístupná centrálnym schodiskom v rámci bytovej časti domu. Podľa údajov v predložených posudkoch, odbornom vyjadrení a z fotodokumentácie sa jedná o nebytový priestor zodpovedajúci súčasným požiadavkám na daný typ priestorov, vo veľmi dobrom materiálovom a technickom vybavení, s veľmi dobrým dispozičným usporiadaním pre daný účel využitia - ako firemné sídlo, s vlastným vstupom z verejného priestranstva, s príslušenstvom situovaným v rámci suterénu. Celková podlahová plocha nebytového priestoru je podľa ZP č. 03/2023 vypracovanom Ing. Ľubicou Bohovicovou 610,12 m2, z toho vstupné priestory so schodiskom na prízemí majú výmeru 55,06 m2, samotný kancelársky priestor na 1. poschodí má výmeru 435,35 m2, príslušenstvo nebytového priestoru situované v suteréne má výmeru 119,71 m2. Podľa Odborného posudku č. 64/2023 vypracovaného KMM Investing, s.r.o., dňa 31.5.2023 je celková podlahová plocha nebytového priestoru 607,36 m2, z toho vstupné priestory so schodiskom na prízemí majú výmeru 55,06 m2, samotný kancelársky priestor na 1. poschodí má výmeru 432,59 m2, príslušenstvo nebytového priestoru situované v suteréne má výmeru 119,71 m2. Rozdiel medzi predloženými podkladmi je 2,76 m2. Vzhľadom na absenciu pôdorysu nebytového priestoru a jeho príslušenstva v Odbornom posudku č. č. 64/2023 vypracovaného KMM Investing, s.r.o. a skutočnosť, že v predmetnom Odbornom posudku nie je prepočet jednotlivých podlahových plôch (len výsledné výmery) a vzhľadom na minimálny rozdiel podlahových plôch medzi uvedenými podkladmi, bol do výpočtu prevzatý výpočet podlahových plôch zo ZP č. 03/2023 vypracovanom Ing. Ľubicou Bohovicovou, kde jeho prílohy obsahujú aj pôdorysy. Stropy v rámci nebytového priestoru sú vysoké, niektoré s ozdobnými štukami, v niektorých priestoroch sú podhľady s integrovanou vzduchotechnikou. Vnútorné úpravy povrchov sú zo štukových omietok, niektoré stierkové, v hygienických zariadeniach s keramickým obkladom. Okná sú plastové s vákuovym izolačným sklom a vnútornými hliníkovými žalúziami. Dvere sú drevené, osadené do obložkových zárubní, na niektorých kancelárskych priestoroch sú dvere súčasťou sklených deliacich priečok. Podlahy sú z vlysových parkiet, vinylu, keramickej/kamennej dlažby, v závislosti od druhu priestoru. Hygienické zariadenia sú vybavené keramickými umývadlami, WC kombi, pisoármi, , v bytovej časti je vaňa , umývadlo a závesné WC, kuchynský kút je vybavený kuchynskou linkou s drezom, vstavanou chladničkou, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu. Vykurovanie nebytového priestoru je ústredné cez plechové doskové radiátory zn. Korado s diaľkovou dodávkou, v niektorých miestnostiach doplneným stropnými fancoilermi, časť priestoru je vykurovaná vlastným kotlom na zemný plyn - Protherm. V nebytovom priestore sú rozvody vody, kanalizácie, el. energie, štrukturovanej kabeláže, zabezpečovacieho zariadenia. Nebytový priestor nebol účastníkom obhliadky sprístupnený, preto bol posudok vypracovaný v zmysle zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými je zadávateľom predložený znalecký posudok č. 03/2023 vrátane príloh vypracovaný znalcom: Ing. Ľubica Bohovicová, pre účel záložného práva v prospech navrhovateľa dražby – Fio banka, a.s., so sídlomV Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká Republika, IČO: 618 58 374, jednajúca prostredníctvom organizačnej zložky : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky , so sídlom Dunajská 1, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 869 376 a Odborný posudok č. 64/2023 vypracovaný KMM Investing, s.r.o., dňa 31.5.2023 pre účel záložného práva vyžiadaný súčasným vlastníkom hodnoteného nebytového priestoru. 

Ohodnotenie je vykonané na základe zadávateľom predložených dokladov, na základe zistení znalca na obhliadke a z verejne dostupných zdrojov. V prípade zdokladovania iných dokladov, údajov a skutočností majúcich vplyv na východiskovú a technickú hodnotu hodnotenej stavby, bude jej hodnota prepočítaná v rámci doplnenia ZP!